Eitrofikācija un tās ietekme uz ūdeņu kvalitāti

18.04.2013

Projekta SNOWBAL, kura mērķis ir paaugstināt sabiedrības informētības līmeni par ilgtspējīgām apsaimniekošanas metodēm, kas samazina barības vielu noteci uz Baltijas jūru, ietvaros esam sagatavojuši informatīvas faktu lapas par ilgtspējīgām lauksaimniecības metodēm, ietverot gan teorētisku procesu aprakstu, gan praktiskus ieteikumus saimniekošanas metožu uzlabošanai.


Baltijas jūras aļģu audze ir redzama no kosmosa

Eitrofikācija ir process, kas notiek, kad pārāk daudz barības vielu ieplūst kādā ūdenstilpnē un izraisa pārmērīgu dažu sugu aļģu augšanu, jūras vides degradēšanos un ūdenstilpņu aizaugšanu. Eitrofās ūdenstilpnēs ir milzīgi ziedošu zilaļģu klajumi, kas samazina ūdens caurredzamību. Zilaļģes patērē visu ūdenī esošo skābekli un saindē ūdeni, kas noved pie masveida zivju izmiršanas un nodara kaitējumu peldētāju ādai. Vienīgais veids, kā samazināt ūdenstilpņu eitrofikāciju, ir samazināt piesārņojuma līmeni.

Viens no galvenajiem eitrofikācijas cēloņiem ir lauksaimniecības intensifikācija. Barības vielas no lauksaimniecības sektora bieži nonāk ūdenstilpnēs, nepareizi lietojot kūtsmēslus. Tādēļ lauksaimniecībā, lai mazinātu eitrofikācijas procesus, īpaša uzmanība būtu jāvelta mēslošanai, kūtsmēslu apsaimniekošanai un dzīvnieku turēšanai ziemas laikā.

Ūdenstilpņu piesārņojumu var samazināt, izmantojot, piemēram, buferzonas pie grāvjiem un citām ūdenstilpnēm. Augi un koki iztērē barības vielas savai augšanai, tādējādi aizkavējot to nonākšanu līdz ūdenim.

Šeit pieejama sīkāk informācija par  eitrofikācijas procesiem (313.39 KB), to ietekmi uz ūdeņu kvalitāti (442.48 KB), kā arī rentabliem kūtsmēslu apsaimniekošanas risinājumiem (291.98 KB).

Maija Ušča, Latvijas Dabas fonds

 

Ar papildus informāciju par SNOWBAL projektu var iepazīties projekta partneru mājas lapās: www.ldf.lv, http://www.snowbal.net/.