Izstrādāts ziņojums "Viedāka sabiedrība dabai un ekosistēmām"

04.06.2022

Pēdējo desmitgažu laikā visā pasaulē ir vērojama dabas kapitāla samazināšanās tendence. Pētnieki ir aprēķinājuši, ka cilvēku darbības rezultātā pēdējās četrās desmitgadēs pasaulē par 60% ir samazinājušās savvaļas dzīvnieku populācijas, turklāt trīs ceturtdaļas zemes virsmas ir pārveidotas.

Dabas kapitāla saglabāšana lielā mērā ir atkarīga no sabiedrības attieksmes, saprātīgiem lēmumiem resursu apsaimniekošanā, kā arī atbalsta dažādām dabas aizsardzības iniciatīvām un projektiem. Attieksmes un izpratnes veidošanā liela nozīme ir atbildīgo institūciju izvēlētajai komunikācijas pieejai.

Latvijas Dabas fonds bija viens no dalībniekiem kopdarbā ar citām vides un dabas organizācijām, kuras izstrādāja ziņojumu “Viedāka sabiedrība dabai un ekosistēmām”. Ziņojums tika veidots, lai sekmētu sabiedrības izpratnes un pozitīvas attieksmes veidošanu pret dabu, dabas kapitālu un ekosistēmām.

Ziņojuma galvenā mērķa auditorija ir Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, tās padotībā esošās iestādes, vides nevalstiskās organizācijas, pašvaldības un citas organizācijas, kas darbojas dabas aizsardzības sfērā, tomēr ziņojums var noderēt jebkuram, kura intereses vai darba pienākumi ir saistīti ar komunikāciju un dabas kapitālu. 

Ziņojumā ietverts: 

  • labākās prakses apkopojums un piedāvājums tās adaptācijai Latvijas apstākļiem;
  • priekšlikumi vides nevalstisko organizāciju iesaistei vides politikas praktiskā ieviešanā (t.sk. dzīvesveida un paradumu maiņas pieeja, izmantojot sabiedrības informēšanas, izglītošanas, pozitīvas attieksmes un izpratnes veicināšanas pasākumus, un sabiedrības līdzdalība);
  • Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšana un pielāgošanās attiecīgajā sektorā / tematikā;
  • cita informācija, ko vides nevalstiskās organizācijas uzskata par būtisku par konkrēto tematisko virzienu (piemēram, jaunāko zinātnisko atziņu nodošana plašākai sabiedrībai).

Ar ziņojumu var iepazīties šeit.