Latvijas Dabas fonda mobilais ganāmpulks sāk pirmo darba sezonu dabisko pļavu atjaunošanā

22.05.2018

21. maijā, kad visā Eiropā tiek atzīmēta Natura 2000 diena, Latvijas Dabas fonda mobilajam ganāmpulkam bija pirmā darba diena saimniecībā “Marsi” Valkas novadā. Mobilais ganāmpulks ir īpaši izveidots gaļas liellopu un aitu ganāmpulks, kurš ceļos pa Latviju, lai ar noganīšanu palīdzētu atjaunot dabiskās pļavas. Tā ir viena no Latvijas Dabas fonda projekta GrassLIFE ietvaros īstenotajām aktivitātēm. Dabisko pļavu atjaunošana notiks Natura 2000 teritorijās, kurās ir Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopi.

Latvijas Dabas fonda mobilajā ganāmpulkā šobrīd ir aptuveni 60 Galoway šķirnes liellopi un ap 200 Romanovas šķirnes aitu. To pastāvīgā mītnesvieta ir Līgatnes pagastā, bet, sākoties ganīšanas sezonai, ganāmpulks tiek sadalīts atsevišķās vienībās un dodas “strādāt” dabiskajās pļavās dažādās Latvijas Natura 2000 teritorijās – tajās, kuras atrodas nomaļās vietās, ir grūti pieejamas vai kādu citu iemeslu dēļ šobrīd netiek atbilstoši apsaimniekotas. Latvijas Dabas fonds izvēlēsies tieši tās vietas, kuras ir kritiski apdraudētas un bez apsaimniekošanas – noganīšanas – izzudīs.

Pēc noganīšanas un pļavas atgriešanas dzīvē, LDF kopīgi ar saimniekiem meklēs visiem izdevīgus risinājumus lai arī nākotnē turpinātos atjaunoto pļavu apsaimniekošana. Kopā četros projekta gados paredzēts noganot atjaunot 600 hektārus dabisko pļavu.

Saimniecībā “Marsi”, kurā LDF atklāj ganīšanas sezonu, ir vairāki aizsargājami ES nozīmes biotopi, piemēram, izcila parkveida pļava un citi zālāji ar augstu bioloģisko daudzveidību, tāpēc  “Marsu” saimnieki ar prieku uzņems pie sevis palīgus - pinkainās govis un aitas ar jēriem. Šovasar mobilā ganāmpulka lopi ceļos arī uz Lielupes palienes pļavām Jelgavā un pļavām Gaujas Nacionālajā parkā.

Īpaši pielāgotā piekabē liellopi un aitas dodas uz ganībām "Marsos" no savas pastāvīgās mītnes Līgatnē.

Dabiskās pļavas ir viena no izcilākajām Latvijas dabas vērtībām – augu daudzveidība tajās ir līdzvērtīga tai, kāda sastopama tropiskajos mežos. Latvijā vienā kvadrātmetrā dabiskās pļavas atrastas apmēram 50 augu sugas, savukārt 15 putnu sugām, piemēram, ķikutam, mērkaziņai un griezei dabiskās pļavas ir vienīgā piemērotā dzīvotne. Dabiskās pļavas ir ne tikai viena no sugām bagātākajām dzīvotnēm pasaulē, tā veido arī brīnišķīgu ainavu, puķu un kukaiņu krāsainību, ar ko cieši saistās Latvijas identitāte.

Taču dabisko pļavu un ganību Latvijā šobrīd palicis ļoti maz. Tās aizņem tikai augstākais 0.7% no Latvijas teritorijas jeb 67 000 hektāru. Pirms 100 gadiem šādas pļavas sedza 30% no mūsu valsts. Līdz ar to ir ļoti svarīgi saglabāt un uzturēt visas mūsu dabiskās pļavas, lai Latvija šo vērtību nezaudētu.

Tāpēc Latvijas Dabas fonds, sadarbojoties ar partneriem – Latvijas Universitāti, Vides Risinājumu institūtu, z/s “Krastiņi” un vēl 11 zemnieku saimniecībām, visā Latvijā īsteno vērienīgu projektu “GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana.”

Projekta mērķis ir palīdzēt Latvijā saglabāt vērtīgās un izzūdošās dabiskās pļavas – atjaunot tās, un veicināt tajās dabai draudzīgu saimniekošanu. Projekta piecu darbības gadu laikā notiks aktīvs pētniecības darbs, pārbaudot un analizējot dažādas zālāju atjaunošanas metodes. Tiks veikta zālāju sniegto ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana, kā arī pirmo reizi Latvijā tiks izstrādāts zālāju konektivitātes modelis, kas noteiks būtiskākās vietas zālāju atjaunošanai Latvijā. Nozīmīga sadaļa projektā tiek veltīta zālāju produktu potenciāla izpētei un produktu ideju radīšanai.

Mobilajam ganāmpulkam izvēlētās Galloway šķirnes govis, jo tās ir nelielas un ērtāk pārvietojamas.

Inga Račinska, projekta vadītāja saka: “GrassLIFE ir inovatīvs projekts - tajā kopā ar zemnieku saimniecībām īstenosim un pārbaudīsim arī tādas zālāju atjaunošanas metodes, kas līdz šim Latvijā nav izmantotas. Mobilais ganāmpulks ir nozīmīgākā projekta inovācija, jo šāds paņēmiens zālāju apsaimniekošanai sistemātiski un ilgtermiņā ne Latvijā, ne Baltijā līdz šim nav izmantots.”

“Dabiskā pļava ir ne tikai dabas vērtība. Tā ir arī Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma daļa un mūsu identitātes daļa. Tāpēc mūsu misija ir ne tikai atjaunot noteiktu hektāru skaitu, bet arī atbalstīt tālāku zālāju atjaunošanu, parādīt to kultūrvēsturisko vērtību, kā arī to biznesa potenciālu”.

Projekts tiek īstenots no 2017. līdz 2023. gadam. Tas noritēs 14 Natura 2000 teritorijās. Projekta kopējais budžets ir 4.3 miljoni eiro, no tiem nozīmīgi ieguldījumi paredzēti gan ganīšanas infrastruktūras izveidei projekta saimniecībās, gan pļavu atjaunošanai un mobilā ganāmpulka izveidei un darbībai. Projektu finansē Eiropas Savienības LIFE programma, Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija un projekta partneri. Projekts ieguvis finansējumu LIFE projektu konkursā, sīvi konkurējot ar simtiem citu projektu Eiropas Savienības līmenī. Augstais novērtējums un ES fondu finansējuma piešķiršana apliecina to, cik nozīmīgas un apdraudētas ir dabiskās pļavas, arī ES līmenī, un cik svarīgi ir rīkoties, lai tās saglabātu.

Skats uz parkveida pļavu un Gauju pie saimniecības "Marsi", kur tagad strādās mobilais ganāmpulks.

Vairāk informācijas par Natura 2000.

Vairāk informācijas par projektu GrassLIFE.