Zaļais Barometrs: kā padarīt Rīgu zaļāku

20.08.2019

Par Rīgas mēru 19. augustā ievēlēts līdzšinējais šī amata pienākumu izpildītājs Oļegs Burovs. Tas nozīmē, ka visdrīzāk šī Dome darbosies līdz nākamajām vēlēšanām. Latvijas Dabas fonds ir apkopojis ieteikumus jaunajam Rīgas mēram un Domei par to, kā veidot un vairot dabas daudzveidību un veselīgu, zaļu vidi Rīgā. Daži no šiem ieteikumiem ir tādi, kuri noteikti nav divu nākamo gadu, bet gan ilgāka laika posma mērķtiecīgs un stratēģisks darbs, taču esam minējuši arī konkrētus un ar nelieliem ieguldījumiem veicamus darbus, kurus pilnīgi noteikti var paveikt arī esošā Dome savā pilnvaru laikā. 

Koki, apstādījumi un zaļās zonas

 • Nepieciešams mērķtiecīgi veidot un uzturēt Rīgas zaļo teritoriju tīklu.
 • Jāsaglabā un jākopj esošie koki, sadarbībā ar arboristiem nodrošinot to veselību un garu mūžu.
 • Nocirsto koku vietā jāstāda jauni, lai nemazinātos Rīgas zaļā zona.
 • Zālienus nav nepieciešams pārmērīgi nopļaut. Ieteicams atstāt atsevišķus nenopļautus laukumus vai veidot pļavas puķu apstādījumus.
 • Jāveido stādījumi un infrastruktūra kukaiņu, īpaši apputeksnētāju un putnu daudzveidības veicināšanai pilsētā.

Foto: Ričards Sukovs, momenti.lv

Rīgas un Pierīgas mežu saglabāšana

 • Nepieļaut Rīgas pilsētai un SIA “Rīgas meži“ piederošo mežu pārdošanu un apbūvēšanu, tādējādi mazinot zaļo zonu ap pilsētu.
 • Uzraudzīt un nodrošināt, lai SIA “Rīgas meži” saimnieko ilgtspējīgi – ne tikai gūst peļņu no mežu ciršanas un purvu iznomāšanas, bet nodrošina, lai piepilsētas meži un purvi tiek saglabāti rekreācijai, sabiedrības veselībai un kā dabas vērtības.
 • Jāizglābj SIA “Rīgas meži” pārvaldībā esošais Rustūžu purvs – jāpātrauc kūdras ieguves plānošana dabas vērtībām izcili bagātajā vietā!

Dabisko pļavu apsaimniekošana

 • Jāatjauno aizaugušās pļavas un jānodrošina to mērķtiecīga apsaimniekošana Vakarbuļļos, Daugavgrīvā, Vecdaugavā, Jaunciemā.

Zaļā infrastruktūra

 Jāievieš zaļie risinājumi, kas vairo dabas daudzveidību, palīdz uzturēt veselīgu mikroklimatu un veicina gaisa kvalitātes uzlabošanos pilsētā, tai skaitā:

 • pilsētas skvēru apzaļumošana, zaļo zonu paplašināšana,
 • apstādījumu pielāgošana apputeksnētājiem,
 • zaļie jumti pilsētā,
 • veco koku saglabāšana apstādījumos, kur vien iespējamslietus ūdens noteces sistēmas uzlabošana, veidojot multifunkcionālas lietus ūdens uzkrāšanas sistēmas,
 • rīdzinieku dzīves kvalitātes labā jāmeklē piemērotākie veidi kaijveidīgo putnu drošu ligzdošanas vietu ierīkošanai – piemēram, speciāli šim nolūkam atvēlēti jumti, rekultivēta Daugavas piekrastes vai salas daļa.

Linu un viršu dobes Uzvaras parkā. Foto: Anitra Tooma.

Atkritumu apsaimniekošana

 • Pati galvenā prioritāte - ar konkrētām iniciatīvām jāveicina atkritumu apjoma samazināšanās
 • Jānodrošina visiem iedzīvotājiem ērti pieejamas atkritumu dalītas savākšanas vietas
 • Jālikvidē nelegālās atkritumu izmešanas vietas piepilsētas mežos.

Transports

 • Pirmā prioritāte – samazināt autotransporta plūsmu pilsētā.
 • Veicināt sabiedriskā transporta, jo īpaši ar elektrību darbināmā sabiedriskā transporta attīstību.
 • Ieviest ērtu un loģisku park&ride sistēmu.
 • Veicināt velo un citu videi draudzīgu transporta līdzekļu lietošana, nodrošinot atbilstošu infrastruktūru.

Caurspīdīga, cilvēkiem un videi draudzīga Brīvostas pārvaldība

 • Jāsamazina gaisa piesārņojumu no darbībām ostā.
 • Jāsaglabā publiski pieejamas ūdensmalas ostu teritorijās.
 • Jāsaglabā ainaviski nozīmīgo Mangaļsalu un vēsturiskos Daugavas krasta nostiprinājumus.

Foto: Anita Austvika, momenti.lv

Latvijas Dabas fonda “Zaļais Barometrs” sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par “Zaļā Barometra” saturu atbild Latvijas Dabas fonds.