Jaunumi

Latvijā ligzdo gandrīz puse no mazā ērgļa Eiropas populācijas, taču kopš gadsimta sākuma tā samazinājusies par vismaz 15%. Lai saglabātu šo sugu Latvijā un Eiropā kopumā, Latvijas Dabas fonds īsteno projektu “Mazā ērgļa aizsardzība Latvijā” (LIFE AQPOM Nr.LIFE 13 NAT/LV/001078). Projekts ilgs četrus gadus un tā ietvaros tiks veikti vērienīgi darbi mazā ērgļa aizsardzībai. Galvenās projekta darbības teritorijas būs Kujas dabas parks un Lubāna mitrājs. Latvijas Dabas fonds aicina uz projekta prezentāciju Madonā, Madonas muzeja telpās Skolas ielā 10a un pārgājienu Kujas dabas parkā 2017. gada 1. jūnijā no plkst. 10:00 līdz 16:00. Pasākuma programma: 10:00 – 11:00 Ar projekta mērķiem, darbiem un partneriem iepazīstina projekta vadītājs Jānis...
25.05.2017
Lai iegūtu detalizētu un pilnīgu informāciju par esošajām dabas vērtībām Latvijā, 2017. gada maija beigās Latvijas teritorijā plānots sākt Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanu – dabas skaitīšanu. Saskaņā ar atklāta konkursa “ES nozīmes aizsarg ājamo biotopu inventarizācija Latvijā” rezultātiem biotopu kartēšanu veiks apvienība “SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment un Latvijas Dabas fonds”. Dabas skaitīšanā trīs gadu garumā strādās gandrīz 200 eksperti, kas pētīs Latvijas teritoriju un sniegs informāciju par biotopu izplatību un kvalitāti Dabas aizsardzības pārvaldei. Ģirts Strazdiņš, Latvijas Dabas fonda direktors: “Esam gandarīti, ka varēsim īstenot dabas skaitīšanu, kas...
12.05.2017
Latvijas Dabas fonds aicina piedalīties cenu aptaujā „Jaunas automašīnas iegāde projekta LIFE13 NAT/LV/001078 (AQPOM) “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā” īstenošanas vajadzībām”. Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta: Līdz 24.05.2017. plkst. 13:00. Latvijas Dabas fondā, Vīlandes ielā 3-7, Rīga, LV-1010 vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu: ldf@ldf.lv Piedāvājumu vērtēšana: Izvēlēties saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu jaunas automašīnas iegādei LDF projekta LIFE13 NAT/LV/001078 (AQPOM) “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā” vajadzībām. Kontaktpersona: Jānis Ķuze, projekta vadītājsTālr.: + 371 67830999 Cenu aptaujas nolikums pieejams šeit.  Pretendenta pieteikums.  Tehniskā specifikācija. Tehniskā un...
11.05.2017
Latvijas Dabas fonds (LDF) šodien sāk tiešraidi no lielā dumpja ligzdas Engures ezera niedrājā. Ligzdā ir izšķīlušies jau visi pieci mazuļi, kuru izaugšanai varēs sekot līdzi aptuveni mēnesi, kad tie pametīs ligzdu un dosies savās gaitās. Tiešraides kamera skatāma LDF Youtube kanālā, portālā Dabasdati.lv un LMT Straume. Lielais dumpis (Botaurus stellaris) Latvijā ir īpaši aizsargājamā suga, jo tā izplatība kļūst nevienmērīga. Tikmēr Eiropā lielo dumpju skaits sarūk un tas iekļuvis apdraudētas sugas statusā, jo strauji izzūd to dzīvesvieta – niedrāji. Latvijā notiek pretējs process – rodas lieli vienlaidu niedrāju masīvi, samazinās ūdens virsmas apjoms, līdz ar to daudziem ezeros dzīvojošiem putniem, arī dumpim, paliek mazāk dzīvesvietas....
10.05.2017
Pagājušajā nedēļā Eiropas Komisija pieņēma jaunu Rīcības plānu ES dabas aizsardzības direktīvu labākas ieviešanas nodrošināšanai “Rīcības plāns dabai, cilvēkam un ekonomikai”. Eiropas un Latvijas nevalstiskās organizācijas uzskata, ka tas ir svarīgs solis pareizajā virzienā, tomēr plāns nebūs pietiekams, lai apturētu bioloģiskās daudzveidības samazināšanos Eiropas Savienībā. Tāpēc ir jāīsteno konkrētas darbības, kas samazinās būtiskāko apdraudējumu savvaļas dabai un dzīvotnēm. Inga Račinska, Latvijas Dabas fonda padomes locekle: “Latvijas Dabas fonds atbalsta Eiropas Komisijas izstrādāto “Rīcības plānu dabai, cilvēkam un ekonomikai”, taču gribam vēlreiz norādīt uz  nepieciešamību uzlabot Dabas aizsardzības direktīvu ieviešanu, kas...
03.05.2017
2017. gada marta beigās projekta COASTLAKE pārstāvji iepazina niedrāju biotopu apsaimniekošanas piemērus Nīderlandē. Pieredzes apmaiņas vizītē piedalījās visi projekta partnerorganizāciju pārstāvji – gan no Latvijas Dabas fonda, gan no Engures ezera dabas parka fonda, kā arī no Pasaules Dabas Fonda. Ekoloģiskiem apstākļiem, kas vēsturiski noteikuši niedrāju attīstību Latvijā un Nīderlandē, ir vairākas kopējas iezīmes. Līdzīgi kā Latvijā arī Nīderlandē ainavu pārsvarā veido zemas reljefa formas. Tāpat, līdzīgi kā Engures un Papes ezeri, arī daļa Nīderlandes mitrāju atrodas jūras tuvumā, kur vismaz kaut kādā mērā vērojama tās ietekme – piemēram, meteoroloģisko apstākļu, augšanas apstākļu vai sālsūdens ieplūdes dēļ. Projektam COASTLAKE šī...
27.04.2017
Līdz 2. maijam turpinās Eiropas Komisijas sabiedriskā apspriešana par kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) nākotni. Latvijas Dabas fonds aicina Latvijas iedzīvotājus, kuriem rūp dabas daudzveidības saglabāšana lauku ainavā, aizpildīt sabiedriskās apspriešanas anketu Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_lv . Lai palīdzētu aizpildīt anketu, mēs esam sagatavojuši ieteicamās atbildes, kā galveno vadmotīvu izvēloties bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu: https://www.living-land.org/s/Recommended-consultation-responses-Latvian-v3.docx Latvijas Dabas fonds atbalsta BirdLife Europe & Central Asia, Eiropas Vides biroja (European Environmental Bureau (EEB)) un WWF EU...
20.04.2017
Latvijas Dabas fonds un Pasaules Dabas Fonds pievienojas Eiropas sabiedrisko organizāciju un arodbiedrību uzsaukumam, aicinot veidot taisnīgu, ilgtspējīgu un demokrātisku Eiropu. Atzīmējot Romas vienošanās 60. gadadienu, mums ir vienreizēja iespēja izvērtēt, kur šobrīd atrodas Eiropa – un cik tālu mums vēl jāiet, lai katram Eiropas iedzīvotājam būtu nodrošināta ilgtspējīga un labklājīga nākotne. Eiropas līderi, mēs aicinām jūs šo iespēju tvert ar abām rokām. Mēs aicinām jūs parādīt, ka esat līderi, un jums ir vīzija un drosme virzīt Eiropu pa ceļu, kas ved uz ilgtspējīgu nākotni, kurā tiek ņemtas vērā visu cilvēku tiesības un tiek respektēti mūsu planētas ierobežojumi. Mums nedrīkstam novērtēt par zemu to, cik tālu Eiropa ir spējusi...
31.03.2017
Latvijas Dabas fonds (LDF) šajā pavasarī sāka jau sesto sezonu tiešraidēm no putnu ligzdām, un nu Durbes jūras ērgļiem, Sēlijas melnajam stārķim un Rīgas vistu vanagam pievienojušies divas jaunas - ūpis (Bubo bubo) un zivjērglis (Pandion haliaetus). Ūpis ir līdz šim Latvijā nevērota putnu suga.  Viena jaunā tiešraides kamera novietota pie ūpju ligzdas, kas atrodas Kurzemē. Šī ūpja ligzdošanas teritorija ir zināma kopš 1998. gada, kad dabiskā ligzdvieta atrasta uz zemes. Pēc vairākiem nesekmīgiem ligzdošanas gadījumiem uz zemes, ornitologi uzbūvēja mākslīgo ligzdu eglē, aptuveni 10 metru augstumā. Kopš 2013. gada šajā ligzdā ik sezonu ligzdošana norit sekmīgi. Ligzda ir tik liela, ka tajā varētu saritināties pieaudzis cilvēks. Šobrīd ligzdā...
27.03.2017
Latvijas Dabas fonds (LDF) šajā pavasarī sāk jau sesto sezonu tiešraidēm no putnu ligzdām. Jau kopš 2012. gada LDF izvieto interneta tiešraides kameras pie aizsargājamo putnu ligzdām – gan sabiedrības izglītošanai, gan pētniecības nolūkos. Šobrīd tiešraidē var vērot trīs ligzdas – Durbes jūras ērgļu, Sēlijas melno stārķu un Rīgas vistu vanaga. Tiešraides pieejamas LDF YouTube kanālā, portālā dabasdati.lv, kā arī LMT Straumē. Šogad plānots uzstādīt kameru arī pie jaunas zivju ērgļu ligzdas. Paredzēts arī kāds pārsteigums – jauna kamera ar līdz šim nebijušām tehnoloģiskām iespējām pie jaunas ligzdas, taču vērojamo sugu paturam noslēpumā līdz aprīļa sākumam. Divās ligzdās - jūras ērgļu (Kurzemē, Durbes novadā) un vistu vanagu (Rīgā) –...
09.03.2017