Mēs vēlamies Eiropu - taisnīgu, ilgtspējīgu, demokrātisku un iekļaujošu

31.03.2017

Latvijas Dabas fonds un Pasaules Dabas Fonds pievienojas Eiropas sabiedrisko organizāciju un arodbiedrību uzsaukumam, aicinot veidot taisnīgu, ilgtspējīgu un demokrātisku Eiropu.

Atzīmējot Romas vienošanās 60. gadadienu, mums ir vienreizēja iespēja izvērtēt, kur šobrīd atrodas Eiropa – un cik tālu mums vēl jāiet, lai katram Eiropas iedzīvotājam būtu nodrošināta ilgtspējīga un labklājīga nākotne. Eiropas līderi, mēs aicinām jūs šo iespēju tvert ar abām rokām. Mēs aicinām jūs parādīt, ka esat līderi, un jums ir vīzija un drosme virzīt Eiropu pa ceļu, kas ved uz ilgtspējīgu nākotni, kurā tiek ņemtas vērā visu cilvēku tiesības un tiek respektēti mūsu planētas ierobežojumi.

Mums nedrīkstam novērtēt par zemu to, cik tālu Eiropa ir spējusi attīstīties kopš 1957. gada, kad mēs bijām tikai dažas nācijas, kuras bija apņēmības pilnas atplaukt Otrā pasaules kara atstātajos pelnos un virzīties uz mierīgu un vienotu kopīgu nākotni. Šodien Eiropas Savienībā ir lielākā un veiksmīgākā mūslaiku miera iniciatīva. Tā ir vieta, kur valda kultūras atšķirību bagātība, stipras kopīgās vērtības un sapņi, kurā mēs varam baudīt lielāku stabilitāti, drošību un labklājību nekā daudzās citās vietās uz pasaules.

Bet tajā pašā laikā mēs nevaram atļauties ieslīgt pašapmierinātībā. Joprojām jāpaveic daudz, lai uzbūvētu ilgtspējīgu pasauli šodienas un nākotnes cilvēkiem. Lai arī ir notikusi ievērojama attīstība, mūsu sākotnējās ieceres vēl nav piepildījušās un mēs šobrīd piedzīvojam laiku, kad ir apdraudētas Eiropas pamatvērtības – demokrātija, līdzdalība, vienlīdzība un sociālais taisnīgums, solidaritāte un ilgtspēja, likuma un cilvētiesību respektēšana. Pilsoņi apšauba Eiropas Savienības pastāvēšanas jēgu, valdību leģitimitāti un valdošo politiku, kā arī esošās pārvaldības struktūru spēju tikt galā ar sabiedrībai būtiskākajiem izaicinājumiem. Šo iemeslu dēļ uzticība valsts institūcijām arvien samazinās.

Šajos neskaidrajos laikos Eiropas pilsoņi vēlas stingrāku turēšanos pie Eiropas pamatvērtībām, ne to nozīmes samazināšanos. Tie vēlās ekonomisku, sociālu un vides labklājību. Ekonomisko labklājību kā pārticību visiem un bagātības pārdali. Sociālo labklājību kā kvalitatīvu un pieejamu pakalpojumu nodrošināšanu visiem un sociālā tīkla, kas mūs visus vieno, stiprināšanu. Vides labklājību, kas balstās veselīgā dabīgā vidē, kas nodrošina dzīvību uz pasaules un aizsargā tīru ūdeni un gaisu.

Tāpēc mēs aicinām jūs, Eiropas līderus, atteikties no ekonomiskā modeļa, kas ir vairojis nevienlīdzību, bet tā vietā investēt ‘sociālā tirgus ekonomikā’, kura dod labumu visiem cilvēkiem. Šobrīd nabadzība un sociālā atstumtība ir nepieņemami augstā līmenī, tāpēc mums ir jāatgriežas pie ekonomiskās politikas, kas ir vairāk iekļaujoša un nodrošinātu Eiropas bagātību pārdali, nenodarot kaitējumu planētai.

Mēs aicinām jūs uzturēt mūsu pamatvērtības un ieguldīt nodarbinātībā un izglītībā, kas balstīta kritiskajā domāšanā, lai mēs varētu aizsargāt mūsu atvērtās, demokrātiskās sabiedrības, kā arī pievērst uzmanību nedrošībai, ko šobrīd izjūt tik daudzi.

Mēs aicinām jūs, Eiropas līderus, nodrošināt, lai dzimumu  līdztiesība, cilvēktiesības, reliģiskā brīvība, demokrātija un likuma vara tiek pilnībā nodrošināta un aizstāvēta gan ES, gan nacionālajā līmenī. Mēs vēlamies redzēt daudzīgāku Eiropu, kurā tiek pieņemts katra devums un migrācija tiek uzskatīta par ko tādu, kad papildina mūsu sabiedrību, nevis tai ko atņem. Eiropai arī jāpiedalās globālo izaicinājumu risināšanā. Klimata izmaiņas ir eksistenciāls risks mūsu pasaulei un tās jāsamazina ne tikai vides apsvērumu dēļ, bet arī tāpēc, lai novērstu konflikta, bada un piespiedu migrācijas eskalāciju.

Balstoties uz mūsu 2016. gada septembrī publicēto aicinājumu  “Jauna Eiropa cilvēkiem, planētai un labklājība visiem”, mēs saredzam iespēju Romas līguma 60. gadadienā atjaunot ticību Eiropas integrācijas idejai un piedāvāt konkrētus priekšlikumus Eiropas Savienības valstu un valdību vadītājiem, kuri lemj par Eiropas nākotni.

Esot vienoti, mēs aicinām veidot:

  • Eiropu, kura veicina un aizsargā civilās, politiskās, sociālās, ekonomiskās un kultūras tiesības visiem tās iedzīvotājiem un atbalsta to īstenošanu ārpus tās robežām.
  • Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas dienaskārtības izvirzīšanu līdz 2030. gadam, izvirzot  ilgtspējīgas attīstības mērķus un principus, kas ir pamatā Eiropas Savienības un tās valstu politikas veidošanā.
  • Pilnīgu Parīzes nolīguma īstenošanu, uzlabojot energoefektivitāti un paātrinot taisnīgu un ilgtspējīgu pāreju uz tīru un pieejamu atjaunojamo enerģiju, lai noturētu globālo sasilšanu zem 2°C un turpinātu centienus to saglabāt 1,5°C apmērā.
  • Mūsu pārstāvniecības un līdzdalības demokrātijas stiprināšanu ar cilvēku līdzdalību arī ārpus vēlēšanu laika, ļaujot veidoties daudzveidīgai pilsoniskajai sabiedrībai.
  • Izglītības stiprināšanu kā sabiedrisko atbildību, kas piedāvā mūžizglītību, lai veidotu aktīvu sabiedrību, kritisko domāšanu, sociālo iekļaušanos un informētību par ilgtspējīgu attīstību un cilvēktiesībām.
  • Taisnīgu pāreju strādniekiem un industriālajiem reģioniem no šī brīža ekonomiskā modeļa uz modernu, dinamisku, zaļu un sociāli taisnīgu ekonomiku, kur mūsu cilvēku un dabas kapitāls tiek sargāts.
  • Eiropas sociālo modeli, kas nodrošina pilnu aizsardzību visiem strādniekiem, visiem patērētājiem un visiem cilvēkiem, kuri dzīvo ES, tādu, kas izlīdzina labklājības plaisu un samazina nabadzību un sociālo atstumtību.
  • Eiropas Savienību ar spēcīgu sociālo tiesību balstu, kas nodrošina kvalitatīvu nodarbinātību un godīgu atalgojumu un risina dzimumu līdztiesības, bērnu un jauniešu diskriminācijas, rases, seksuālās orientācijas, dzimtes identitātes, socioekonomiskā statusa, vecuma, invaliditātes, minoritāšu vai cita statusa diskriminācijas jautājumus.

Pasaulē, kura mainās ātrāk nekā jebkad iepriekš, Eiropas vienotība un solidaritāte ir tikpat nozīmīga kā pirms 60 gadiem. Solidaritāte saveda mūs kopā un solidaritāte ir vienīgais ceļš, kā virzīties uz priekšu. Nevienu no šī brīža izaicinājumiem nevar atrisināt viena tauta vai viena cilvēku grupa. Tomēr Eiropas Savienībai un tās institūcijām ir steidzama nepieciešamība atjaunot saikni ar tās iedzīvotāju realitāti, sapņiem un cerībām, lai tiktu nodrošināta ilgtermiņa savienības pastāvēšana. Šobrīd ir īstais mirklis pārdomāt virzienu, kurā mēs dodamies, balstīties uz mūsu sasniegumiem un likt pamatus nākamajiem 60 Eiropas integrācijas gadiem. Mēs sagaidām, ka jums kā Eiropas līderiem būs drosme un vīzija, lai virzītu pāreju uz taisnīgu, ilgtspējīgu, demokrātisku un iekļaujošu Eiropu. Mēs sagaidām, ka jūs ieklausīsieties Eiropas iedzīvotājos un izmantosiet Romas samitu kā iespēju, lai radītu spēcīgu, kopīgu apņemšanos labākai, ilgtspējīgākai nākotnei.

Lasīt vairāk par uzsaukumu un tā atbalstītājiem.