Zibakcija “BioBlitz” noslēgusies ar 577 novērotām sugām

17.06.2023

3.-4. jūnijā saimniecībā “Drubazas” Abavas krastā norisinājās pirmā Latvijas Dabas fonda rīkotā sugu uzskaites zibakcija “Bioblitz”, kas ilga nedaudz vairāk par diennakti. Pasākuma dalībnieki kopā ar dažādu sugu grupu ekspertiem iepazina Drubazu dabas vērtības, kuru bagātību nodrošina ilgstoša dabai draudzīga saimniekošana šajā vietā.

Zibakcijas laikā novēroto sugu saraksts ietver 577 sugas. Kopējais saimniecībā sastopamo sugu skaits, protams, ir daudz lielāks, jo daudzas sugu grupas (piemēram, augsnes bezmugurkaulnieki) vispār netika meklētas, daudzas sugas nav iespējams noteikt, neievācot paraugus, akcija notika ierobežotu laika posmu, kā arī maksimālais novēroto sugu skaits nebija tās vienīgais mērķis – vienlīdz svarīgi bija iepazīstināt ar sugu noteikšanas niansēm un konstatēšanas metodēm, kā arī kopīgi izbaudīt dabā iešanas un sugu meklēšanas prieku.

Pasākuma dienas bija vējainas un vēsas, un arī tas ietekmēja sugu novērošanas iespējas – daudzi kukaiņi, piemēram, dienastauriņi, bija mazāk aktīvi. Toties pamanītos bija iespējams labāk aplūkot un nofotografēt, jo vēsuma dēļ tie bija lēnāki.

Skabiozu pļavraibenis Euphydryas aurinia. Foto: Sintija Valucka

Kukaiņu sugas tika meklētas gan dienas laikā pļavās un mežmalā, gan, tumsai iestājoties, ar gaismošanas metodi. No interesantākajiem kukaiņu atradumiem jāmin Sarkanajā grāmatā ierakstītā zilā eļļasvabole Meloe violaceus, īpaši aizsargājamās sugas skabiozu pļavraibenis Euphydryas aurinia un spožā skudra Lasius fuliginosus. Lai gan spožās skudras novērojumu portālā Dabasdati.lv ir daudz, sugas konstatēšana ir nozīmīga, jo liecina par piemērotu dzīvotni arī citām retām un īpaši aizsargājamām sugām.

"Drubazās" atrastā vairogblakts Eysarcoris venustissimus ir interesanta kā jauna sugas atradne, kas atrodas tālu uz ziemeļiem-ziemeļrietumiem no citām iepriekš zināmām atradnēm (galvenokārt Zemgales dienvidos). Pieminēšanas vērti ir arī dienastauriņu – pļavas vēršacīša Maniola jurtina un plūmju astainīša Satyrium pruni – kūniņu atradumi, jo tās netiek pamanītas bieži. Pavisam tika konstatētas 199 bezmugurkaulnieku sugas, tajā skaita visvairāk – 83 naktstauriņu un 45 vaboļu sugu.

Lapkoku otiņmūķene Calliteara pudibunda, atlidojusi uz gaismu. Foto: Uģis Piterāns

Pasākuma dalībnieki iepazina "Drubazu" bagāto augu sabiedrību, tai skaitā nogāzē esošā kaļķainā zāļu purva un sausu zālāju kaļķainās augsnēs īpašās sugas. 11 no atrastajām augu sugām ir īpaši aizsargājamas vai ierakstītas Latvijas Sarkanajā grāmatā (piemēram, bruņcepuru dzegužpuķe Orchis militaris, odu gimnadēnija Gymnadenia conopsea, parastā kreimule Pinguicula vulgaris, krūmu cietpiene Crepis praemorsa).

Bruņcepuru dzegužpuķe Orchis militaris tika apbrīnota un fotografēta dažādos rakursos. Foto: Sintija Valucka

32 atrastās sugas ir bioloģiski vērtīgu zālāju indikatorsugas – tās liecina par pļavu ilglaicību un kvalitāti, un līdz ar to arī nozīmi dabas daudzveidībai.

Ūdensaugi pasākuma otrajā dienā tika iepazīti, braucot ar laivām pa Abavu, un atbilstoši to sugu sastāvam kopīgi novērtēta Abavas ūdens kvalitāte (tā atbilda kategorijai "vidēja"). Pasākumā konstatēto augu sugu sarakstā kopumā ir 268 vaskulāro augu sugas.

Linda Uzule iepazīstina ar ūdensaugiem. Foto: Sintija Valucka

Atsevišķa ekskursija bija veltīta sūnām, kuras laikā, galvenokārt parkveida ainavā un kaļķainajā nogāzē, tika uzskaitītas 47 sūnu sugas.

Sūnu paraugu apskate un noteikšana. Foto: Ilze Priedniece

Izmantojot speciālu ierīci – ultraskaņas detektoru, vakara krēslā izdevās konstatēt trīs sikspārņu sugas – barošanās lidojumos virs Abavas bija devušies ziemeļu sikspārņi Eptesicus nilssoni, mazākā skaitā Natūza sikspārņi Pipistrellus nathusii un Eiropas mērogā aizsargājamie dīķa naktssikspārņi Myotis dasycneme. Iespējams, ka siltākā laikā būtu izdevies novērot vēl kādu sugu.

Interesantākā novērotā putnu suga bija īpaši aizsargājamais pupuķis Upupa epops, kura dziesma bija dzirdama augu un kukaiņu iepazīšanas ekskursiju laikā pirmajā akcijas dienā, putnu ieraudzīt gan neizdevās. Tika noskaidrots, ka saimniecībā izliktajā pūču būrī aug trīs meža pūču Strix aluco mazuļi. Rīta ekskursijas dalībnieki mācījās pazīt dažādu pļavu un krūmāju putnu dziesmas un izskatu, tajā skaitā apbrīnojot dziedošu krāšņo mazā svilpja Carpodacus erythrinus tēviņu.

Sila cīrulis Lullula arborea nes barību mazuļiem "Drubazu" pļavās. Foto: Ilze Priedniece

Akcijas organizatori pateicas ekspertiem Agnesei Priedei, Lindai Uzulei, Līgai Strazdiņai, Marekam Ieviņam, Uģim Piterānam un Viesturam Vintulim par ekskursiju vadīšanu, kā arī "Drubazu" saimniekam Ģirtam Dzērvem par uzņemšanu savā saimniecībā un interesanto stāstījumu. Paldies visiem zibakcijas dalībniekiem! 

"Drubazu" ainava ar parasto ozolīti Aquilegia vulgaris. Foto: Ilze Priedniece

Akcijas laikā novēroto sugu novērojumi papildina portāla Dabasdati.lv sugu datu bāzi, kas tiek izmantota pētījumiem un dabas aizsardzībai. Šī bija pirmā Latvijas Dabas fonda organizētā šāda veida zibakcija, kuras pieredze noderēs, jo dalībnieku pozitīvās atsauksmes rosina domāt par turpmāku līdzīgu akciju organizēšanu.

Novēroto sugu saraksts pieejams šeit.

Zibakcija “BioBlitz” notika EK LIFE programmas finansētā projekta "Eiropas privāto zemju aizsardzības tīkls" (LIFE19 PRE NL003) un Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta "Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība 2023-2025" (1-08/127/2022) ietvaros.