Sludinājums konsultanta pakalpojumu iegādei ziņojuma “Zālāji un ekosistēmu pakalpojumi” sagatavošanai projekta GrassLIFE LIFE16NAT/LV/262 ietvaros

21.08.2018

Latvijas Dabas fonds aicina iesniegt metodikas uzmetumu un cenas piedāvājumu sekojoša darba veikšanai: Ziņojuma “Zālāji un ekosistēmu pakalpojumi” sagatavošana projekta GrassLIFE LIFE16NAT/LV/262 ietvaros.

Ziņojumā jāiekļauj sekojoša informācija:

  1. Ar zālājiem saistītie ekosistēmu pakalpojumi kopumā – Latvijas un ārvalstu pieredzes apskats. Pieredzes apskatam jānosedz visas ekosistēmu pakalpojumu grupas: nodrošinājuma pakalpojumi, regulējošie pakalpojumi (t.sk. biotopus atbalstošie pakalpojumi) un kultūras pakalpojumi.
  2. Ar ES nozīmes zālāju biotopiem 6120*, 6210*, 6230*, 6270* un 6530* saistītie ekosistēmu pakalpojumi – apskats par līdz šim uzkrāto pieredzi to novērtēšanā, piemēri un literatūras saraksts. Pieredzes apskatam jānosedz visas ekosistēmu pakalpojumu grupas: nodrošinājuma pakalpojumi, regulējošie pakalpojumi (t.sk. biotopus atbalstošie pakalpojumi) un kultūras pakalpojumi.
  3. Rekomendācijas vismaz desmit ekosistēmu pakalpojumu iekļaušanai GrassLIFE projekta novērtējumā, iespēju robežās izvēloties pakalpojumus no visām ekosistēmu pakalpojumu grupām. Obligāti šajā sadaļā iekļaujamie aspekti ir: gaļas un medus kvalitāte, zāles kā dzīvnieku barības kvalitātes nodrošināšana, ārstniecības augi, apputeksnēšana, ģenētiskā daudzveidība, tūrisms, kultūras identitāte. Iespējama atkāpe no šī saraksta, bet tikai saskaņojot ar Pasūtītāju.
  4. Metodika 3. sadaļā iekļauto ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanai projektā, iespējams piedāvāt vairākas metodes katram pakalpojumam.

Darbu īstenojot nepieciešams izmantot LIFE programmas izstrādātās vadlīnijas ekosistēmu un to pakalpojumu novērtēšanai (“Assessing ecosystems and their services in LIFE projects”, A guide for beneficiaries).

Darba veikšanas termiņš: līdz 2019. gada 31. janvārim.

Cenas piedāvājumā iekļaut sekojošu informāciju:

  1. Īss metodikas apraksts ziņojuma izstrādei.
  2. Iesaistīto ekspertu uzskaitījums un to CV.
  3. Ja pieteikums tiek iesniegts no organizācijas, organizācijas pieredzes apskats par līdzīgu uzdevumu veikšanu pēdējo 5 gadu laikā.
  4. Cenas piedāvājums, eiro, atsevišķi norādot cenu ar un bez PVN.

Balstoties uz saņemtajiem piedāvājumiem, tiks izvēlēts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijus skatīt zemāk.

Piedāvājumu iesniegt ne vēlāk kā 2018. gada 5. septembrī (līdz plkst. 17:00), personīgi vai pa pastu, nogādājot to Latvijas Dabas fondā (adrese: Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010) ar norādi: “Projekts GrassLIFE, Latvijas Dabas fonds”. Kontaktpersona: Inga Račinska, GrassLIFE projekta vadītāja (inga.racinska@ldf.lv, 67830999).

Tālāka informācija pieejama šeit:

Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji [links uz failu]
Vadlīnijas ekosistēmu un to pakalpojumu novērtēšanai (“Assessing ecosystems and their services in LIFE projects”, A guide for beneficiaries)
Informācija par projektu GrassLIFE pieejama šeit.