Latvijas Dabas fonds pievienojas aicinājumam vērtēt Kopējās lauksaimniecības politikas lietderību

22.03.2016

Latvijas Dabas fonds kopā ar citām Eiropas sabiedriskajām organizācijām, kas darbojas lauksaimniecības, vides, klimata, dzīvnieku labturības, pārtikas un sabiedrības veselības jomā aicina Eiropas Komisijas prezidentu Junkeru vērtēt Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) lietderību. Šobrīd KLP nespēj risināt virkni problēmu, kas saistītas ar lauksaimniecību – negodīgu atbalsta maksājumu sadalījumu lauksaimnieku starpā, nebeidzamās lauksaimniecības produktu tirgus krīzes, pieaugošo dabas resursu noplicināšanu, dzīvnieku labturības prasību nodrošināšanu, draudus sabiedrības veselībai un kaitējumu, kādu KLP nodara ārpus Eiropas robežām. Vēl jo vairāk – KLP ne tikai nespēj novērst šīs problēmas, bet daudzos gadījumos ir pat tās saasinājusi.

Saistībā ar Eiropas Komisijas Normatīvās atbilstības un izpildes programmu (REFIT), pēdējos gados ir veiktas atbilstības pārbaudes vairākām politikas jomām, tostarp virknei Eiropas Savienības (ES) vides tiesību aktu saistībā ar ūdeņiem, atkritumiem, putniem un biotopiem. Savukārt, KLP, kurai tiek tērēti gandrīz 40% ES budžeta, šāda pārbaude līdz šim nav veikta. Taču šāda iespējā pilnīgi noteikti ir jāizmanto, it īpaši ņemot to, ka virkne pierādījumu skaidri liecina, ka šī politika nespēj risināt galvenās sociālās problēmas.

Laikā, kad pieaug eiroskepticisms, kas iestājas pret ES un netic būtisku reformu iespējamībai ES, laikā, kad arvien vairāk Eiropas valstu valdību ir jāveic smagi budžeta ierobežojumi, ir pienācis brīdis, lai apšaubītu KLP lietderību un pārbaudītu, vai ieguvumi no tās īstenošanas atbilst iztērētajiem līdzekļiem un noskaidrotu, vai tā sasniedz solītos mērķus. Šo izaicinājumu nedrīkst risināt ar virspusēju kosmētisko remontu, līdzīgi, kā tas ir noticis reformējot KLP līdz šim, piemēram, paredzot marginālas izmaiņas, ko nodrošināja tiešmaksājumu “zaļināšana”. Atbilstības pārbaudes procesā ir jārod atbilde uz būtiski jautājumiem par politikas struktūru un tās pamatprincipiem, no kuriem daži ir palikuši neskarti vairākus gadu desmitus.

Lai lemtu, vai ir jēga saglabāt KLP esošajā formā, un to, cik pamatota ir Eiropas budžeta līdzekļu tērēšana, ir būtiski, lai atbildēt uz visiem pieciem atbilstības pārbaudes jautājumiem:

·         Vai KLP nodrošina efektīvu mērķu sasniegšanu – tostarp, dzīvotspējīgu pārtikas ražošanu, ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu, pielāgošanos klimata pārmaiņām un līdzsvarotu reģionālo attīstību?

·         Vai KLP līdzekļi tiek izmantoti lietderīgi, lai sasniegtu tās mērķus – vai sasniegtie rezultāti ir samērojami ar iztērēto finansējumu? Kādas ir KLP izmaksas un ieguvumi?

·         Vai KLP ir saskaņota ar citiem ES politiskajiem mērķiem un politikām, kā, piemēram, Eiropas Līgumā noteikto prasību “veselība visās politikās”, pielāgošanos klimata pārmaiņām un likumdošanai vides, ūdens, gaisa, augsnes, biodaudzveidības, dzīvnieku labturības un patērētāju aizsardzības jomās? Vai tā ir saskaņota ar starptautiskajām un globālajā saistībām?

·         Vai KLP joprojām ir atbilstoša politika? Vai KLP atbilst ES pilsoņu izvirzītajām prasībām un kāda ir pilsoņu sapratne un atbalsts tai?

·         Kādu pievienoto vērtību KLP nodrošina ES pilsoņiem? Vai tā nodrošina pievienoto vērtību, kādu nebūtu iespējams nodrošināt dalībvalstu līmenī?

Tikai godprātīga KLP atbilstības pārbaude nodrošinās to, ka tā sniedz patiesus ieguvumus ES pilsoņiem, lauksaimniekiem, mūsu videi, dzīvniekiem, mūsu veselībai un klimatam. Ir pienācis laiks atklātais diskusijai par KLP reformēšanu, ES budžetu un citām politikām kas ietekmē mūsu pārtiku un lauksaimniecību Eiropas Savienībā.

Plašāka informācija angļu valodā par Eiropas sabiedrisko organizāciju aicinājumu veikt KLP atbilstības pārbaudi atrodama šeit.