A.2. Tehniskā plānošana - atjaunošanas plāni un saimniecību plāni.

Šīs darbības ietvaros tiks sagatavoti atjaunošanas plāni katrai atjaunojamajai teritorijai. Teritoriju skaits var mainīties, balstoties uz secinājumiem un datiem, kas apkopoti A.1. darbībā. Atjaunošanas plānos būs iekļauta šāda informācija: 1) dzīvotnes mērķu apraksts katrai prioritārajai zālāju dzīvotnei katrā teritorijā; 2) kādas atjaunošanas darbības nepieciešamas, lai šos mērķus sasniegtu; 3) detalizētas atjaunošanas darbību kartes; 4) pēcatjaunošanas apsaimniekošanas darbību apraksts. Atjaunošanas plāni kalpos kā vadlīnijas C.1., C.2. un C.3. paredzētajām atjaunošanas darbībām un būs pamats pēc-LIFE aizsardzības plāna izstrādei F.2. darbībā.

Desmit projekta saimniecībām tiks izstrādāti saimniecību plāni. Tie koncentrēsies uz biznesa iespējām projekta zālājos, un piedāvās realizējamus biznesa risinājumus kopā ar izmaksu un peļņas aprēķiniem. Plānos arī tiks izvērtēti saimniecību apsaimniekošanā izmantotie inovatīvie paņēmieni un tāpat tajos tiks integrēts ekosistēmu pakalpojumu koncepts. Plāni tiks veidoti, balstoties produktu idejās, kuras izstrādāsim A.6. darbības ietvaros.

Darbību īsteno LDF un LU.