C.1. Zālāju atjaunošana un to aizsardzības statusa uzlabošana

Šajā darbībā mēs plānojam atjaunot 668,5 hektārus prioritāro zālāju (projekta mērķa dzīvotnes 6120*, 6210*, 6230*, 6270* or 6530*). Mēs esam identificējuši būtiskās Natura 2000 teritorijas, kurās atrodas projekta mērķa zālāji un iesaistījuši projektā kā partnerus 11 saimniecības, kas atrodas šajās teritorijās.

Šajā darbībā paredzētie atjaunošanas darbi tiks veikti 14 Natura 2000 teritorijās:

1. Aizsargājamo ainavu apvidus “Ziemeļgauja”
2. Dabas parks “Kuja”
3. Aizsargājamo ainavu apvidus “Augšdaugava”
4. Rāznas Nacionālais parks
5. Dabas parks “Abavas senleja”
6. Dabas liegums “Ābeļi”
7. Dabas liegums “Sitas un Pededzes paliene”
8. Dabas parks “Daugavas ieleja”
9. Dabas liegums “Mugurves pļavas”
10. Dabas liegums “Lielupes palienes pļavas”
11. Dabas parks “Ogres ieleja”
12. Gaujas Nacionālais parks
13. Dabas liegums “Lubāna mitrājs”
14. Dabas parks “Istras pauguraine”

Šajā darbībā mēs izmantosim gan labākās prakses metodes, kas jau ir pārbaudītas mūsu reģionā, gan tādas, kas mūsu ģeogrāfiskajā kontekstā ir jaunas. Tiks izmantotas un testētas šādas zālāju atjaunošanas metodes:

1. Sēklu novākšana labas kvalitātes prioritārajos zālājos un iesēšana degradētos prioritārajos zālājos, lai uzlabotu dzīvotnes kvalitāti.
2. Aizaugušo vietu attīrīšana, krūmu un koku izciršana, celmu frēzēšana un izraušana, virsmu līdzināšana.
3. Atjaunojošā pļaušana, tas ir - intensīva pļaušana divas reizes gadā ar biomasas novākšanu, lai atbrīvotu zālāju no pārlieka barības vielu daudzuma un izvairītos no jauno dzinumu ataugšanas, vai pļaušana konkrētos laikos, lai samazinātu nevēlamo sugu izplatīšanos.
4. Atjaunojošā noganīšana, tas ir - intensīva zālāju noganīšana (īstermiņā - pārganīšana), lai samazinātu pārmērīgu barības vielu daudzumu zālājos vai arī ganīšana pēc konkrēta grafika, kas veidots nevēlamo sugu izplatības samazināšanai (plaši izplatīta labākās prakses metode).
5. Viegla zālāju frēzēšana, lai sagatavotu to pļaušanai un noganīšanai.
6. Dziļā aršana, lai samazinātu ekspansīvu veģetāciju, kombinējot to ar sēklu materiāla pārnešanu no donorzālājiem, kā arī izmantojot sēklu maisījumus, ko iespējams iegādāties (testa metode).
7. Augsnes virskārtas noņemšana. Saskaņā ar zinātniskajiem pētījumiem, šī metode ir ļoti efektīva, lai samazinātu barības vielas zālājos, bet tai ir arī ļoti augstas izmaksas, nepieciešama komplicēta tehnika un augstas transporta izmaksas. Mēs testēsim šo metodi 1 hektāra platībā, lai novērtētu tās efektivitāti un iespējas samazināt izmaksas.

Darbību īsteno LDF un projekta partneru saimniecības.