Jauns, vērienīgs projekts uzlabos Latvijas virszemes ūdeņu kvalitāti

23.04.2020

Divdesmit Latvijas vides organizācijas, pētnieciskās institūcijas un valsts un reģionālās institūcijas, kas saistītas ar vides jautājumiem, ir apvienojušās vērienīgā projektā "LIFE GOODWATER: Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai", lai uzlabotu riska ūdensobjektu stāvokli Latvijā. Projekts sācies 2020. gadā un ilgs 8 gadus. 

Latvijā šobrīd ir 164 riska ūdensobjekti - 89 upes un 75 ezeri - un lielākās problēmas rada piesārņojums ar augu barības vielām - slāpekļa un fosfora savienojumiem, kas izraisa eitrofikāciju, kā arī ūdensteču un ūdenstilpņu krastu un gultnes pārveidojumi.  Projekta mērķis ir ilgtermiņā uzlabot ūdens kvalitāti aptuveni 30% riska ūdensobjektu, izstrādājot, adaptējot Latvijas apstākļiem un ieviešot dažādus inovatīvus apsaimniekošanas un pārvaldības pasākumus.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. 

Latvijas Dabas fonda darbi projektā LIFE GoodWater

Latvijas Dabas fonds ir viens no šī vērienīgā projekta partneriem, un mūsu darbības fokusā būs lielākais Latvijas ezers - Lubāns un Lubāna mitraine. Mūsu mērķis ir izvērtēt dažādu ES direktīvu prasību ieviešanas praktisko pusi un šo izvērtējumu veiksim, aplūkojot Lubāna mitraines piemēru. Iesaistīsim dažādu jomu ekspertus, lai kopīgi vērtētu, kā Lubānā satiekas ūdeņu kvalitātes prasības, dabas aizsardzības prasības un citas Eiropas un Latvijas politikas dokumentu prasības, un sagatavosim ieteikumus, kā tās harmonizēt, lai uzlabotu ūdens kvalitāti ezerā un nodrošinātu tā dabas vērtību saglabāšanu. Tāpat tas dos iespēju Lubānā labāk pārvaldīt plūdu situācijas un atbalstīt saimnieciskās aktivitātes, kas ļauj ilgtspējīgi izmantot Lubāna ezera resursus. 

Izmantojot šo pieredzi, kopā ar projekta partneriem sagatavosim, pārbaudīsim un ieteiksim risinājumus videi draudzīgai regulēto upju posmu apsaimniekošanai, lai saskaņotu noteces regulēšanas, ūdens kvalitātes nodrošināšanas un dabisko dzīvotņu saglabāšanas vajadzības. Tāpat sadarbosimies ar vietējiem iedzīvotājiem, pašvaldībām un uzņēmumiem, lai iesaistītu tās ūdeņu ekosistēmu un ar tām saistīto ainavu izzināšanā un atbildīgas apsaimniekošanas plānošanā. 

Projekta ietvaros arī iepazīstināsim plašāku sabiedrību ar ūdeņu problemātiku Latvijā un ūdeņu dabas vērtībām - veidosim ceļojošu izstādi par dažādām ūdeņu ekosistēmām Latvijā, kā arī aicināsim visus interesentus piedalīties "Ainavu tūrēs", kas saistītas ar ūdeņu ekosistēmu izzināšanu.

Aiviekstes izteka no Lubāna ezera. Foto: Dagnis Vasiļevskis.

Projekta LIFE GoodWater plānotie pasākumi

Virszemes ūdeņi ir nozīmīga ekosistēmas daļa, un to kvalitāte var ietekmēt ne tikai attiecīgo sateces baseinu, bet arī ar ūdeņiem saistīto resursu kvalitāti, kā arī plašāku ūdeņu, tai skaitā pazemes un jūras ūdeņu kvalitāti. Virszemes ūdeņu kvalitāti Latvijā visvairāk ietekmē divi faktori – barības vielu ieplūde ūdeņos un dažādi pārveidojumi. Barības vielas ūdeņos ieplūst ar notekūdeņiem un notecēm no lauksaimniecības un mežu teritorijām un tas veicina ūdensteču un ūdenstilpju aizaugšanu. Dažādi pārveidojumi (aizsprosti, ostas, krastu nostiprinājumi u.c.) maina ūdeņu dabisko režīmu, tādējādi ietekmējot arī dabiskās dzīvotnes. Upju baseinu apsaimniekošanā Latvijā ir nepieciešami uzlabojumi, lai spētu sasniegt ES  Ūdens Struktūrdirektīvā noteiktos standartus.

Projekta LIFE GoodWater IP īstenošanas laikā no 2020. – 2027. gadam iesaistītās organizācijas īstenos Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apsaimniekošanas plānos (UBAP) noteiktos pasākumus:

  • samazinās sadzīves notekūdeņu piesārņojumu riska ūdensobjektos;
  • samazinās barības vielu un citu piesārņojošo vielu noplūdi no lauksaimniecības un mežsaimniecības zemēm, īpaši ziemas periodā, lai mazinātu riska ūdensobjektu eitrofikāciju un difūzo piesārņojumu, īpašu uzmanību pievēršot fosfora ievades samazināšanai;
  • samazinās hidroloģisko un morfoloģisko izmaiņu ietekmi uz riska ūdensobjektiem, tai skaitā meliorācijas sistēmu un mazo HES radīto ietekmi;
  • uzlabos upju baseinu apsaimniekošanas plānošanu un tās īstenošanas mehānismus, veicot stratēģiski plānotas kapacitātes palielināšanas darbības, kā arī novērsīs trūkumus riska ūdensobjektu monitoringa sistēmā, lai nodrošinātu Upju baseinu apsaimniekošanas plānu (UBAP) efektīvāku īstenošanu turpmākajos plānošanas ciklos;
  • palielinās dažādu ieinteresēto pušu informētību un veicinās to iesaistīšanos UBAP īstenošanā;
  • sniegs atbalstu atbildīgajām iestādēm nepieciešamo likumdošanas aktu un normatīvo dokumentu izstrādē, kā arī vides politikas uzlabošanā.

LIFE GoodWater IP projektu kā koorinējošais partneris realizē valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām -  LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un LR Zemkopības ministriju, zinātniski pētnieciskajām iestādēm - Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava,” Latvijas Universitāti, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnes institūtu BIOR un SIA “Procesu analīzes un izpētes centrs,” vietējā un reģionālā līmeņa institūcijām – Engures novada pašvaldību un SIA “Jelgavas novada KU,” valsts īpašuma pārvaldības organizācijām valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” un akciju sabiedrību “Latvijas valsts meži,” kā arī nevalstiskajām organizācijām - Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociāciju, NVO “Zemnieku Saeima,” Pasaules Dabas fondu, asociāciju “Baltijas krasti,” Latvijas Dabas fondu, Baltijas Vides forumu un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru.

Projekta kopējais budžets ir 14 463 050 EUR, tajā skaitā ES LIFE programmas finansiālais ieguldījums8 677 830 EUR, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālais ieguldījums 4 372 616 EUR un projekta partneru līdzfinansējums 1 517 604 EUR. Projekta ietvaros riska ūdensobjektu stāvokļa uzlabošanai 8 gadu laikā ir plānots piesaistīt arī papildus finansējumu 101 890 569 EUR apmērā no Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstības fonda, Eiropas Reģionālā attīstības fonda, Norvēģijas Finanšu instrumenta un citiem publiskiem un privātiem fondiem. 

LIFE GoodWater IP ir viens no 10 liela mēroga Eiropas Savienības LIFE Programmas vides un klimata projektiem, kas kopš 2019. gada ir uzsākti 9 dalībvalstīs (Kiprā, Igaunijā, Francijā, Grieķijā, Īrijā, Latvijā, Slovākijā, Čehijā un Spānijā), kopumā investējot 101.2 miljonus eiro, lai Eiropas Savienību padarītu zaļāku un mazinātu tās ietekmi uz klimata pārmaiņām. LIFE programma ir Eiropas Savienība finanšu instruments vides un klimata jautājumu risināšanai, kas darbojas kopš 1992. gada un ir līdzfinansējusi vairāk kā 5,400 projektus Eiropas Savienībā. Programmas budžets 2014. – 2020. gadam ir 3.4 miljardi eiro.