Sākta īpaši aizsargājamo vaskulāro augu un sūnu sugu atradņu inventarizācija un monitorings

30.05.2021

Latvijas Dabas fonda eksperti sākuši darbu projektā “Dabas skaitīšanā konstatēto Biotopu direktīvas II un IV pielikuma vaskulāro augu un sūnu sugu atradņu inventarizācija un monitorings”.

Biotopu kartēšana projektā “Dabas skaitīšana” ilga četrus gadus un šī projekta ietvaros konstatētas daudzas retas un īpaši aizsargājamas sugas, tostarp Biotopu direktīvas II un IV pielikuma augu un sūnu sugas.  Tās ir īpaši aizsargājamas sugas, kuras ir ES interešu lokā un par kuru stāvokli valstī Latvijai ik pēc 6 gadiem jāsniedz ziņojums Eiropas Komisijai (EK), izvērtējot sugu populāciju dinamiku, dzīvotņu stāvokli un to nākotnes izredzes.

Latvijā zināmas 15 direktīvas II un IV pielikuma vaskulāro augu un 4 sūnu sugas. Dažas no šīm sugām vismaz pēc izskata ir daudziem pazīstamas, piemēram, dzeltenā dzegužkurpīte, meža silpurene, spilvainais ancītis. Citas mazāk zināmas un ļoti retas – pļavas linlape, Igaunijas rūgtlape, vienkāršā ķekarpaparde, smalkā najāda u.c.

Projekta “Dabas skaitīšana” rezultātā iegūti dati par 1145 Biotopu direktīvas II un IV pielikuma vaskulāro augu un sūnu sugu atradnēm, daļa no tām jau iepriekš zināmas, bet lielākā daļa ir jaunas, par kurām nepieciešami precīzāki dati par atradnes stāvokli un populācijas novērtējumu.

Projekta laikā 10 eksperti inventarizēs gan iepriekš zināmas, gan jaunas direktīvas sugu atradnes, turpinās vai uzsāks to monitoringu, turklāt šogad aprobēsim un pielietosim Dabas aizsardzības pārvaldē izstrādāto augu un sūnu monitoringa elektronisko anketu.

Šī darba rezultāti sniegs ziņas par direktīvas augu un sūnu sugu pašreizējo stāvokli valstī, par to aizsardzības vai apsaimniekošanas nepieciešamību, papildinās dabas datu pārvaldības sistēmu OZOLS, kā arī krāsies dati Latvijas ziņojumam EK 2024. gadā.

Projekts ilgs līdz šī gada 30. novembrim.

Projekts finansiāli atbalstīts no Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem.