LDF aicina nostiprināt, ne mazināt dabas aizsardzības mērķus

13.05.2020

Latvijas Dabas fonds ir nosūtījis vēstuli valsts augstākajām amatpersonām, kurā pauž savu skatījumu uz Meža īpašnieku biedrības iniciētajā vēstulē ierosināto ideju - moratorija noteikšanu mikroliegumiem. Tā kā meža īpašnieku parakstītā vēstule rosina mainīt būtiskus Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanā noteiktos dabas aizsardzības principus, kā arī tā atsaucas uz Latvijas Dabas fonda īstenotajā Eiropas Savienības LIFE programmas projektā “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā” veiktajiem darbiem, savā vēstulē izklāstam priekšlikumus meža īpašnieku iezīmēto problēmjomu risināšanai, kā arī izskaidrojam atsevišķus vēstulē minētos jautājumus. 

Ar šo vēstuli Latvijas Dabas fonds arī vēlas vērst uzmanību uz risku, ka atsevišķas problēmsituācijas, izmantojot COVID-19 krīzes un tai sekojošās ekonomiskās lejupslīdes kontekstu, var tikt izmantotas, lai dažādu industrijas pārstāvji mēģinātu mazināt vides prasības un samazināt dabas aizsardzības mērķus. Eiropas vides organizācijas jau ir brīdinājušas par dažādām lobēšanas aktivitātēm Eiropas Savienības mērogā – lauksaimniecības bizness ir panācis, ka tiek atlikta ilgtspējīgas pārtikas stratēģijas, plastmasas industrija vēlas novilcināt vienreiz lietojamās plastmasas aizliegumu un kopumā vērojama vēlme mazināt vides prasības. Tāpēc LDD aicina amatpersonas rūpīgi izsvērt jebkurus lēmumus, kas šajā laikā tiek pieņemti saistībā ar vides prasībām, un nepieļaut vides prasību mazināšanu.

Atsaucoties uz Meža īpašnieku biedrības vēstulē izvirzītajiem priekšlikumiem – noteikt moratoriju mikroliegumu izveidošanai līdz laikam, kad ir sakārtota kompensāciju sistēma; un atcelt VARAM apstiprināto mazā ērgļa Clanga pomarina aizsardzības plānu Latvijā, jo tā gala redakcijā netika iekļauts meža īpašnieku priekšlikums par mikroliegumam alternatīvu disperso sugu aizsardzības modeli, LDF nostāja ir šāda:

  • Atbalstām mazā ērgļa Sugas aizsardzības plāna atvēršanu, lai tajā iekļautu mikroliegumu veidošanai alternatīvu aizsardzības modeli, ja tiek ieviests Sugas aizsardzības plāna priekšlikums, ka ir jāpārbauda visas lielās ligzdas, kas tiek atrastas mežā, pirms mežsaimnieciskās darbības uzsākšanas, lai pārliecinātos par to piederību sugai un nodrošinātu adekvātu aizsardzību. 
  • Nepiekrītam tam, ka tiktu noteikts moratorijs mikroliegumu veidošanai kopumā, jo tam nav nepieciešamo priekšnosacījumu – kā jau esam ziņojuši publiski un informējuši atbildīgās institūcijas, esošie meža apsaimniekošanu regulējošie normatīvi ir nepilnīgi, un jau tagad pieļauj aizsargājamo putnu sugu ligzdošanas vietu iznīcināšanu. 

Vēstulē LDF uzsver, ka "mikroliegumu veidošana nav pašmērķis ne dabas aizsardzības ekspertiem vides organizācijās, ne atbildīgajām valsts institūcijām. Mūsu mērķis ir saglabāt Latvijas dabas daudzveidību saskaņā ar Latvijas un Eiropas Savienības likumiem." 

Tāpat LDF atgādina par pagājušajā pavasarī publiskotā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) Latvijas vides raksturlielumu pārskatā norādīto – “Mežsaimniecības un lauksaimniecības nozarēm ir izšķiroša nozīme Latvijas tautsaimniecībā un tās arvien vairāk apdraud bioloģisko daudzveidību [..] Nākamajā mežsaimniecības stratēģijā ir pilnīgi jāintegrē ar bioloģisko daudzveidību saistītie mērķi un jāparedz pietiekami resursi.”

Meža īpašnieku biedrības rosinātā vēstule ar tajā iekļautajiem priekšlikumiem ir mūsu iespēja šobrīd, humānas krīzes un paredzamas ekonomiskas lejupslīdes laikā, turpināt diskusiju par dabas aizsardzības nozīmi un nostiprināt dabas aizsardzības mērķus tā, lai tie būtu tuvi visai Latvijas sabiedrībai. Tāpat tā ir mudinājums atbildīgajām institūcijām tomēr neatlikt kompensāciju sistēmas uzlabošanas procesu, bet turpināt jau iesākto.

LDF vēstule valsts augstākajām amatpersonām.