Izveidots plāns lielā dumpja aizsardzībai Papes ezerā

31.07.2015

Pasaules Dabas Fonds izveidojis "Pasākumu plānu lielā dumpja aizsardzībai un dzīvotnes saglabāšanai dabas parka "Pape" Papes ezerā". Plāns veidots nākamajiem 10 gadiem un tā izveidē iesaistītas dažādas ieinteresētās puses.

Pasākumu plāna lielā dumpja Botaurus stellaris aizsardzībai un dzīvotnes saglabāšanai dabas parkā „Pape” mērķis ir mazināt lielā dumpja populācijas apdraudošo faktoru ietekmi un veicināt stabilas vai pieaugošas populācijas pastāvēšanu Papes ezerā.

Pasākumu plānā sniegts Papes ezera un tā bioloģiskās daudzveidības raksturojums sugu un biotopu līmenī, kā arī apskatīti ekspertu priekšlikumi. Pasākumu plāns veidots 10 gadiem. Plānā aktualizēti apsaimniekošanas pasākumi nākamajam 2015. – 2017. gada periodam un 2018. – 2024. gada periodam, nodrošinot Eiropas Savienības (ES) Putnu Direktīvas 92/43/EEC I pielikuma sugas lielais dumpis Botaurus stellarislabvēlīgu dzīvotnes stāvokli.

Pasākumu plāns papildinās Dabas parka “Pape” Dabas aizsardzības plānu (2007–2018), sniedzot iespējami konkrētus ieteikumus sugas biotopa saglabāšanai un atjaunošanai. Lielā dumpja populācijas stāvoklis un tā dzīvotnes kvalitāte (piemēroti niedrāji ligzdošanai, dažādi ezera biotopi, ezera hidroloģiskais režīms, barošanās iespējas) raksturo ezera ekosistēmas funkcionalitāti kopumā, tāpēc plāna sekmīga ieviešana ne vien nodrošinātu populācijas stāvokļa uzlabojumus, bet arī veicinātu Papes ezera bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu kopumā.

Pasākuma plāna izstrādē organizētas apspriedes un informācijas apmaiņa ar Dabas aizsardzības pārvaldes un Valsts vides dienesta reģionālajām institūcijām, Nīcas un Rucavas pašvaldībām, komerciālajiem niedru pļāvējiem Papes ezerā, vides nevalstiskajām organizācijām – Latvijas Dabas fondu un Latvijas Ornitoloģijas biedrību. Plāna izstrādē bioloģiskās daudzveidības novērtējuma sagatavošanai un pasākumu plāna priekšlikumu izstrādei, kā arī lielā dumpja dzīvotnes atjaunošanas un uzturēšanas pasākumu izvērtējuma slēdzienu sagatavošanai pieaicināti sugu un biotopu aizsardzības jomu eksperti – Laura Grīnberga (stāvoši saldūdeņi), Kārlis Millers (putni), Kaspars Abersons (zivis), Mārtiņš Kalniņš (bezmugurkaulnieki, stāvoši saldūdeņi), Andris Čeirāns (abinieki, rāpuļi), Linda Uzule (vaskulārie augi). Ekspertu priekšlikumi izmantoti, plānojot veicamos pasākumus.

Plāns pieejams šeit.  

Pasākumu plāns lielā dumpja Botaurus stellaris aizsardzībai un dzīvotnes saglabāšanai dabas parka „Pape” Papes ezerā izstrādāts projektā Nr.LIFE12 NAT/LV/000118 COASTLAKE „Lielā dumpja biotopu atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā”.