Mapping of Lithuania

Project passport
Project Duration
2012. gada janvāris – 2014. gada jūlijs
Project Beneficiary
Lietuvas Republikas Dabas izpētes centrs, UAB „ELLE”
Project Partners

SIA „ELLE”, Latvijas Dabas fonds

Project Funding
Lietuvas Republikas Vides ministrija
Project Location

Lietuvas Republika

Project Manager
Projekta LDF daļas vadītāja - Valda Baroniņa
Project Co-ordinator
Project Contact Information
Project Phone
67830999
Project Email
Project Address
Dzirnavu 73-2, Rīga, LV-1011, Latvija
Project Home Page

Par projektu:

Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu kartēšana ir aktuāla katrā valstī. Pašreiz šāds projekts uzsākts Lietuvā un kartēšana notiks visā valsts teritorijā. Arī Latvijas Dabas fonda eksperti sadarbībā ar SIA „ELLE” un lietuvieši kolēģiem piedalīsies šajā projektā. ES Biotopu direktīvas I pielikumā ir 231 biotops, no tiem Lietuvā konstatēti 52, bet Latvijā nedaudz vairāk – 58. Izcilākās dabas teritorijas Lietuvā, līdzīgi kā Latvijā, jau ir iekļautas īpaši aizsargājamo teritoriju sarakstā, tās ir arī Natura 2000 vietas. Tomēr vērtīgi biotopi nereti atrodas arī ārpus tām. Apzinot šīs vietas, kur sastopami īpaši aizsargājamie biotopi, iespējams nodrošināt tiem nepieciešamo aizsardzību tā, lai to platības valstī nesaruktu, kvalitāte nepasliktinātos un nemazinātos bioloģiskā daudzveidība.   

Latvijas Dabas fonda un SIA „ELLE” eksperti turpmākajās 3 sezonās kartēs 240 no 618 Lietuvas teritorijas kvadrātiem, kas galvenokārt atrodas valsts ziemeļu daļā, tuvāk Latvijas robežai. Projekta ietvaros paredzēts ne tikai veikt ekspertu apmācību Eiropas nozīmes biotopu noteikšanā un kartēšanā, bet sagatavot arī jaunus speciālistus –studentus, kas turpmāk varētu veikt šādu darbu.

Biotopu kartēšanu veicam pēc Lietuvā izstrādātas metodikas, kas publicēta grāmatā - Rašomavičius V. (red.), 2012: EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimo vadovas – Vilnius. / Inventory Manual of European Union Habitats in Lithuania.
Elektroniski informācija par kartēšanas metodiku pieejama šeit.

Galvenie uzdevumi:

  • Iztulkot Eiropas nozīmes biotopu aprakstus no lietuviešu uz latviešu valodu, veikt Latvijas un Lietuvas biotopu interpretācijas salīdzinājumu un izstrādāt apmācības metodiku šo biotopu noteikšanā.
  • Organizēt apmācību seminārus ES nozīmes biotopu noteikšanā. 2012. gada pavasarī notiks vairāki semināri: no tiem 2 dienas teorētiskās mācības, bet 6 dienas mācības lauka apstākļos biotopu noteikšanā un kartēšanā. Paredzētas arī 2 mācību dienas Lietuvā.
  • Apmācīt, sniegt praktiskas iemaņas un sagatavot ES biotopu kartēšanai jaunus ekspertus.
  • Nokartēt ES nozīmes biotopus 2012. gadā 40 kvadrātos, 2013. gadā 40 kvadrātos un 2014. gadā 20 kvadrātos. Katram nokartētajam biotopa poligonam tiks aizpildīta anketa ar informāciju par biotopa stāvokli, tur sastopamajām sugām un apdraudošajiem faktoriem. Līdz ar to tā būs vērtīga informācija ne tikai par biotopu atrašanās vietu, bet arī par katra konkrēta biotopa stāvokli kartēšanas brīdī.