Tiešā sēja – klimatam draudzīga lauksaimniecības metode projekta LIFE CRAFT saimniecībās

01.04.2020

Lai mazinātu lauksaimniecības ietekmi uz klimatu, Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar ar Vides risinājumu institūtu, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru un Čehijas Zinātnes un sabiedrības centru turpina ieviest projektu “LIFE CRAFT: Klimata atbildīga lauksaimniecība Latvijā”. 2020. gada lauka sezonā tiešās sējas metode tiks izmēģināta astoņās lauku saimniecībās, kopumā apsējot 143 ha. Projekta laikā iegūto rezultātu salīdzināšanai, vairākās saimniecībās tiek uzturēti tīrumi, kur saimnieki turpina tradicionālo augsnes apstrādi. Šajos tīrumos ir tādi paši augšanas apstākļi un audzētās kultūras kā ar tiešās sējas metodi sētajos tīrumos.

Tiešā sēja ir viens no bezaršanas tehnoloģijas veidiem. Strādājot ar šo metodi, vienīgā augsnes apstrādes operācija ir sēklas vadziņas iegriešana augsnē. Tādā veidā augsne paliek faktiski neskarta un uz tās saglabājas augu atliekas, kas savukārt pasargā augsni no laika apstākļu kaitīgās iedarbības, ierobežo viengadīgo nezāļu attīstību, kā arī kalpo par barības bāzi augsnē dzīvojošajiem organismiem. Rezultātā  uzlabojas augsnes mikrobioloģiskā aktivitāte, struktūra, ūdens un gaisa aprite,  auglība,  kā arī tajā augošo augu noturība pret slimībām.  Strādājot ar tiešās sējas metodi,  samazinās no augsnes izdalītā CO2 apjoms, un augsne ar tajā augošo augu un mikroorganismu starpniecību ilgtermiņā  sekmīgi piesaista gaisā esošo oglekli, tādā veidā konstanti palielinot organiskās vielas saturu augsnē. Pasaules piemēri rāda, ka ar tiešo sēju apsētajos tīrumos raža mēdz būt pat lielāka nekā izmantojot tradicionālo augsnes apstrādi. Izmantojot tiešās sējas paņēmienu, ievērojami palielinās darba ražīgums, bet samazinās  darbaspēka un degvielas patēriņš, kā arī izdevumi tehnikas iegādei, remontiem un apkopēm.

 
Tiešās sējas darbi SIA TandUKRI 2019. gada vasarā. Foto; K. Teilāns

Lai arī Latvijā jau ir lauksaimnieki, kuri strādā ar dažādām bezaršanas metodēm, LIFE CRAFT projekts palīdzēs izvērtēt tiešās sējas un lentveida sējas efektivitāti, gan analizējot augsnes struktūru un sastāvu, gan iegūtās ražās apjomu un metodes izmantošanai nepieciešamos resursus, kā arī izplatīt šīs metodes vēl plašākā lauksaimnieku lokā.

Projektu LIFE CRAFT no 2018. gada līdz 2023. gadam Latvijā ievieš Latvijas Dabas fonds, Vides risinājumu institūts un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Projekta LIFE CRAFT mērķis ir Latvijā pārbaudīt un praktiski demonstrēt siltumnīcefekta gāzu emisijas mazinošas lauksaimniecības prakses, kuras vienlaikus samazina oglekļa emisijas un nodrošina lauksaimnieku ekonomisko ilgtspēju. Projekta ietvaros sadarbībā ar zemnieku saimniecībām tiek izmēģinātas un izvērtētas trīs metodes – tiešā sēja, bio-ogles iestrāde augsnē un kontrolētā drenāža.

 

   

Projekts "LIFE CRAFT: Klimata atbildīga lauksaimniecība Latvijā" tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas finansiālu atbalstu.

Mājaslapa satur tikai projekta LIFE CRAFT īstenotāju redzējumu, Eiropas Komisija nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.