Sabiedrības izpratnes veidošana par dabas kapitālu ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030. gadam kontekstā

Projekta pase
Projekta norises laiks
01.08.2021.-30.04.2022.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri
Finansētāji
Valsts reģionālās attīstības aģentūra / Latvijas Vides aizsardzības fonds
Norises vieta

Latvija

Projekta vadītājs
Ģirts Strazdiņš
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Blaumaņa iela 32-8, Rīga, LV-1011
Mājas lapa

LDF galvenā darbības prioritāte ir dabas daudzveidības saglabāšana, un dabas kapitāla koncepts ir viens no tās stūrakmeņiem. Dabas kapitāla pieeja ir integrēta ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijā 2030. Šīs stratēģijas ieviešana Latvijai ir ļoti aktuāla, jo tajā izvirzīto mērķu sasniegšana sniegtu būtisku ieguldījumu valsts virzībai uz ES Zaļo kursu.

Projekta ietvaros kopā ar citām NVO izstrādāsim tēmas “Dabas kapitāls” nodevumu ar šādām galvenajām prioritātēm:

  • biodaudzveidības nozīme cilvēku dzīvē un saimnieciskās darbības ilgtspējā;
  • aizsargājamo dabas teritoriju pienesums veselīgai dzīvei, ilgtspējīgai saimniekošanai un jaunu darbavietu radīšanai;
  • lauku attīstības politikas loma dabas kapitāla vairošanā;
  • ekoloģisko koridoru loma bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un integrēšana aizsargājamo dabas teritoriju sistēmā;
  • ainavu loma cilvēku dzīvē un tūrismā;
  • apputeksnētāju loma un pesticīdu atkarības mazināšana lauksaimniecībā;
  • agromežsaimniecības ieguldījums harmoniskā lauku attīstībā un tās labās prakses piemēri;
  • Zilās infrastruktūras risinājumi biodaudzveidības veicināšanai un klimata pārmaiņu seku mazināšanai.

Projekta ietvaros plānosim organizācijas attīstību, izvērtēsim līdz šim paveikto, identificēsim nākotnes prioritātes un izstrādāsim jaunus projektu pieteikumus.