DD.3. Ekosistēmu pakalpojumu un sociāli ekonomiskās ietekmes novērtējums.

Šī darbība balstīsies A.6. darbības ietvaros veiktās izpētes rezultātos, un mēs veiksim detalizētus novērtējumus katram ekosistēmu pakalpojumam, kā arī vairākas gadījumu izpētes, kas sīkāk aprakstītas zemāk. Šajā darbībā tiks sagatavoti divi ziņojumi.

Ziņojums “GrassLIFE un ekosistēmu pakalpojumi” mums palīdzēs identificēt un novērtēt ekosistēmu pakalpojumus, kas saistīti ar zālājiem. Tas ietvers gan pētījumu, gan gadījumu izpētes no mūsu projekta saimniecībām.

1. Pētījums par atjaunošanas vispārīgo ietekmi uz ekosistēmu funkcijām, kas balstīsies A.6. darbībā sagatavotajā ziņojumā. Tiks izvērtēts plašs funkciju klāsts, tai skaitā: 1) nodrošinājuma ekosistēmu pakalpojumi: pārtika, materiāli, svaigais ūdens un medicīnas resursi; 2) regulējošie ekosistēmu pakalpojumi: oglekļa uzkrāšana, ekstrēmu dabas norišu līdzsvarošana, erozijas novēršana, apputeksnēšana; 3) dzīvotņu/atbalsta ekosistēmu pakalpojumi: dzīvotnes sugām un ģenētiskajai daudzveidībai; un 4) ar kultūru saistītie ekosistēmu pakalpojumi: rekreācija, tūrisms, estētiskais baudījums, tradīcijas un kultūras rituāli.

2. Gadījumu izpētes. Tiks veikti detalizēti mērījumi galvenajiem ekosistēmu pakalpojumiem GrassLIFE projekta kontekstā: pārtika, lopbarība, ārstnieciskie augi, apputeksnēšana, kulturālā nozīme, u.c. Mūsu mērķis ir kvantificēt projekta ietekmi uz ekosistēmu pakalpojumu uzlabošanos. Šī izpētes daļa tiks veikta, balstoties uz gadījumu izpētēm no citām valstīm un to papildinās mūsu pašu apkopotie dati, piemēram, zāles sastāva analīze, mikroelementu analīze no medus, kas iegūts parastā zālājā un prioritārajā dzīvotnē, augu un to ārstniecisko īpašību medicīniskā kvalitāte, saimniecību ražas apjoma novērtējums atkarībā no apputeksnētāju pieejamības. 

Ziņojums “GrassLIFE un sociāli ekonomiskie ieguvumi no zālājiem” mums palīdzēs identificēt projekta sociāli ekonomisko ietekmi, identificējot produktus, kas nāk no zālājiem, kā arī citus labumus, ko dod zālāji un mūsu projekts. Secinājumi tiks aprakstīti ziņojumā “GrassLIFE un sociāli ekonomiskie ieguvumi no zālājiem”. Tas fokusēsies uz šādiem elementiem: zālāju produkti un to sociāli ekonomiskā vērtība; GrassLIFE ietekme vietējās ekonomikas uzlabošanā; reģionālās attīstības veicināšana un sociālās un ekonomiskās izolācijas mazināšana, nodrošinot cilvēkiem iespējas dzīvot un strādāt laukos; zālāju popularizēšana, un no tās izrietošā pozitīvā ietekme uz lauku teritoriju dzīvotspēju; zaļo produktu, bioloģiskās lauksaimniecības un aprites ekonomikas popularizēšana; ekosistēmu pakalpojumu un to sociāli ekonomisko devumu saistība (novērtējums, kur iespējams).