A.5. Zālāju konektivitātes modelis.

Zālāju konektivitātes modeļa izstrādei ir divējs mērķis: 1) tas kalpos kā vadlīnijas projektā īstenojamo atjaunošanas darbību prioritāšu noteikšanai; 2) tas veidos bāzi, uz kuras sagatavosim rekomendācijas Natura 2000 tīkla uzlabojumiem.

Zālāju konektivitātes modelis fokusēsies uz Natura 2000 kā galvenajām teritorijām prioritāro zālāju aizsardzībai, kā arī identificēs, kuras teritorijas Natura 2000 tīklā ir prioritārās zālājiem. To papildinās sadaļa, kuras mērķis būs uzlabot Natura 2000 tīkla vienotību un konektivitāti, identificējot kritiskos “karstos punktus” arī ārpus Natura 2000 tīkla.

Mēs analizēsim pašreizējo zālāju izplatību, piešķirot konektivitāti raksturojošu vērtību katrai zālāju platībai, tādējādi mēs varēsim identificēt no konektivitātes viedokļa būtiskākos zālājus. Zālāju platības, kas tiks identificētas šajā modelī kā svarīgākie centri, kas nodrošina zālāju konektivitāti ainavas līmenī, būs prioritārie atjaunošanas darbībām C.3. aktivitātē. Konektivitātes analīze mums ļaus identificēt vietas, kurās nepieciešams izveidot jaunus zālājus, lai uzlabotu zālāju konektivitāti. Konektivitātes modeli izmantos, lai izstrādātu rekomendācijas nākotnes darbībām, nosakot prioritātes zālāju atjaunošanas paņēmieniem, uzlabojot Natura 2000 tīklu un plānojot mobilo ganāmpulku darba plānu pēc GrassLIFE beigām. Pētījuma metodoloģija tiks sīki aprakstīta, un līdz projekta beigām būs publiski pieejama.

Darbību īsteno LDF, LU un VRI.