D.1. Projekta laikā ieviesto aktivitāšu ietekmes novērtējums

Projekta laikā paredzēts regulāri veikt ieviesto aktivitāšu monitoringu, kas balstīts uz sešiem indikatoriem:
  • vokalizējošo lielā dumpja tēviņu skaits Papes un Engures ezerā;
  • ezera veģetācijas monitorings;
  • izveidots dzīvotņu telpisko struktūru indikators, kura ietvaros tika analizēti ar attālās izpētes metodēm iegūtie dati;
  • zivju monitorings;
  • novērtēta lielo dumpju galveno barības objektu pieejamība;
  • ūdens kvalitātes monitorings, kura ietvaros tiks analizēti ūdens fizikāli-ķīmiskie parametri.