Vides organizācijas: šobrīd grozījumi noteikumos par koku ciršanu mežā nav pieļaujami

04.12.2019

Grozījumiem nav veikts ietekmes uz vidi novērtējums, tie var negatīvi ietekmēt Latvijas mežu ekosistēmu kopumā

Paredzams, ka tuvākajā laikā Ministru kabinetam būs jāpieņem grūts un atbildīgs lēmums – atbalstīt vai noraidīt plašas diskusijas izraisījušos grozījumus Ministru kabineta noteikumos par koku ciršanu mežā. Šie grozījumi paredz samazināt pieļaujamo koku ciršanas caurmēru priežu, egļu un bērzu mežos, tātad faktiski tiek paredzēts atļaut izcirst par vairākām desmitgadēm jaunākus mežus. Grozījumi attiektos kā uz privātajiem, tā valsts mežiem un pakļautu mežistrādei līdz šim ciršanai nepieejamas meža platības.

Vides organizācijas – Latvijas Dabas fonds, Pasaules Dabas fonds un Latvijas Ornitoloģijas biedrība – kategoriski iebilst pret noteikumu projekta tālāku virzību bez stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanas.

Vides organizācijas jau vairākkārt paudušas bažas par riskiem, ko šādi grozījumi radītu ilgtermiņā, negatīvi ietekmējot Latvijas ekosistēmu kopumā. Šodien vides organizācijas nosūtījušas vēstuli Valsts Kancelejai, aicinot nevirzīt tālāk noteikumu grozījumus, kamēr nav precīzi izvērtēta to ietekme uz vidi, tai skaitā uz vairākiem Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamiem dzīvotņu un sugu veidiem, kuri jau tāpat šobrīd ir nelabvēlīgā aizsardzības stāvoklī. 

Grozījumu risku kritisku padara fakts, ka Latvijā nepastāv mehānisms, kas pirms ciršanas uzsākšanas meža apsaimniekotājam vai īpašniekam liktu apzināt dabas vērtības mežā, un reāli valstī notiek ES nozīmes aizsargājamo sugu un biotopu iznīcināšana, kas ir ES Putnu direktīvas un Biotopu direktīvas pārkāpšana un var draudēt ar nozīmīgām sankcijām valstij.

Tāpēc vides organizācijas vēlreiz uzsver – nav pieļaujama grozījumu apstiprināšana pirms veikta to ietekmes precīza novērtēšana un atkārto jau iepriekš izteikto lūgumu veikt neatkarīgu un pilnvērtīgu Stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu plānotajiem grozījumiem. Ja novērtējums netiks veikts, vides organizācijas plāno vērsties ar sūdzību Eiropas Komisijā.

Zemkopības ministrija grozījumus Noteikumos par koku ciršanu mežā sagatavoja un apstiprināšanai virzīja jau 2017. gadā.

2017. gada nogalē pēc sabiedrības iebildumiem un vides organizāciju norādījumiem uz grozījumu radītajiem riskiem to virzīšana tika apturēta.

2019. gada vasarā Zemkopības ministrija grozījumu virzīšanu atjaunoja, tomēr šo divu gadu laikā tā arī nav veikts ietekmes uz vidi novērtējums.  Grozījumu atjaunotajā projektā nav ņemti vērā arī citi dažādu pušu paustie iebildumi vai arī tie ņemti vērā tikai formāli, līdz ar to saglabājas visi jau iepriekš norādītie riski dabai, videi un sabiedrības interesēm.

Kādi ir šie riski?

  • Jaunāku un tievāku koku ciršana visā Latvijā samazinās veco mežu platības.
  • Palielināsies meža fragmentācija – jau šobrīd vērojamais “šaha dēlīša” efekts mežos pieaugs.
  • Būs mazāk resnu koku, kas radīs tiešu ietekmi uz dabas daudzveidību un tās samazināšanās kļūs vēl redzamāka.
  • Noteikumu virzīšana notiek, pirms noslēgusies Dabas skaitīšana – visaptveroša dabas vērtību inventarizācija, kas parādītu, kāda ir patiesā situācijas Latvijas mežos.
  • Pasliktināsies mežu izturība pret klimata pārmaiņām un kaitēkļiem.
  • Samazināsies atpūtas, tūrisma, ogu un sēņu vākšanas iespējas mežos.

Vides organizāciju vēstule Valsts Kancelejai.