Aicinām piedalīties aptaujā par dabas aizsardzības jautājumiem Latvijā

05.07.2021

Lai noskaidrotu sabiedrības attieksmi, zināšanas un izpratni par dabas aizsardzības jautājumiem Latvijā, Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) vairāku mēnešu garumā veiks plašu iedzīvotāju aptauju, kura norisinās LIFE integrētā projekta "LatViaNature" ietvaros. Aptaujas norisi, rezultātu apkopošanu un analīzi nodrošinās viens no projekta partneriem – Vidzemes augstskola.

DAP aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju veltīt laiku, lai paustu viedokli par savām attiecībām ar dabu, dabas daudzveidības saglabāšanu, kā arī attieksmi pret dabas aizsardzību un cilvēka un dabas mijiedarbību. Aptauja ir pieejama šeit: https://bit.ly/dabas-aizsardzība.

“Dabas aizsardzības pārvaldes pamatuzdevums ir saglabāt mūsu visu kopējās dabas vērtības, tādēļ sabiedrības viedokļa apzināšana ir mērķtiecīgs pasākums dabas izglītības un kopējas izpratnes veidošanā, kas ir būtiska gan projekta mērķu sasniegšanai, gan visas dabas aizsardzības sistēmas pilnveidošanai.  Svarīgi, lai katrs Latvijas iedzīvotājs apzinās, ka daba ir mums līdzās, tās aizsardzība ir klātesoša mūsu ikdienas darbos un attieksmē, un katrs no mums ar savu rīcību var dot pienesumu dabas vērtību saglabāšanu,” pauž  DAP ģenerāldirektors Andrejs Svilāns.

No 1. jūlija līdz 31. augustam anketu varēs aizpildīt tiešsaistē, bet no 1. septembra līdz 23. decembrim aptauja tiks turpināta gan tiešsaistē, gan aizpildot anketas klātienē, lai mērķtiecīgi sasniegtu nepieciešamo mērķauditoriju. Aptaujas dati tiks apkopoti līdz 2022. gada aprīlim, datu publicēšana plānota maijā.

 

LIFE programmas integrētajā projektā "LatViaNature" būtiska ir dažādu viedokļu pārstāvniecība un ieinteresēto pušu iesaiste. Tas paredz plašas iespējas līdzdarboties visā projekta laikā, un piedalīšanās sabiedrības aptaujā ir viena no iedzīvotāju iesaistes iespējām. Sabiedrības viedokļa apzināšana tiks veikta trīs reizes, un iegūtie rezultāti tiks nodoti valsts dabas aizsardzības politikas veidotājiem un izmantoti, lai efektīvāk plānotu un rīkotos dabas vērtību saglabāšanā, tostarp apsaimniekošanā un sabiedrības izglītošanā.

No 2023. gada projektā "LatViaNature" piedalīsies arī Latvijas Dabas fonds (LDF), kura uzdevums būs dabisko pļavu produkta zīmola izstrāde. Zīmols būs atpazīšanas zīme produktiem, kas tapuši, apsaimniekojot dabiskās pļavas un veicinot dabas daudzveidības saglabāšanos. Projekta "LatViaNature" ietvaros LDF veiks izpēti, zīmola izstrādi, kā arī pasākumus tā iedzīvināšanai patērētāju un ražotāju vidē. LDF projektu vadītāja Inga Račinska norāda: "Latvijā jau sen nepieciešams šāds zīmols, kas izceltu un slavinātu tos ražotājus un preces, kas palīdz saglabāties dabas daudzveidībai mūsu pļavās, jo zālājiem, lai tie pastāvētu, ir nepieciešama apsaimniekošana – pļaujot vai noganot. Dabai vērtīgākās un skaistākās pļavas ne vienmēr ir no ekonomiskā viedokļa tās ražīgākās, un tāpēc esam apņēmības pilni ar šī zīmola palīdzību izcelt un novērtēt to milzīgo darbu, ko zemnieki veic, apsaimniekojot dabiskās pļavas Latvijā."

 

LIFE integrētā daudzgadu projekta "LatViaNature" mērķis ir pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā. Projekta laikā plānots izstrādāt inovatīvas un piemērotas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest "Natura 2000" teritoriju prioritāro rīcību programmu, tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijā. Projektu paredzēts īstenot līdz 2028. gadam. 

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010  LIFE-IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.​

Augstākminētā informācija atspoguļo tikai projekta "LIFE IP LatViaNature" īstenotāju redzējumu, Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.​