Dzīvi purvi nav kūdras kubikmetri

18.04.2019

Sabiedriskās apspriešanas ietvaros Latvijas Dabas fonds sniedza viedokli par plānotās kūdras ieguves Rustūžu purvā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojumu. LDF uzskata, ka IVN ziņojums ir sagatavots ļoti virspusēji un tajā izdarīti nepamatoti secinājumi, ka kvalitatīva Eiropas Savienības nozīmes neskartu augsto purvu biotopa un nozīmīgu īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu iznīcināšana plānotās kūdras ieguves vietā neradītu būtisku negatīvu ietekmi uz vidi.

Saskaņā ar IVN ziņojumam pievienotajiem ekspertu atzinumiem “tuvākajā apkārtnē nav līdzvērtīgas platības un kvalitātes augstie purvi, Rūstužu purvam ir būtiska nozīme bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un tas kalpo kā nozīmīga dzīvotne gan augu, gan dzīvnieku sugām un ir sugu migrācijas ceļu būtiska sastāvdaļa” un “pēc putnu sugu daudzveidības, populāciju lielumu un dzīvotņu kvalitātes Rustūžu purvs ir pielīdzināms (vai pat vērtīgāks par) citiem līdzīga lieluma purviem, kas iekļauti Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un Natura 2000 tīklā kā dabas liegumi."

LDF uzskata, ka konceptuāli nav pieļaujama kūdras ieguve purvos, kas ir nosusināšanas maz ietekmēti augstas kvalitātes ES nozīmes biotopi un nozīmīgas īpaši aizsargājamo sugu atradnes. Attiecīgi kūdras ieguve jaunās vietās būtu plānojama tikai degradētos purvos bez nozīmīgām dabas vērtībām, un kā reāla alternatīva kūdras ieguvei Rustūžu purvā būtu izvērtējami šādi degradētie purvi SIA "Rīgas meži" īpašumā. Turpmāk šāds princips jānostiprina politikas plānošanas un teritorijas attīstības plānošanas dokumentos un normatīvos, lai nodrošinātu augstas kvalitātes purvu biotopu un aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu, vienlaikus pieļaujot kūdras ieguvi dabas vērtību ziņā degradētos purvos.

LDF atzinums par kūdras ieguves derīgo izrakteņu atradnē "Rustūžu purvs" Limbažu novada Viļķenes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu.