“Latvijas Dabas fonds” ziedojumu noteikumi

1. Ziedojums
Ziedojums ir finanšu līdzekļi, kurus persona (ziedotājs) bez atlīdzības nodod sabiedriskā labuma organizācijai nodibinājumam “Latvijas Dabas fonds”, turpmāk – LDF, tās statūtos norādīto mērķu sasniegšanai un kuriem var piemērot nodokļu atvieglojumus.

2. Ziedojuma mērķis
2.1. Ziedotājs, veicot maksājumu, var norādīt konkrētu ziedojuma mērķi, kas nozīmēs, ka ziedojums tiks izlietots konkrētajam norādītajam projektam un tādā apmērā, kādu ziedotājs individuāli pēc personīgiem ieskatiem būs norādījis maksājumā.
2.2. Ja ziedotājs maksājuma mērķī konkrētu projektu nav norādījis, ziedojums uzskatāms par vispārēju ziedojumu, un tas izlietojams statūtos norādītajiem mērķiem.

3. Ziedojumu izlietojums
3.1. Saziedotie līdzekļi tiks izlietoti tā projekta mērķu sasniegšanai, kam tie ir ziedoti. LDF uzrauga, lai ziedotie līdzekļi tiktu izmantoti tieši tiem mērķiem, kādi projekta līdzekļu vākšanas laikā ir prezentēti ziedotājiem, norādot tos LDF interneta vietnē, un kuri atbilst statūtiem.
3.2. Gadījumā, ja no LDF neatkarīgu notikumu rezultātā projektam, kura labā ir veikti ziedojumi, nav iespējams izmantot saziedotos līdzekļus, LDF:
3.2.1. pēc ziedotāja pieprasījuma atgriež ziedotos līdzekļus ziedotājam identiskā apjomā un veidā, kādā tie tika ziedoti;
3.2.2. ja ziedotājs nepieprasa ziedojuma atgriešanu, 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma publicēšanas LDF interneta vietnē, patur tiesības neizlietotos līdzekļus novirzīt vispārējā ziedojumā, ar turpmāku mērķi tos izlietot citiem projektiem atbilstoši statūtos norādītajiem mērķiem.

4. Ziedojumu atcelšana
Veiktie ziedojumi nav atceļami un atgriežami, izņemot 3.2.punktā aprakstītajos gadījumos.

5. Ziedojumu nodošanas un izlietošanas noteikumu grozījumi
LDF ir tiesības veikt izmaiņas šajos ziedojumu nodošanas un izlietošanas noteikumos. Izmaiņas tiek publicētas LDF interneta vietnē.