Gada dzīvotne 2015 - bioloģiski vērtīgie zālāji

24.01.2015

Latvijas Dabas fonds (LDF) iedibina jaunu tradīciju – līdzās citiem dabas gada simboliem, ko nosauc biologu profesionālās organizācijas, šogad LDF nominē vēl vienu jaunu gada simbolu – Gada dzīvotne. 2015. gadā par Gada dzīvotni nosaukti bioloģiski vērtīgie zālāji.

Jēdziens „bioloģiski vērtīgs zālājs” radies pirms vairāk nekā 10 gadiem, apzīmējot tādus zālājus, kam ir īpaša nozīme dabas daudzveidības saglabāšanā. Par bioloģiski vērtīgiem atzīstami tādi zālāji, kuru sugu sastāvs veidojies galvenokārt dabisku procesu gaitā un kuri ilgstoši apsaimniekoti vienā veidā, - pļaujot vai noganot. Dabiskās pļavas un ganības var pazīt pēc to bagātīgā augu sugu skaita un jo īpaši pēc specifiskām sugām, tā sauktajām indikatorsugām. To klātbūtne tieši norāda uz zālāju dabiskumu un ilgstošām dabai draudzīgām apsaimniekošanas metodēm.


Bioloģiski vērtīgs zālājs. Foto: V.Baroniņa.

20. gadsimta 30. gados dabiskie zālāji aizņēma aptuveni 30 procentus Latvijas teritorijas. Šobrīd šis skaitlis sarucis līdz nepilnam vienam procentam. Būtisko samazinājumu izraisījuši vērienīgi meliorācijas darbi, dabisko zālāju uzaršana vai aizaudzēšana ar mežu, vai vienkārši neapsaimniekošana. Tas nozīmē, ka zālāji var pastāvēt tikai tad, ja tie tiek apsaimniekoti, - tie ir tieši atkarīgi no cilvēku saimnieciskās darbības.  

Bioloģiski vērtīgo jeb dabisko zālāju dabas daudzveidības nozīme ir ļoti liela: gandrīz puse no aizsargājamām augu sugām un arī lielākā daļa no ārstniecības augiem atrodama tieši šādos zālājos. Ļoti nozīmīga ir arī dabisko zālāju loma putnu un daudzu citu dzīvo organismu dzīvē, kā arī kultūrainavas saglabāšanā. Faktiski visi dabiskie zālāji, kuri atzīti par bioloģiski vērtīgiem, atbilst kādam no Latvijas un arī Eiropas Savienības īpaši aizsargājamo biotopu veidam, kuru aizsardzībai un apsaimniekošanai jāpievērš īpaša uzmanība.

Uzarot sugām bagātu, bioloģiski vērtīgu zālāju, jārēķinās, ka savu sākotnējo vērtību tas atgūs tikai pēc vairākiem gadu desmitiem. Tāpēc Latvijas Dabas fonds, izvirzot par Gada dzīvotni bioloģiski vērtīgos zālājus, gada garumā atgādinās lauksaimniecības zemju īpašniekiem, kas apsaimnieko bioloģiski vērtīgus zālājus, kā arī tiem, kas savā īpašumā esošo zālāju dabiskumu vēl nav novērtējuši, kā tos atpazīt un pareizi apsaimniekot.

Tāpēc Latvijas Dabas fonds, izvirzot par 2015. Gada dzīvotni bioloģiski vērtīgos zālājus, aicina lauksaimniecības zemju īpašniekus, kas apsaimnieko šādus zālājus, novērtēt to lomu gan dabas daudzveidības saglabāšanā, gan arī ekosistēmas pakalpojumu nodrošināšanā lauksaimniecībā un atbildīgi tos apsaimniekot.

 

Ilze Salna, Latvijas Dabas fonds

Projekts „Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, integrējot vides un dabas aizsardzības prasības politikas plānošanas dokumentos” tiek īstenots ar EEZ finanšu instrumenta 2009-2014 atbalstu. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.