Cenu aptauja par sociālekonomisko ietekmju novērtējumu Zvidzienas un Dziļaunes polderiem un to iespējamiem apsaimniekošanas scenārijiem

12.07.2022

Cenu aptauja par sociālekonomisko ietekmju novērtējumu Zvidzienas un Dziļaunes polderiem un to iespējamiem apsaimniekošanas scenārijiem projekta LIFE GOODWATER IP “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” ietvaros

Latvijas Dabas fonds Eiropas Komisijas finansētā LIFE programmas projekta LIFE18 IPE/LV/000014 “LIFE GOODWATER IP “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” ietvaros veic cenu aptauju sociālekonomisko ietekmju novērtējumam Zvidzienas un Dziļaunes polderiem un to iespējamiem apsaimniekošanas scenārijiem. Sīkāka informācija par projektu iegūstama https://www.ldf.lv/lv/projects/life-goodwater-ip-latvijas-upju-baseinu-apsaimniekosanas-planu-ieviesana-laba-virszemes.

Pakalpojuma mērķis: Veikt sociālekonomisko ietekmju novērtējumu Zvidzienas un Dziļaunes polderiem un to iespējamiem apsaimniekošanas scenārijiem atbilstoši 1. pielikumā pievienotajai tehniskajai specifikācijai.

Pakalpojuma izpildes termiņš: 2022. gada 31. oktobris.

Piedāvājums jāiesniedz elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi ldf@ldf.lv un norādot “LIFE GOODWATER cenu aptauja”, līdz 2022. gada 22. jūlija plkst. 17:00.

Pretendentu atlases kritēriji: Zemākā cena par pakalpojumu kopā.

Kontaktpersona Latvijas Dabas fondā:

Ilze Priedniece ilze.priedniece@ldf.lv

Cenu aptaujas nolikums. 

Cenu aptaujas tehmiskā specifikācija.

Pretendenta pieteikuma forma.