Dānijas mežu programma rekreācijas iespēju un dabas vērtību atjaunošanai

24.04.2015

Kopš pagājušā gadsimta deviņdesmitajiem gadiem Dānijas valdība un vietējās amatpersonas uzsākušas ambiciozu apmežošanas projektu ar mērķi nākamo 100 gadu laikā gandrīz divkāršot mežu teritorijas Dānijā, ik gadu apmežojot 4000 – 5000 ha.

Konkurence starp dažādiem zemes izmantošanas veidiem ir spraiga (lauksaimniecība, industriālās un apdzīvojamās teritorijas), līdz ar to izcelt mežu priekšrocības un ilgtermiņa ieguvumus, ko sniegtu šādas teritorijas, ir nepieciešams, lai vairotu zināšanas un palīdzētu atbildīgajām personām pieņemt pārdomātus lēmumus par jauno mežu atrašanās vietām.

Ziemeļzēlandes reģionā, domājot par atjaunojamo mežu vērtībām, projekta ietvaros tika veikts visaptverošs sabiedrības viedokļa izpētes darbs, tai skaitā, jautājot arī par to, kādas ir pašu iedzīvotāju vēlmes saistībā ar aktivitātēm dabā. Vienlaikus pētījums sniedza iespēju plaši stāstīt sabiedrībai par apmežošanas ieceri un skaidrot tās nozīmību. Pētījums tāpat sniedza arī atbildes uz jautājumiem, kādi meži cilvēkiem patīk, kādos labprāt uzturas un ar kādām aktivitātēm labprāt nodarbojas dabā (piemēram, fiziskās aktivitātes – skriešana, riteņbraukšana, medības, pārgājieni); analizētas tika arī mežu estētiskās vērtības.

Tika arī statistiski apkopoti dati no privātajām mājsaimniecībām, analizējot iedzīvotāju vispārējo ‘noskaņojumu’, t.i. – attieksmi pret apmežošanas plāniem un mežu izmantošanas iespējām jau tagad un arī nākotnē. Aptaujas veica par visiem 52 publiskajiem mežiem Ziemeļzēlandē, kā arī Kopenhāgenas reģionā.

Apkopojot aptauju rezultātus, tika novērota izteikts neviendabīgums uzskatos par tik apjomīgas apmežošanas nepieciešamību un mērķiem. Pētījumā minēts, ka galvenie elementi, kas veido sabiedrībai ‘vērtīgus’ mežus, ir ne tikai pieejamība (attālums no dzīvesvietas), bet arī attālums līdz ūdenstilpēm, ūdens kvalitāte, sastopamo sugu daudzveidība un citi.

Apmežošana ir ilgtermiņa projekts, kura sasniegumi būs novērtējami tikai 40 – 80 gadus pēc jauno mežu iestādīšanas. Tomēr šādā metodoloģijā Dānijas valdība ir ļoti ieinteresēta, uzņemoties attīstīt ne tikai vides uzlabošanas un saglabāšanas metodes, bet arī dziļāk pamatot ekonomisko ieguvumu ietekmi uz valsts turpmāko attīstību.

Informācija sagatavota projekta „Nevalstiskā sektora dalība starptautiskā konferencē „ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana”” ietvaros, ko finansē Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” un administrē Sabiedrības Integrācijas fonds. Pasākumu finansē Latvijas valsts.