Jaunumi

Noslēdzies Latvijas Dabas fonda īstenotais projekts “Prioritāri apsaimniekojamo purvu stāvokļa izvērtējums un apsaimniekošanas pasākumu plānu izstrāde”. Projektā bija trīs galvenie uzdevumi: 1) Biotopu direktīvas I pielikuma purva biotopu inventarizācija piecpadsmit īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 2) Apsaimniekošanas pasākumu ieteikumu gatavošana purvu biotopiem šajās teritorijās 3) dabas liegums “Raunas Staburags” – Alpu kreimules reintrodukcijas iespēju izvērtējums, lieguma ģeoloģiskā raksturojuma sagatavošana, ietekmējošo faktoru un draudu analīze. Apsekoti septiņpadsmit purvi un tajos konstatēti augstā purva biotopi, pārejas un zāļu purva biotopi. Dabas liegumā “Raunas Staburags” atrodas avotu biotopi. Klaja augstā purva ainava...
10.02.2017
Aicinām parakstīties par to, lai visā Eiropā tiktu aizliegts glifosāts! Tā mēs varēsim pasargāt gan cilvēkus, gan dabu.  Ar šo petīciju  mēs aicinām Eiropas Komisiju aizliegt glifosātu visās ES dalībvalstīs, reformēt pesticīdu apstiprināšanas procedūru un noteikt visā Eiropā obligātus pesticīdu izmantošanas samazināšanas mērķus.  Mūsu mērķis:  Aizliegt herbicīdus, kuru sastāvā ir glifosāts. Glifosāts ir visizplatītākā nezāļu apkarošanas līdzekļu aktīvā viela. Arvien vairāk zinātniski pierādījumi apliecina, ka glifosāts var radīt nopietnu kaitējumu cilvēka veselībai. Pasaules Veselības organizācija to atzinusi par "iespējami kancerogēnu". Tāpat ir pierādīta glifosāta kaitīgā ietekme uz vidi un bioloģisko daudzveidību. Ja 1 miljons Eiropas...
08.02.2017
Pēdējā pusgadsimta laikā Latvijas ainava ir ievērojami mainījusies. Caurskatāmas birzis, līkumainas upes un lauku ceļi, viensētas, pļavu ieloki meža malās, puķēm bagātas dabiskās pļavas ir tas, ko uzskatām par Latvijas tradicionālo ainavu. Taču dabā to redzam arvien mazāk. Mūsdienu Latvijas ainava vienkāršojas, skati kļūst cits citam līdzīgi, ainavā zūd dabas daudzveidība un kultūrvēsturiskā mantojuma liecības. Tāpēc Latvijas Dabas fonds ceturtdien, 2. februārī atklāja simtgades projektu Ainavas runā!, ar kuru aicinās cilvēkus ieraudzīt vērtīgo Latvijas ainavā. Aicinās ieraudzīt, saprast vērtīgo un darboties, lai to saglabātu. Projektā “Ainavas runā” piedalās Latvijas Dabas fonds,  Vidzemes Augstskola, Dabas Retumu krātuve un Annas Koku...
02.02.2017
Janvārī Latvijas Dabas fonds (LDF) laiž klajā ilustratīvu materiālu Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu noteikšanai pēc tos raksturojošo augu sugu fotogrāfijām (fails: >200MB). Tas uzskatāms par līdz šim apjomīgāko biotopu noteicēju, kāds Latvijā izdots, un bez maksas elektroniskā veidā pieejams katram interesentam mājaslapā www.ldf.lv. Tieši augi ir tie, kuri galvenokārt raksturo vienu vai otru dzīvotni un ļauj to atzīt par kādu no aizsargājamiem biotopiem. Latvijā pārstāvēts 61 ES nozīmes biotopu veids, šis noteicējs aptver 36 no tiem šādās biotopu grupās: meži, virsāji, purvi un zālāji. Gandrīz visi no ES nozīmes biotopiem ir aizsargājami arī Latvijā. Noteicējā apskatāmas 557 sugas – galvenokārt vaskulāro augu, bet arī dabiskos...
18.01.2017
Latvijas Dabas fonds (LDF) paziņo, ka šogad Gada dzīvotne Latvijā ir lauku sēta. Tā izvēlēta tāpēc, ka tradicionālai lauku sētai ir ievērojama loma dabas daudzveidības uzturēšanā Latvijas lauku ainavā, turklāt gan senas, gan jaunas lauku sētas bioloģisko daudzveidību var ietekmēt ikkatrs saimnieks – vai nu noplicināt, vai tieši otrādi – kopt un vairot. Senākās lauku sētas ir arī Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma un latviskās identitātes daļa, ko LDF īpaši aicina atcerēties saistībā ar tuvojošos Latvijas simtgadi. Lauku sēta "Jaun-ieviņas" Raunas pagastā. Priekšplānā esošais vecais koks saglabāts gan kā ainavisks elements, gan kā māvieta un barošanās vieta dažādām sīkbūtnēm. Lauku sētas augu un dzīvnieku sugu daudzveidību nodrošina un...
10.01.2017
Latvijas Dabas fonds apkopojis 2016. gada privātpersonu ziedojumus – šogad saziedoti gandrīz 3000 eiro, izmantojot ziedojumu kastītes un iespēju ziedot ar pārskaitījumu. Latvijas Dabas fonds šogad aicināja ziedot konkrētam mērķim – tiešraides nodrošināšanai no aizsargājamo putnu ligzdām, un cilvēku atbalsts palīdzēja vērot jūras ērgļu, vistu vanaga un melnā stārķa ligzdas. Tiešraides no ligzdām ne tikai dod jebkuram interesentam neparasti tuvu ieskatu dabas pasaulē, bet arī vērtīgus datus aizsargājamo sugu izpētei.    Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, privāto ziedotāju aktivitāte ir palielinājusies, kā arī iezīmējas jauna tendence – dabas aizsardzības atbalstītāji, kas ziedo ar pārskaitījumu, dara to regulāri, katru mēnesi atvēlot noteiktu...
16.12.2016
Šī gada aprīlī un jūlijā Latvijas Dabas fonda eksperti projekta COASTLAKE LIFE ietvaros ar satelītraidītājiem aprīkoja trīs lielos dumpjus Botaurus stellaris. Aprīkošana ar satelītraidītājiem uzsākta, lai saņemtu jaunu informāciju par dumpju ekoloģiju gan ligzdošanas sezonā, gan pēcligzdošanas un migrācijas laikā, kā arī, lai noskaidrotu sugas biotopu izvēles likumsakarības un novērtētu projekta laikā veikto apsaimniekošanas pasākumu efektivitāti. Lielais dumpis 19. gadsimtā bija Latvijā bieži sastopams putns, taču tagad ierindots starp aizsargājamām sugām.  Kopš aprīkošanas ar raidītājiem, Latvijas Dabas fonda eksperti cieši sekojuši līdzi dumpju gaitām. Ar raidītājiem tika aprīkoti divi pieauguši dumpji – tēviņš un mātīte, kā arī jaunais...
12.12.2016
PAPILDINĀTA INFORMĀCIJA:  Šodien, 7. decembrī Eiropas Komisijas komisāru kolēģija nolēma - dabas direktīvas jāsaglabā tādas, kādas tās ir, un jāfokusējas uz labāku ieviešanu!  Šodien, 7. decembrī Eiropas Komisāru kolēģija lems par Eiropas Savienības vadošo dabas likumu – Putnu un Biotopu direktīvu tālāko likteni. Lēmums par to, vai šie likumi tiks pārskatīti vai saglabāti, būs balstīts direktīvu atbilstības izvērtējumā. [http://bit.ly/1REUZ73] Kas ir dabas likumi? Putnu un Biotopu direktīvas ir pamatā tam, lai Eiropas Savienība varētu īstenot savu apņemšanos apturēt un samazināt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos līdz 2020. gadam saskaņā ar Apvienoto Nāciju konvencijas par Bioloģisko daudzveidību mērķiem. [http://bit.ly/2gCdWjY] Uz...
07.12.2016
30. novembrī Vides un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Vides aizsardzības fondu projekta CAP LIFE LAT ietvaros svinīgā pasākumā pasniedza balvas par veiksmīgākajiem Latvijā realizētajiem LIFE projektiem. Divas no piecām balvām saņēma Latvijas Dabas fonds. Latvijas Dabas fonds saņēma balvu kategorijā “Aktīvākais projektu pieteicējs” kā visvairāk atbalstīto LIFE projektu iesniedzējs. LDF 15 gadu laikā īstenojis septiņus projektus, to vidū “Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā”, “Ziemeļgaujas ielejas aizsardzība un atjaunošana”. Pirmo LIFE projektu – “Engures ezera dabas parka dabas aizsardzības plāna ieviešana” fonds īstenoja 2001. gadā, un LIFE projekti tiek aktīvi īstenoti arī šobrīd, piemēram, projekts...
01.12.2016