Eiropas Vides birojs izvirzījis vides prioritātes 2014.gadam

14.08.2013

Eiropas Vides birojs (EEB), kurā aktīvi līdzdarbojas arī Latvijas Dabas fonds, ir izvirzījis 10 prioritātes Eiropas Savienībai (ES) vides jomā 2014.gadam. Šīs prioritātes galvenokārt funkcionē kā aicinājums uz rīcību 2014.gada prezidējošajām valstīm ES Padomē – Itālijai un Grieķijai.

EEB definētās prioritātes:

 1. ES stratēģijas „Eiropa 2020” pārskatīšana: ilgtspējīga attīstība kā galvenais ietvars;
 2. ES un ASV tirdzniecības un investīciju vienošanās;
 3. Gaisa piesārņojuma samazināšana;
 4. Eiropas augšņu aizsardzība;
 5. Vietēja un globāla mēroga cīņa pret klimata pārmaiņām;
 6. Dabas resursi, produkti un atkritumi;
 7. Vides pārvaldība;
 8. ES budžets;
 9. Bioloģiskās daudzveidības samazināšanās apturēšana un ekosistēmu atjaunošana;
 10. Ķimikālijas un nanotehnoloģijas.

Latvijas Dabas fonds (LDF) vēlas īpaši uzsvērt 9.izvirzīto prioritāti „Apturēt dabas daudzveidības samazināšanos un atjaunot ekosistēmas”. Šis mērķis pilnībā atbilst Latvijas Dabas fonda misijai „Saglabāt dabas daudzveidību”,  un LDF pārstāvji turpina aktīvi darboties, lai atbalstītu šī mērķa ieviešanu Latvijā. Savā pamatojumā EEB norāda, ka 83% no Eiropas biotopiem un sugām šobrīd nav labvēlīgā aizsardzības statusā. Latvijā tikko ir sagatavots ziņojums par ES nozīmes biotopu stāvokli uz 2013.gadu. Tā secinājumi nav iepriecinoši, jo dati pierāda, ka lielākā daļa ES biotopu ir sliktā stāvoklī.  Septembra sākumā Latvijas Dabas fonds un Dabas aizsardzības pārvalde sniegs detalizētāku informāciju  par biotopu stāvokli Latvijā.

Lai sasniegtu ES izvirzīto mērķi „vismaz 40% no sugām un biotopiem labvēlīgs statuss 2020.gadā” un ES ekosistēmu atjaunošanas mērķi, konkrētas darbības jāuzsāk pēc iespējas ātrāk. EEB uzsver dabas daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu pakalpojumu izmantošanas nozīmīgumu, kā arī invazīvo sugu negatīvo ietekmi uz dabas daudzveidību. Pilns dokumenta teksts pieejams šeit (177.13 KB).

Lai sasniegtu minēto prioritāti - „Apturēt dabas daudzveidības samazināšanos un atjaunot ekosistēmas”, Eiropas Vides birojs aicina grieķu un itāļu prezidentūras:

 1. Popularizēt un skaidrot dabas daudzveidības un zaļās attīstības nozīmi sabiedrībai kopumā, un nodrošināt pietiekamu budžetu dabas daudzveidības saglabāšanai un Natura 2000 apsaimniekošanai;
 2. Turpināt zaļās infrastruktūras popularizēšanu, lai novirzītu investīcijas no dārgām t.s. „pelēkās infrastruktūras” būvēm (piemēram, dambji, kanāli, aizsprosti) uz „zaļo infrastruktūru” (piemēram palienes, savstarpēji saistītas dabas teritorijas u.c.);
 3. Turpināt ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešanu;
 4. Nodrošināt Natura 2000 apsaimniekošanu ES, un aktīvāku ES dalībvalstu iesaistīšanos bioģeogrāfisko procesu turpināšanā;
 5. Nodrošināt tālāku progresu jauna likumdošanas instrumenta izstrādē par invazīvajām sugām;
 6. Sagatavot ambiciozu ES pozīciju Bioloģiskās daudzveidības konvencijas 12 sanāksmei (2014. Gada oktobris, Korejas Republika);
 7. Nodrošināt to, ka ES un tās dalībvalstis ratificē Nagojas Protokolu.

Inga Račinska, Latvijas Dabas fonds

Projekts tiek īstenots ar EEZ finanšu instrumenta 2009-2014 atbalstu.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija