Iniciatīvas “Zaļais barometrs” sūdzība par koku ciršanas noteikumu grozījumiem: vēršamies pie Satversmes tiesas kā vidutāja

31.01.2023

Satversmes tiesa ir nolēmusi ierosināt lietu par "Par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā" 7. pielikuma, ciktāl ar to tiek samazināts galvenās cirtes caurmērs pēc valdošās koku sugas un bonitātes, atbilstību Satversmes 115. pantam". Lieta ierosināta pēc Latvijas Dabas fonda, Latvijas Ornitoloģijas biedrības un Pasaules Dabas fonda iesniegtās konstitucionālās sūdzības.

Saskaņā ar augstāk minētajiem grozījumiem tika samazināts pieļaujamais koku ciršanas caurmērs – priedei no 39 līdz 30 centimetriem, eglei no 31 līdz 26 centimetriem, bērzam no 31 līdz 25 centimetriem.

Vides organizāciju ieskatā, pirmkārt, ir pārkāpts Satversmes 115. pantā ietvertais valsts pienākums izveidot un nodrošināt efektīvu vides aizsardzības sistēmu, jo netika ievērotas nedz vides organizāciju tiesības uz līdzdalību ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanas procesā, nedz piesardzības un izvērtēšanas principi. Lēmums tika pieņemts lielā steigā, nekonsultējoties ar vides organizācijām, kā arī tas netika pamatots ar aprēķiniem par noteikumu grozījumu ietekmi uz tautsaimniecību.

Otrkārt, vides organizācijas uzskata, ka ir pārkāpts ilgtspējas princips. Šādiem grozījumiem ir potenciāli liela ietekme uz dabas daudzveidības samazināšanos, kas vidējā un ilgtermiņā ietekmēs arī ikviena iedzīvotāja labklājību.

Treškārt, sūdzības iesniedzēju ieskatā nav ievērots saprātīgs līdzsvars starp sabiedrības interesēm dzīvot labvēlīgā vidē, no vienas puses, un saimnieciskās attīstības veicināšanu, no otras puses.

Liene Brizga-Kalniņa, Latvijas Dabas fonda pārstāve: “Mēs, vides nevalstiskās organizācijas, kā sabiedrības interešu pārstāvji un mežrūpniecības nozare diemžēl neesam spējuši rast kopīgu valodu jautājumos par ilgtspējīgu mežsaimniecību un sabiedrības interešu samērošanu ar biznesa interesēm. Ar šo pieteikumu vērsāmies pie Satversmes tiesas kā vidutāja un esam gandarīti, ka strīdīgie jautājumi tiks aplūkoti neitrāli un ņemot vērā visu pušu intereses.”

Viesturs Ķerus, Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs: “Kā ieganstu izmantojot karu Ukrainā, Zemkopības ministrija panāca Koku ciršanas noteikumu grozījumus, kam var būt ilgstoša negatīva ietekme uz Latvijas mežiem. Taču šie grozījumi ir tikai viens mozaīkas gabaliņš, un daudz Latvijas mežiem izšķirošu lēmumu vēl priekšā. Ceram, ka Satversmes tiesas iesaistīšanās būs atgādinājums Zemkopības ministrijai turpmāk lēmumus pieņemt iesaistošā procesā, balstoties uz faktiem un rūpējoties par sabiedrības kopējām interesēm.”

Jānis Rozītis, Pasaules Dabas fonda direktors: "Šodien dzīvās dabas kritiskais stāvoklis tiek vērtēts kā drauds cilvēces labklājībai, un dabas daudzveidības atjaunošanas vajadzība ir nokļuvusi pasaules valstu augstāko amatpersonu dienas kārtībā.  Tikko panākta globāla vienošanās, pirms tam izstrādāti Eiropas Savienības stratēģiskie virzieni, šobrīd tiek gatavoti ES normatīvi gan bioloģiski augstvērtīgu vietu atjaunošanai, gan dabai draudzīgākai mežu, lauksaimniecības zemju, ūdeņu pārvaldībai ārpus aizsargājamām teritorijām. Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija lēmums par izmaiņām koku ciršanas noteikumos ir pretējs Latvijas piederībai starptautisko procesu virzībā, mūsu valsts labvēlīga dabas stāvokļa kvalitātēm un ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem."

Baiba Vitajevska-Baltvilka, iniciatīvas “Zaļais barometrs” koordinatore: “Satversmes 115. pants paredz, ka mums ikvienam ir tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu. Vēlamies, lai lēmumi, kas skar ilgtspējīgu attīstību, tiek pieņemti neatkarīgu zinātnieku balstītos aprēķinos un līdzvērtīgi iesaistot pilsonisko sabiedrību. 2022. gada 21. jūnija steigā pieņemtais lēmums samazināt koku ciršanai atļauto caurmēru, mūsuprāt, tāds nebija. Turklāt, ņemot vērā pēdējā laika tendences Latvijas politikā, mums ir bažas, ka tuvākajā nākotnē varētu tikt pieņemti vairāki lēmumi, kas būtiski ierobežo mūsu tiesības dzīvot labvēlīgā vidē Latvijā.”

Iniciatīva “Zaļais barometrs” pateicas par konstruktīvo sadarbību ar zvērinātu advokātu biroja COBALT komandu, kura sniedza ievērojamu profesionālu atbalstu sūdzības izstrādē.

Konstitucionālās sūdzības iesniedzēji ir Latvijas Dabas fonds, Pasaules Dabas Fonds un Latvijas Ornitoloģijas biedrība, bet sūdzību atbalsta visa iniciatīvas “Zaļais barometrs” komanda, tostarp arī Zaļā brīvība un Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija.

        

 

Projektu “Zaļais barometrs” īsteno Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Latvijas Dabas fonds, Zaļā brīvība, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija un Pasaules Dabas Fonds. Projektu ”Zaļais barometrs” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.