Vides organizācijas Enerģētikas, klimata un vides ministrijas ieceri atbalsta ar nosacījumiem

02.11.2022

Latvijas vides organizāciju iniciatīva “Zaļais barometrs” pozitīvi novērtē potenciālā valdības vadītāja un valsts prezidenta uzstādījumu izvirzīt Eiropas Zaļo kursu par mūsu valsts prioritāti, kuras kontekstā arī radusies iecere veidot jaunu Enerģētikas, klimata un vides ministriju. Šo Jaunās Vienotības premjera kandidāta Krišjāņa Kariņa plānu “Zaļais barometrs” atbalsta ar nosacījumiem un vienlaikus atgādina, ka Zaļais kurss balstās uz trim pīlāriem – klimatneitralitāti, aprites ekonomiku un dabas daudzveidību – un caurvij ikvienu tautsaimniecības nozari.

Vides organizācijas vēlas uzsvērt būtiskus priekšnoteikumus un riskus jaunas ministrijas izveidei, kā arī norāda, ka ministrijas izveidošana pati par sevi neatrisinās visas ar vides, dabas un klimata politiku saistītās problēmas.

Galvenais priekšnoteikums, lai jaunā ministrija spētu veiksmīgi īstenot gan enerģētiskās neatkarības, gan Zaļā kursa mērķus, ir integrēt visus trīs ar vidi saistītos departamentus no VARAM (Klimata pārmaiņu departaments, Vides aizsardzības departaments un Dabas aizsardzības departaments). Pretējā gadījumā, atstājot, piemēram, Dabas aizsardzības departamentu VARAM, vēl vairāk tiktu apdraudēta dabas daudzveidības atjaunošanas mērķu sasniegšana, kas ir viens no Zaļā kursa pīlāriem.

Lai Latvija sasniegtu klimatneitralitātes mērķus, būtiskas reformas nepieciešamas gan transporta, gan zemkopības, gan enerģētikas politikā, jo šīs ir galvenās siltumnīcefekta gāzu emisiju radošās nozares. Tomēr, ņemot vērā enerģētikas neatkarības steidzamību un to, ka pāreja uz enerģētisko neatkarību un atjaunīgajiem energoresursiem potenciāli var nonākt konfliktā ar dabas aizsardzības mērķiem, ir pieņemami, ka ministrijā tiek apvienoti enerģētikas un dabas, vides un klimata jautājumi.

“Zaļais barometrs” atgādina, ka Zaļais kurss balstās uz trim pīlāriem - klimatneitralitāti, aprites ekonomiku un dabas daudzveidību un Zaļā kursa mērķi ir horizontāli, proti, tie caurvij ikvienu tautsaimniecības nozari. Tādēļ ir svarīgi, ka šī ministrija,  tāpat kā, piemēram, Finanšu ministrija, ir premjera partijas pakļautībā, tādējādi nodrošinot Zaļā kursa prioritāti un apmierinot nepieciešamību pēc ciešas sadarbības ar citām ministrijām. Jaunās ministrijas fokusam jābūt skaidri un visaptveroši vērstam uz Eiropas Zaļā kursa ieviešanu.

Savukārt jaunajam ministram jābūt ar līderību, mūsdienīgu izpratni un zināšanām par klimata, dabas un vides politiku un globālajiem izaicinājumiem, kā arī informētam par atklājumiem zinātnē starptautiskā līmenī.