Jaunumi

Latvijas Dabas fonds (LDF) šajā pavasarī sāk jau sesto sezonu tiešraidēm no putnu ligzdām. Jau kopš 2012. gada LDF izvieto interneta tiešraides kameras pie aizsargājamo putnu ligzdām – gan sabiedrības izglītošanai, gan pētniecības nolūkos. Šobrīd tiešraidē var vērot trīs ligzdas – Durbes jūras ērgļu, Sēlijas melno stārķu un Rīgas vistu vanaga. Tiešraides pieejamas LDF YouTube kanālā, portālā dabasdati.lv, kā arī LMT Straumē. Šogad plānots uzstādīt kameru arī pie jaunas zivju ērgļu ligzdas. Paredzēts arī kāds pārsteigums – jauna kamera ar līdz šim nebijušām tehnoloģiskām iespējām pie jaunas ligzdas, taču vērojamo sugu paturam noslēpumā līdz aprīļa sākumam. Divās ligzdās - jūras ērgļu (Kurzemē, Durbes novadā) un vistu vanagu (Rīgā) –...
09.03.2017
Šodien vairāk nekā 130 pilsoņu grupas – vides organizācijas, bioloģiskie lauksaimnieki, zemnieki, ilgstpējīgas mežsaismniecības atbalstītāji, veselības organizācijas, dzīvnieku labklājības organizācijas, kā arī patērētāju tiesību, godīgās tirdzniecības, kultūras mantojuma un lauku attīstības organizācijas, patērētāju kooperatīvi, ilgtspējīga tūrisma asociācijas un citas no 25 Eiropas valstīm aicina ES līderus veikt radikālas reformas kopējā lauksaimniecības politikā. Aicinājums tiek adresēts lauksaimniecības ministriem, kuri šodien tiekas Briselē, lai apspriestu ES Kopējo Lauksaimniecības politiku (KLP) [1]. Tāpat Eiropas komisija ir sākusi KLP nākotnes publisko apspriešanu [2]. Visas organizācijas ir sagatavojušas kopīgu uzsaukumu “Laba...
06.03.2017
Pagājušā gada oktobrī un decembrī informējām par lielo dumpju migrāciju uz ziemošanas vietām (vairāk lasīt šeit un šeit). Šobrīd sniedzam pārskatu par notikumiem 2016. gada decembrī un 2017. gada janvārī un februārī. Jo nu jau varam atskatīties uz notikumiem ziemošanas periodā, jo sagaidāms, ka ar satelītraidītājiem aprīkotie putni visai drīz šīs vietas varētu jau atstāt.   Par jaunā putna likteni, kurš gredzenots kā cālis ligzdā un veica vistālāko pārlidojumu līdz Sardīnijai, ziņu nav kopš 8. janvāra. Ļoti iespējams, ka putns gājis bojā vai raidītājām radušās nopietnas tehniskās problēmas. Iespējamie scenāriji, ka pie vainas varētu būt raidītāja nepietiekama uzlāde vai putns atrodas ārpus GSM tīkla pārklājuma, šķiet maz ticami. Attiecībā...
03.03.2017
Noslēdzies Latvijas Dabas fonda īstenotais projekts “Prioritāri apsaimniekojamo purvu stāvokļa izvērtējums un apsaimniekošanas pasākumu plānu izstrāde”. Projektā bija trīs galvenie uzdevumi: 1) Biotopu direktīvas I pielikuma purva biotopu inventarizācija piecpadsmit īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 2) Apsaimniekošanas pasākumu ieteikumu gatavošana purvu biotopiem šajās teritorijās 3) dabas liegums “Raunas Staburags” – Alpu kreimules reintrodukcijas iespēju izvērtējums, lieguma ģeoloģiskā raksturojuma sagatavošana, ietekmējošo faktoru un draudu analīze. Apsekoti septiņpadsmit purvi un tajos konstatēti augstā purva biotopi, pārejas un zāļu purva biotopi. Dabas liegumā “Raunas Staburags” atrodas avotu biotopi. Klaja augstā purva ainava...
10.02.2017
Aicinām parakstīties par to, lai visā Eiropā tiktu aizliegts glifosāts! Tā mēs varēsim pasargāt gan cilvēkus, gan dabu.  Ar šo petīciju  mēs aicinām Eiropas Komisiju aizliegt glifosātu visās ES dalībvalstīs, reformēt pesticīdu apstiprināšanas procedūru un noteikt visā Eiropā obligātus pesticīdu izmantošanas samazināšanas mērķus.  Mūsu mērķis:  Aizliegt herbicīdus, kuru sastāvā ir glifosāts. Glifosāts ir visizplatītākā nezāļu apkarošanas līdzekļu aktīvā viela. Arvien vairāk zinātniski pierādījumi apliecina, ka glifosāts var radīt nopietnu kaitējumu cilvēka veselībai. Pasaules Veselības organizācija to atzinusi par "iespējami kancerogēnu". Tāpat ir pierādīta glifosāta kaitīgā ietekme uz vidi un bioloģisko daudzveidību. Ja 1 miljons Eiropas...
08.02.2017
Pēdējā pusgadsimta laikā Latvijas ainava ir ievērojami mainījusies. Caurskatāmas birzis, līkumainas upes un lauku ceļi, viensētas, pļavu ieloki meža malās, puķēm bagātas dabiskās pļavas ir tas, ko uzskatām par Latvijas tradicionālo ainavu. Taču dabā to redzam arvien mazāk. Mūsdienu Latvijas ainava vienkāršojas, skati kļūst cits citam līdzīgi, ainavā zūd dabas daudzveidība un kultūrvēsturiskā mantojuma liecības. Tāpēc Latvijas Dabas fonds ceturtdien, 2. februārī atklāja simtgades projektu Ainavas runā!, ar kuru aicinās cilvēkus ieraudzīt vērtīgo Latvijas ainavā. Aicinās ieraudzīt, saprast vērtīgo un darboties, lai to saglabātu. Projektā “Ainavas runā” piedalās Latvijas Dabas fonds,  Vidzemes Augstskola, Dabas Retumu krātuve un Annas Koku...
02.02.2017
Janvārī Latvijas Dabas fonds (LDF) laiž klajā ilustratīvu materiālu Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu noteikšanai pēc tos raksturojošo augu sugu fotogrāfijām (fails: >200MB). Tas uzskatāms par līdz šim apjomīgāko biotopu noteicēju, kāds Latvijā izdots, un bez maksas elektroniskā veidā pieejams katram interesentam mājaslapā www.ldf.lv. Tieši augi ir tie, kuri galvenokārt raksturo vienu vai otru dzīvotni un ļauj to atzīt par kādu no aizsargājamiem biotopiem. Latvijā pārstāvēts 61 ES nozīmes biotopu veids, šis noteicējs aptver 36 no tiem šādās biotopu grupās: meži, virsāji, purvi un zālāji. Gandrīz visi no ES nozīmes biotopiem ir aizsargājami arī Latvijā. Noteicējā apskatāmas 557 sugas – galvenokārt vaskulāro augu, bet arī dabiskos...
18.01.2017
Latvijas Dabas fonds (LDF) paziņo, ka šogad Gada dzīvotne Latvijā ir lauku sēta. Tā izvēlēta tāpēc, ka tradicionālai lauku sētai ir ievērojama loma dabas daudzveidības uzturēšanā Latvijas lauku ainavā, turklāt gan senas, gan jaunas lauku sētas bioloģisko daudzveidību var ietekmēt ikkatrs saimnieks – vai nu noplicināt, vai tieši otrādi – kopt un vairot. Senākās lauku sētas ir arī Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma un latviskās identitātes daļa, ko LDF īpaši aicina atcerēties saistībā ar tuvojošos Latvijas simtgadi. Lauku sēta "Jaun-ieviņas" Raunas pagastā. Priekšplānā esošais vecais koks saglabāts gan kā ainavisks elements, gan kā māvieta un barošanās vieta dažādām sīkbūtnēm. Lauku sētas augu un dzīvnieku sugu daudzveidību nodrošina un...
10.01.2017
Latvijas Dabas fonds apkopojis 2016. gada privātpersonu ziedojumus – šogad saziedoti gandrīz 3000 eiro, izmantojot ziedojumu kastītes un iespēju ziedot ar pārskaitījumu. Latvijas Dabas fonds šogad aicināja ziedot konkrētam mērķim – tiešraides nodrošināšanai no aizsargājamo putnu ligzdām, un cilvēku atbalsts palīdzēja vērot jūras ērgļu, vistu vanaga un melnā stārķa ligzdas. Tiešraides no ligzdām ne tikai dod jebkuram interesentam neparasti tuvu ieskatu dabas pasaulē, bet arī vērtīgus datus aizsargājamo sugu izpētei.    Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, privāto ziedotāju aktivitāte ir palielinājusies, kā arī iezīmējas jauna tendence – dabas aizsardzības atbalstītāji, kas ziedo ar pārskaitījumu, dara to regulāri, katru mēnesi atvēlot noteiktu...
16.12.2016