Publikācijas

ILUSTRATĪVS NOTEICĒJS "KAS DZĪVO DABISKĀS PĻAVĀ?"

ILUSTRATĪVS NOTEICĒJS "KAS AUG DABISKĀS PĻAVĀ?"
 

 

EIROPAS SAVIENĪBAS AIZSARGĀJAMOS BIOTOPUS RAKSTUROJOŠO AUGU NOTEICĒJS (kopējais fails)

Lejupielādei planšetēs, viedtālruņos vai izdrukāšanai – atsevišķi pa biotopu un sugu grupām:

I Meži un virsāji

II Zālāji

III Purvi

Grīšļu ekoloģiskais noteicējs

Paparžu noteicējs 

PIEEJAMS TIKAI ELEKTRONISKĀ VEIDĀ IZDRUKĀŠANAI VAI LEJUPLĀDĒŠANAI.

DIŽKOKU ATBRĪVOŠANAS CEĻVEDIS 

VIDEO

Par Latvijas Dabas fondu

Par talku Noriņas upē

FOR-REST Life+ projekta ietvaros veidotie video

Purvaino mežu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā

Parkveida pļavu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā

Boreālo mežu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā

Attālā izpēte dabas aizsardzībā

 


GRĀMATAS

Klimata izglītība skolā: praktiski ieteikumi, 2016
Videi draudzīga gaļas liellopu audzēšana, 2014
Nordic - Baltic - Belarus solutions in farming for biodiversity, 2011
Rokasgrāmata par biotopu apsaimniekošanu, 2008
Purvu aizsardzība un apsaimniekošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Latvijā + vāks (LV / ENG), 2008


AVĪZES

Dabas daudzveidības avīze #3, 2015
Dabas daudzvedības avīze #2, 2015
Dabas daudzveidības avīze #1, 2015


BUKLETI

Par Latvijas Dabas fondu
Burgas pļavas
Dvietes paliene
Kalnciema pļavas
Lielupes palienes pļavas
Vidusburtnieks un Burtnieku ezera pļavas
Rūjas paliene
Sedas purvs
Sitas un Pededzes paliene, Mugurves pļavas
Užavas augštece
Durbes ezera pļavas
Raķupes ieleja
Svētes paliene
Dabas aizsardzības plānošana AAA "Ziemeļgauja" (LV / ENG)
Ziemeļgauja. No pagātnes nākotnē. (LV / ENG)
Dabas vērtības Ziemeļgaujā. (LV / ENG)
Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā
Augi un dzīvnieki purvā. Purva veidošanās.
LIFE+ projekts "Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene"


BROŠŪRAS

Fenoloģisko novērojumu vadlīnijas, 2016
Putni palieņu pļavās + brošūras vāks
Pali plūdi palienes
Palieņu pļavu atjaunošana
Botāniskais ceļvedis pa Dienvidaustrumlatviju
Purvu ceļvedis "Iepazīsimies. Purvs!"
Dabas liegums "Cenas tīrelis" (LV / ENG)
Dabas liegums "Klāņu purvs" (LV / ENG)
Dabas liegums "Vesetas palienes purvs" (LV / ENG)
Dabas liegums "Stiklu purvi" (LV / ENG)

Основы охраны природы землевладельцам + vāks
Bioloģiski vērtīgo zālāju indikatorsugu noteicējs "Iepazīsimies. Pļava."
Polijas dabas tūrisms Natura 2000 vietās

Upju palieņu atjaunošana un apsaimniekošana: LIFE+ projekta Dviete pieredze. 2015.