Eiropas dabas aizsardzības likumdošana kā ekonomiskās attīstības veicinātājs

15.05.2015

Eiropas dabas aizsardzības likumdošana un ar tās palīdzību izveidotās Natura 2000 teritorijas ir sniegušas būtisku pienesumu Eiropas reģionu ekonomikām un dzīves kvalitātei, liecina Eiropas Komisijas pētījumi.

Natura 2000 teritorijās ir iespējamas visa veida aktivitātes (lauksaimniecība, medības, transports utt.), ja vien tas neatstāj negatīvu ietekmi uz aizsargātajām sugām un dzīvotnēm. Veiktie aprēķini liecina, ka dabas aizsardzības likumdošanas radītās administratīvās izmaksas uzņēmējdarbībā nesasniedza pat 1 % no kopējām izmaksām, savukārt ieguvumi, ko Natura 2000 teritorijas dod sabiedrībai daudzkārt pārsniedz summas, kas ik gadu nepieciešamas šo teritoriju apsaimniekošanai. 

Natura 2000 teritoriju sniegto ekosistēmu pakalpojumu un saistīto sociāli ekonomisko ieguvumu vērtība naudas izteiksmē ik gadu ir 200 – 300 miljardi eiro gadā, kas veido 1,7 līdz 2,5 % Eiropas Savienības iekšzemes kopprodukta. Šī summa ir ievērojami lielāka nekā 5,8 miljardi eiro, kas ik gadu nepieciešami šo teritoriju apsaimniekošanai. Aplēsts, ka Natura 2000”teritorijās katru gadu ir 1,2 līdz 2,2 miljardi apmeklētājdienu, kas atpūtas nozarei ik gadus nodrošina ieņēmumus 5-9 miljardu eiro apmērā. Eiropā aptuveni 4,4 miljoni darbvietu un gada apgrozījums 405 miljardu eiro apmērā ir tieši atkarīgi no veselīgu ekosistēmu saglabāšanas, un ievērojama daļa no tām atrodas Natura 2000 tīklā.

Pašlaik Natura 2000 tīkla aizsargāto jūras teritoriju (4,7 %) ikgadējais pienesums ir 1,4 – 1,5 miljardi eiro. Ja tiktu aizsargāti 10 % no Eiropas jūras teritorijām, šī vērtība sasniegtu 3,0 – 3,2 miljardus eiro gadā.

Papildu tam tūrisma un rekreācijas aktivitātes, kas saistītas ar Natura 2000 tīklu, radījušas un uztur no 4,5 līdz 8 miljoniem pilna laika darbavietu.

Pasaulē lielākais īpaši aizsargājamu dabas teritoriju tīkls Natura 2000 tīkls tika izveidots uz Eiropas Putnu un Biotopu direktīvu bāzes. Šīs direktīvas ir ES dabas aizsardzības politikas stūrakmeņi, kas tika izveidoti, lai  aizsargātu dabas vērtības ES.  Natura 2000 ir nodrošinājusi ievērojamus panākumus dabas aizsardzības mērķu sasniegšanā. Tas ne tikai ļāvis panākt to, ka uzlabojas retu sugu populāciju stāvoklis, bet samazinās arī vērtīgo dzīvotņu izzušanas temps. Vienlaikus tas devis būtiskus sociāli ekonomiskos panākumus, jo Natura 2000 sniedz savu pienesumu reģionu ekonomikām un dzīves kvalitātei.

Pētījums par Natura 2000 ekonomiskajiem ieguvumiem lasāms šeit.

Lai saglabātu Eiropas dabas aizsardzības likumdošanas pamatu – Putnu un Biotopu direktīvas, aicinām Tevi un 28 pārējo ES valstu pilsoņus piedalīties kampaņā "Dabas Trauksme / Nature Alert" un parakstīties par Eiropas dabas vērtību saglabāšanu. Paraksties šeit: www.naturealert.eu/lv.

Pateicoties Putnu un Biotopu direktīvām, Eiropa šobrīd var lepoties ar pasaules lielāko aizsargājamo dabas teritoriju tīklu Natura 2000, kas aizņem aptuveni vienu piektdaļu Eiropas sauszemes un 4% jūras teritoriju.

Informācija sagatavota projekta „Nevalstiskā sektora dalība starptautiskā konferencē „ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana”” ietvaros, ko finansē Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” un administrē Sabiedrības Integrācijas fonds. Pasākumu finansē Latvijas valsts.