Zaļāka lauksaimniecība zilākai Baltijas jūrai

05.09.2013

Šī gada pašās augusta beigās Latvijas Dabas fonda pārstāvji piedalījās konferencē „Zaļāka lauksaimniecība zilākai Baltijas jūrai”, kas notika Helsinkos. Konference norisinājās jau piekto gadu un pulcēja lauksaimniekus, pētniekus, likumdevējus, konsultantus un vides nevalstisko organizāciju pārstāvjus no valstīm ap Baltijas jūru.

Konferencē tika diskutēts par to, ka pēdējās desmitgadēs ir stabilizējusies lauksaimniecības izcelsmes augu barības vielu noplūdes slodzes Baltijas jūrā, kas skaidrojams ar atbildīgākas saimniekošanas prakšu ieviešanu Skandināvijas valstīs un lielsaimniecību sabrukumu bijušajās padomju republikās. Nākotnē Latvijā, pieaugot aramzemju platībām un attīstoties industriālajai lauksaimniecībai, ūdens piesārņojums var būtiski pieaugt. Tādēļ, gatavojot plānošanas dokumentus, ir svarīgi paredzēt atbilstošus atbalsta pasākumus ūdens piesārņojuma samazināšanai.

Latvijas Dabas fonds atzinīgi vērtē Latvijas Zemkopības ministrijas ieceri palielināt atbalsta intensitāti tiem meliorācijas rekonstrukcijas projektiem, kas paredzēs risinājumus augu barības vielu noteces mazināšanai. Mēs ceram, ka Zemkopības ministrija paredzēs finansējumu tādiem ūdens piesārņojumu mazinošiem risinājumiem kā  nosēddīķu izveide pirms grāvju ietekām ezeros, dabiskās un regulētās ūdenstecēs, maģistrālajos novadgrāvjos un meliorācijas sistēmu grāvju līkumošana un/vai grāvju šķērsprofila maiņa (divpakāpju grāvji), lai veicinātu barības vielu akumulāciju un mazinātu augu barības vielu noteci. Šie ir tikai daži no risinājumiem, kas līdz šim tiek veiksmīgi izmantoti Baltijas jūras reģiona valstīs.


Meliorācijas grāvja dabiskošana – meandru izveide, saimniecībā Lielkrūzes (foto: G. Dolmanis)

Ar konferences prezentācijām iespējams iepazīties šeit: https://www.eiseverywhere.com/ehome/agriculture/116946/

Andrejs Briedis, Latvijas Dabas fonds

              

Ar papildu informāciju par SNOWBAL projektu var iepazīties projekta partneru mājas lapās: www.ldf.lv, http://www.snowbal.net/