Iespēja zemju īpašniekiem piesaistīt līdzekļus bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošanai.

09.04.2021

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija ir izsludinājusi projekta konkursu aizaugušu Bioloģiski vērtīgo zālāju (BVZ) atjaunošanai.

Konkursam var pieteikties zemnieku saimniecības, SIA u.c. juridiskas personas, kuru īpašumā vai nomā ir atjaunojami BVZ, vai, kuri ir noslēguši vienošanos ar citiem zemes īpašniekiem par tiem piederošu zālāju atjaunošanu.

Konkursa mērķis ir finansēt pasākumus, kuru ietvaros tiktu īstenotas dabisko zālāju (ES nozīmes aizsargājamo biotopu) atjaunošanas aktivitātes sekojošās teritorijās:

 • ĪADT - dabas parki: “Abavas senleja”, “Aiviekstes paliene”, “Dvietes paliene”, “Daugavas ieleja”, “Engures ezers”, “Kuja”, “Ogres ieleja”, “Pape”, “Piejūra”, “Salacas ieleja”, “Sauka”, “Silene”, “Svētes paliene”,;
 • dabas liegumi: “Ances purvi un meži”, “Ābeļi”, “Blažģa ezers”, “Burtnieka ezera pļavas”, “Dubnas paliene”, “Eglone”, “Sventājas upes ieleja”, “Diļļu pļavas”, “Burgas pļavas”, “Durbes ezera pļavas”, “Gudenieki”, “Lielupes grīvas pļavas”, “Lielupes palienes pļavas”, “Lubāna mitrājs”, “Mugurves pļavas”, “Randu pļavas”, “Rūjas paliene”, “Sātiņu dīķi”, “Sitas un Pededzes paliene”, “Svētes ieleja”, “Ventas ieleja”, “Ventas un Šķerveļa ieleja”, “Vidusburtnieks”, “Vidzemes akmeņainā jūrmala”,
 • aizsargājamo ainavu apvidus: “Augšdaugava”, “Augšzeme”, “Kaučers”, “Veclaicene”, “Vestiena”, “Ziemeļgauja”,
 • nacionālie parki: “Gaujas nacionālais parks”, “Ķemeru nacionālais parks”, “Rāznas nacionālais parks”, “Slīteres nacionālais parks”.

Atbalsts it pieejams par zālājiem, kuri atbilst šādiem kritērijiem:

 • Atrodas vienā no nolikumā minētajām Īpaši aizsargājamām dabas teritorijām;
 • Nav pieteikti Lauku atbalsta dienesta administrēto atbalsta maksājumu saņemšanai;
 • Lauku atbalsta dienesta Lauku bloku kartē ir reģistrēti kā ES nozīmes biotopi, kurus nedrīkst uzart jeb Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols ir reģistrēti kā īpaši aizsargājami zālāju biotopi vai potenciāli bioloģiski vērtīgi zālāji.

Atbalstāmās aktivitātes:

 • Koku un krūmu novākšana, atvašu ierobežošana un izcirsto celmu frēzēšana;
 • Vēsturisko seklo grāvīšu atjaunošana, izvācot apaugumu un sanesumus, bet neveicot to gultnes maiņu vai padziļināšanu;
 • Ciņu, kurmju un cūku rakumu līdzināšana;
 • Atjaunojoša pļaušana vai ganīšana un noganīšanas infrastruktūras uzstādīšana.

Viena projekta ietvaros minimālā atjaunojamo zālāju platība: 10 ha. Maksimālais viena projekta finansējums: 1 500 EUR/ha. Nepieciešamais līdzfinansējums: 15% no attiecināmajām projekta izmaksām. Ganību infrastruktūras objektu izveidošanai par attiecināmiem tiek uzskatīti 75% no kopējām ganību infrastruktūras objektu izveides izmaksām.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 30. aprīlim. Projekta īstenošanas termiņš: 2022. gada 31. augusts.

Projektu konkursa nolikums un pieteikšanās formas ir pieejamas www.vraa.gov.lv sadaļā “LVAF projektu konkursi”.

Vides aizsardzības fonda administrācijas sagatavotās atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.