Reģionālais zīmols kā instruments ilgtspējīgai un dabai draudzīgai attīstībai: Vācijas pieredze

22.04.2015

UNESCO biosfēras rezervāts Šorfheide-Horīna (Schorfheide-Chorin) Vācijā izveidojis savu reģionālo zīmolu. Šis zīmols ir brīvprātīga marķēšanas sistēma, kas vērsta uz vietējiem biznesiem, uzņēmumiem reģionā ar mērķi ir iedrošināt, veicināt vietējās ražošanas apjoma pieaugumu, tajā pašā laikā saglabājot rezervāta bagātīgo vides un kultūras mantojumu, veidojot ilgtermiņa saistības un ilgtspējīgas sistēmas.

Šorfheides-Horīnas biosfēras rezervātu UNESCO akreditēja 1990. gadā, izveidojot obligātu struktūru un metodes reģionā pieejamo resursu pareizai izmantošanai. Lai pārvērstu ierobežojumus iespējā, 1998. gadā tika izveidots pats zīmols „Prüfzeichen” (tulkojumā no vācu valodas kvalitātes / pārbaudes zīme). Zīmolu izmanto vietējā viesmīlības nozarē - vides tūrismā, kokmateriālu apstrādē un citos vietējās uzņēmējdarbības veidos.

Lai stiprinātu vietējās ekonomikas ciklus, ekoloģisko lauksaimniecību un augstas kvalitātes pārtikas ražošanu, kas ir galvenie darbības sektori reģionā, zīmolu izmanto arī mārketinga nolūkiem.

Zīmola izveidei un veiksmīgas tālākās darbības uzturēšanai piesaistīta ekspertu komiteja, kuras sastāvā ir gan mārketinga speciālisti, gan biosfēras rezervāta pārstāvji, sertificēti uzņēmēji un reģionālās sadarbības asociācijas biedri. Ilgtspējīgi standarti ir izstrādes procesā, un pieteikumus izskata neatkarīgas institūcijas. Ja marķējuma standarti ir sasniegti, veic ikgadēju sertifikāciju un turpmāko nosacījumu izpildes gadījumā sertifikācijas termiņš var tikt pagarināts.

Vietējo un reģionālo politiķu un autoritāšu pārliecināšanai un iesaistīšanai ir izšķiroša nozīme – viņu ieguldījums un atbalsts ir noteicošais projekta turpmākajai attīstībai un profesionālajām veiksmēm. Turklāt, reģionālais zīmols darbojas kā instruments videi draudzīgo produktu ražošanas popularizācijai.

Šis projekts ir kalpojis par iemeslu dinamiska sadarbības tīkla izveidei starp sertificētiem ražotājiem, veicinot sabiedrībā paaugstinātu interesi par to, kā ar alternatīvām, ekoloģiski atbalstāmām metodēm iespējams izmantot pieejamos resursus, atzīst gan biosfēras rezervāta, gan vietējās uzņēmējdarbības pārstāvji.

Informācija sagatavota projekta „Nevalstiskā sektora dalība starptautiskā konferencē „ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana”” ietvaros, ko finansē Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” un administrē Sabiedrības Integrācijas fonds. Pasākumu finansē Latvijas valsts.