Balsosim par tīru dabu un klimata rīcību Eiropas Savienībā!

21.05.2019

Eiropas Savienības likumu un institūciju galvenais uzdevums ir rūpēties par visas sabiedrības labumu un uzraudzīt, vai tiek ievērotas visas sabiedrības intereses. Eiropas Parlamentam ir pa spēkam pieņemt spēcīgus, ambiciozus un stratēģiskos lēmumos balstītus likumus, kuru mērķis ir radīt ilgtermiņa izmaiņas. Jau daudzus gadus Eiropas Savienības likumi ir cīnījušies ar klimata pārmaiņām, uzlabojuši gaisa kvalitāti, aizsargājuši unikālas dabas vērtības, mazinājuši plastmasas piesārņojumu un apturējuši toksisku ķīmisko vielu ienākšanu tirgū. Taču būtu bīstami pieņemt to visu par pašsaprotamu.

Tāpēc mēs aicinām atbalstīt tādus Eiropas Parlamenta kandidātus, kas iestāsies par ES likumu nostiprināšanu un sabiedrības interešu ievērošanu, un nepieļaus vides un dabas likumu mīkstināšanu. Mēs aicinām visus nepalikt malā, doties uz Eiropas Parlamenta vēlēšanām un nobalsot par tādu Eiropu, kurā dabas aizsardzība un klimata rīcība ir augstākās prioritātes, kura rūpējas par tīru vidi, iestājas par tīru enerģiju, transportu un aprites ekonomiku.

Latvijas Dabas fonds un Latvijas Ornitoloģijas biedrība izvērtēja Latvijas partiju programmas un debatēs paustos viedokļus, aplūkojot, vai Eiropas Parlamenta kandidāti iestājas par cīņu ar klimata pārmaiņām, dabas daudzveidības saglabāšanu, vai to prioritāšu vidū ir aprites ekonomika un veselīga vide.

PARTIJU IZVĒRTĒJUMS

Latvijas Krievu savienība

Debatēs par vides un dabas jautājumiem LKS nekavējas uzsvērt savu trumpi – līdzšinējo darbu Eiropas Parlamentā Zaļo/Eiropas brīvās apvienības grupā un pozitīvos balsojumus vides jomā. Arī programmā LKS sola turpināt strādāt kopā ar zaļajām partijām. Jau konkrētāk šī partija savā programmā norāda, ka atbalsta līdzekļu piešķiršanu bezemisijas enerģētikas attīstībai, kā arī deklarē, ka Eiropai arī turpmāk jākalpo par piemēru pārējai pasaulei cīņā pret klimata disbalansu, cilvēkiem veselīgas dzīvojamās vides nodrošināšanas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas jomā.

Klimata pārmaiņas 
Dabas daudzveidības saglabāšana  
Aprites ekonomika 
Veselīga vide 

Kopējais vērtējums programmai:  3 punkti

PS jeb piezīmes no debatēm

Lai arī piederība zaļajai grupai Eiropas Parlamentā šai partijai automātiski dod zināmu “zaļumu”, debatēs tas jau tiek kopējā jautājumu paletē triepts piesardzīgāk. Tā partijas pārstāvji skeptiskāk izsakās par bioloģisko lauksaimniecību, bet attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar mežiem, klimatu, dabas daudzveidību, aicina pilsoņus aktīvāk veidot petīcijas un rakstīt sūdzības Eiropas līmenī.

Latviešu nacionālisti

Šī partija sola ES daudzgadu budžetā kā vienu no prioritātēm atbalstīt dabas aizsardzību (līdz ar pārējām prioritātēm – ģimenes, veselību, zinātni, militāro drošību, reģionālo kohēziju). Partijas programmā ir arī sadaļa Klimats, kurā iekļauti punkti par Baltijas jūras attīrīšanu, alternatīvo energoresursu izmantošanu, izmešu kontroli, arī pausta apņemšanās pastiprināt savvaļas dzīvnieku aizsardzību, ierobežot lāču, lūšu un vilku medības. Partija arī uzskata, ka nepieciešams noteikt akcīzes nodokli plastmasai, sadzīves un lauksaimniecības ķīmijai.

Klimata pārmaiņas 
Dabas daudzveidības saglabāšana 
Aprites ekonomika 
Veselīga vide 

Kopējais vērtējums programmai:  3 punkti

Debatēs partija nepiedalījās.

Latvijas reģionu apvienība

Šī partija atbalsta Eiropu, kas veido ilgtspējīgu politiku ar atbildību pret dabu un nākamajām paaudzēm, kā arī norāda, ka veicinās dalīšanās ekonomiku.

Klimata pārmaiņas 
Dabas daudzveidības saglabāšana 
Aprites ekonomika 
Veselīga vide 

Kopējais vērtējums programmai:  1 punkts

Debatēs partija nepiedalījās.

Zaļo un zemnieku savienība

ZZS programmā vides jautājumiem veltīta sadaļa Zaļa un vesela Eiropa, kurā norādīts, ka Eiropai jārāda priekšzīme vides saudzēšanā, partija cīnīsies par energoefektīvu Eiropu, zaļu transportu, viedo tīklu infrastruktūru un ieguldījumiem klimata zinātniskajā izpētē. Tāpat ZZS uzsver, ka Eiropai nav jāsubsidē fosilā enerģija, ir jāizmanto atjaunojamie energoresursi un jāattīsta bioekonomika.

No nacionālo interešu aizstāvības pozīcijas aplūkota atkritumu tēma, uzsverot, ka mūsu valsti nedrīkst pārvērst par citu valstu atkritumu poligonu. Tāpat ZZS, nokļūstot Eiropas parlamentā, sargās Baltijas jūru un Latvijas upes, arī turpmāk nepieļaus ģenētiski modificētu augu audzēšanu un uzlabos kontroli par kvalitatīvu pārtiku visā Eiropā.

Dabas daudzveidības saglabāšanai tiešā veidā uzmanība nav pievērsta, lai gan programmas lauksaimniecības sadaļā partija uzstāj uz taisnīgām Eiropas Savienības subsīdijām lauksaimniekiem, īpaši atbalstot mazās un vidējās saimniecības, kas kopumā varētu būt dabas daudzveidībai draudzīgāk, bet tiešā veidā norādīts tas gan nav. Tāpat ZZS norāda, ka veicinās bioloģiskās lauksaimniecības attīstību.

Klimata pārmaiņas 
Dabas daudzveidības saglabāšana 
Aprites ekonomika 
Veselīga vide 

Kopējais vērtējums programmai:  3 punkti

PS jeb piezīmes no debatēm

Debatēs partijas pārstāvis vairākkārt uzsvēra, ka vides un dabas jautājumi prasa domāt globāli, bet rīkoties lokāli. Vai tas nozīmē, ka šī partija konceptuāli piekrīt tam, ka ir klimata krīze, bet Eiropas līmenī par risinājumiem necīnīsies? Tāpat partijas vides tēmas turētājs saredz pretrunas starp klimata izmaiņu mazināšanu un dabas aizsardzību mežos. Debatēs izskanēja skaidra pozīcija pret glifosātu, savukārt ES dabas direktīvu pienācīga ieviešana, politiķaprāt, atkal primāri ir nacionālais jautājums, ne Eiropas parlamentāriešu uzdevums.

KPV LV

KPV LV programmā iekļāvuši sadaļu Cilvēks un vide, kur norāda, ka vides un sociālie standarti ES līmenī ir stūrakmens labiem dzīves apstākļiem un vēlas panākt, lai kvalitatīva pārtika, tīrs ūdens, veselīgi dzīves apstākļi, ilgtspējīga atkritumu apsaimniekošana, kas atbilst vides standartiem, būtu pieejama ikvienam ES iedzīvotājam.

KPV LV programmas lauksaimniecības sadaļa pirmkārt, uzsver Latvijas zemnieku atbalstu un vienlīdzīgu platībmaksājumu saņemšanu, taču piemin arī, ka šiem maksājumiem jāatbalsta mazo saimniecību attīstību, ievērojot ekoloģiskus vides pamatnosacījumus.

Savukārt sadaļā Enerģētika un klimata pārmaiņas KPV LV norāda, ka sekmēs ilgtspējīgu vides politiku, ievērojot iedzīvotāju spējas to atbalstīt, un turpinās ES iesākto darbu pie resursu efektivitātes un siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežošanas.

Klimata pārmaiņas 
Dabas daudzveidības saglabāšana 
Aprites ekonomika 
Veselīga vide 

Kopējais vērtējums programmai:  3 punkti

PS jeb piezīmes no debatēm

Debatēs partijas pārstāve runā par klimata krīzi un sugu izmiršanu, kam risinājumus saredz enerģētikas nozares izmaiņās, kā arī vairākkārt uzsver sabiedrības izglītošanās nozīmi vides tēmu risināšanā. Atsvaidzinošs ieteikums – virzīties uz videi draudzīgākām diētām, samazinot gaļas patēriņu, kā arī regulēt antibiotiku un hormonu lietošanu lauksaimniecībā, taču – cik lielā mērā to var panākt tieši Eiropas Parlamentā?

Progresīvie

Progresīvie saredz sevi sadarbībā ar Eiropas zaļajiem spēkiem un iestājas par ilgtspējīgu, zaļu saimniekošanu. Programmā ir atsevišķa sadaļa Zaļāka Eiropa ar jomām, kur klimata pārmaiņu novēršanai paredz rosināt plašāku atbalstu jaunai enerģijas sistēmai un Eiropas līmeņa nodokli CO2, kā arī sola nepieļaut publisko līdzekļu tērēšanu fosilajai infrastruktūrai.

Tāpat Progresīvie iestājas par lielāku atbalstu dabai, dzīvniekiem un cilvēkiem draudzīgai lauksaimniecībai – tādai, kura nenoplicina dabas resursus un sniedz devumu klimata pārmaiņu mazināšanā, kā arī nerada draudus dabas vērtībām. Progresīvie ir par Eiropu bez atkritumiem, tai skaitā tikai pārstrādājamu materiālu izmantošanu iepakojumā un plašākiem vienreizējās plastmasas produktu aizliegumiem, kā arī par videi draudzīgāku transportu, veicinot pāreju uz veselībai un videi pēc iespējas draudzīgākiem pārvietošanās veidiem.

Klimata pārmaiņas 
Dabas daudzveidības saglabāšana 
Aprites ekonomika 
Veselīga vide 

Kopējais vērtējums programmai:  4 punkti

PS jeb piezīmes no debatēm

Debatēs par vides tēmu Progresīvo viedokli pastāvīgi caurvij uzsvars, ka partija savus uzskatus un rīcības balsta zinātniskos pierādījumos. Spilgtākais Progresīvo piedāvājums ir CO2 nodoklis, kas, viņuprāt, ir skaidri saprotams risinājums klimata pārmaiņu mazināšanai, uzsverot, ka tas nav papildu veids, kā iegūt finanses, bet gan klimata krīzes risinājums. Tāpat Progresīvie ir par Kopējās lauksaimniecības politikas mainīšanu un atbalstu agroekoloģiskiem risinājumiem.

Jaunā Saskaņa

Šī partija savā programmā iekļāvusi gan to, ka Eiropai jārisina klimata pārmaiņu draudi, jāpanāk progress vides aizsardzībā, jācīnās pret enerģijas un ūdens trūkumu, tīru un drošu pārtiku, gan to, ka ES lauksaimniecības politikas reformai jāietver ilgtspējīgas ražošanas metodes, samazināts atkritumu daudzums, klimata aizsardzība, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana.

Klimata pārmaiņas 
Dabas daudzveidības saglabāšana 
Aprites ekonomika 
Veselīga vide 

Kopējais vērtējums programmai:  4 punkti

Partija debatēs nepiedalījās.

Jaunā konservatīvā partija

JKP savā programmā norāda, veicinās sistemātiska atbalsta sniegšanu bioloģiskajām saimniecībām, kā arī atbalstīs platībmaksājumu palielināšanu mazām un vidējām saimniecībām.

Klimata pārmaiņas 
Dabas daudzveidības saglabāšana 
Aprites ekonomika 
Veselīga vide 

Kopējais vērtējums programmai:  1 punkts

PS jeb piezīmes no debatēm

Debatēs partijas pārstāvis vairākkārt uzsvēra bažas par mežu izciršanu, atbalstu bioloģiskajai lauksaimniecībai. Tāpat politiķis norādīja, ka bioloģiskā daudzveidība arī ir potenciāla Latvijas eksporta prece, taču ko tieši darīt, lai labāk ieviestu dabas direktīvas, pateikt nevarēja.

Attīstībai/Par

Partija norāda, ka atbalsta ieguldījumu palielināšanu vidē. Tāpat tās programmā ir sadaļa Ilgtspēja, kurā ir runa par vienotu ES pieeju pārejai uz aprites ekonomiku un klimata pārmaiņu strauju iegrožošanu, kā arī atbalstu bioloģiskai lauksaimniecībai, pārtikas atkritumu samazināšanai, tīrajai enerģijai, mājokļu modernizācijai un bezemisiju transportam.

Klimata pārmaiņas 
Dabas daudzveidības saglabāšana 
Aprites ekonomika  
Veselīga vide 

Kopējais vērtējums programmai:  3 punkti

PS jeb piezīmes no debatēm

Debatēs partijas pārstāve uzsvēra ES atbildību vides jautājumos un mūsu patēriņa ietekmi uz vidi, kā arī nepieciešamību mainīt ekonomisko sistēmu un lauksaimniecību tā, lai mēs varētu kompensēt sava dzīvesveida nodarīto videi un dabai. Politiķe norādīja, ka partija ir par modernu un zaļu politiku un tādu pieeju, kurā modernais un digitālais iet roku rokā ar vidi un ekoloģiju. A/Par arī iestājas par glifosāta aizliegumu ES līmenī, taču attiecībā par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un dabas direktīvu pienācīgu ieviešanu, arī šai partijai nav konkrētu ideju, ko darīt.

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Šī partija par vidi nepasaka gandrīz neko, norādot, ka jāatstāj pagātnē neoliberālie un konservatīvie pagātnes modeļi un cita starpā jākoncentrējas arī uz veselīgas vides nodrošināšanu.

Klimata pārmaiņas 
Dabas daudzveidības saglabāšana 
Aprites ekonomika 
Veselīga vide 

Kopējais vērtējums programmai:  1 punkts

PS jeb piezīmes no debatēm

Debatēs partijas pārstāvis norādīja trīs prioritātes – izmešu samazināšanu, atkritumu apsaimniekošanu un bioloģisko lauksaimniecību. Izklausījās, ka partija arī iestātos par pesticīdu stingrāku regulēšanu. Tajā pašā laikā politiķis diskusijā tomēr zināmā mērā novēla atbildību uz nākotni, uzsverot, ka jāaudzina tāda jaunā paaudze, kas “nemēslos mežā”.

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Programmā vides un dabas jautājumi pieminēti pastarpināti. Tā šī partiju apvienība cīnīsies par kopējo lauksaimniecības politiku, kas izlīdzinātu tiešmaksājumu sistēmu un atbalstītu sabalansētu lauku vides attīstību, kas nozīmē līdzsvaru starp ekonomisko attīstību, kultūru, sociālo sfēru un dabu, kā arī iestājas par lēmumiem un rīcību, kas cita starpā sakņojas arī harmoniskās attiecībās ar vidi.

Klimata pārmaiņas 
Dabas daudzveidības saglabāšana 
Aprites ekonomika 
Veselīga vide 

Kopējais vērtējums programmai:  1 punkts

PS jeb piezīmes no debatēm

Debatēs par vides un dabas jautājumiem Nacionālās apvienības pārstāvis bija vienīgais, kas pauda zināmu skepsi par klimata pārmaiņu saistību ar cilvēka darbību, un daudz vairāk uzsvēra ūdeņu piesārņojumu, ainavas degradāciju, pieminēja sugu izmiršanu. Taču, vaicāts par ES dabas direktīvu pienācīgu ieviešanu, atkal bija skeptisks par Eiropas Savienības institūciju iespējām, ja pretī darbojas spēcīgi korporatīvie lobisti.

Rīcības partija

Programmā nav nekas par vidi/dabu/klimatu.

Kopējais vērtējums: 0 punktu.
Debatēs partija nepiedalījās.

Atmoda

Programmā nav nekas par vidi/dabu/klimatu.

Kopējais vērtējums: 0 punktu.
Debatēs partija nepiedalījās.

"Centra partija"

Programmā nav nekas par vidi/dabu/klimatu.

Kopējais vērtējums: 0 punktu.
Debatēs partija nepiedalījās.

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija

LSSP norāda, ka klimata pārmaiņas un vides jautājumi būs šīs partijas uzmanības centrā, tā iestāsies par iespēju dzīvot veselīgi veselīgā vidē, kā arī centīsies novērst, lai Latvija nekļūtu par poligonu kaitīgiem eksperimentiem ar cilvēkiem un atkritumu izvietošanai.

Klimata pārmaiņas 
Dabas daudzveidības saglabāšana 
Aprites ekonomika 
Veselīga vide 

Kopējais vērtējums programmai:  3 punkti

Debatēs partija nepiedalījās.

Jaunā VIENOTĪBA

Programmā partija sola panākt finansējumu emisiju samazināšanai.

Klimata pārmaiņas 
Dabas daudzveidības saglabāšana 
Aprites ekonomika 
Veselīga vide 

Kopējais vērtējums programmai:  1 punkts

PS jeb piezīmes no debatēm

Debatēs partijas pārstāvis balstījās esošajā pieredzē darbā Eiropas parlamentā, kas ļāva visnotaļ kompetenti izteikties par vides un dabas jautājumiem ES kontekstā, kā arī atsaucās uz ilgtspējīgu finanšu iniciatīvu kā vienu no risinājumiem – jo klimata pārmaiņu mazināšanai un citām vidi saudzējošām darbībām nepieciešams finansējums. Tāpat politiķis uzsvēra, ka klimata pārmaiņas ir jautājums, kas jārisina horizontāli, ejot cauri dažādām politikām, kā arī atzina, ka bioloģiskās daudzveidības samazināšanās apturēšanas mērķi līdz 2020. gadam sasniegt nebūs iespējams.

 

Zaļā barometra apskats sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par apskata saturu atbild Latvijas Dabas fonds.