Latvijas Dabas fonda, Latvijas Ornitoloģijas biedrības, Pasaules Dabas Fonda, Zaļās brīvības un Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas aicinājums politiskajām partijām pirms 14. Saeimas vēlēšanām

07.07.2022

Latvijā, tāpat kā citviet Eiropā un pasaulē, mēs saskaramies ar ievērojamiem dabas vērtību zaudējumiem. Meža kā dabas sistēmas vienkāršošana un fragmentācija, dzīvotņu nelabvēlīgais stāvoklis un sugu populāciju sarukšana - tās ir tikai dažas no problēmām, uz kurām atsaucas ANO Globālās vides perspektīvu ziņojums un Klimata pārmaiņu starpvaldību komisija un kuras varam vērot Latvijā un labi arī atspoguļotas pēdējos dabas skaitīšanas datos mūsu valstī.

Vides un dabas aizsardzības organizācijas Latvijā aicina uz 14. Saeimu startējošās partijas savās vēlēšanu programmās un rīcībpolitikā ievērot Eiropas Zaļo kursa mērķus un to īstenošanas pakotni - klimata, enerģētikas, transporta, lauksaimniecības, finanšu, dabas un vides kvalitātes, ūdeņu pārvaldības, aprites ekonomikas, zinātnes jomās. Daudzie līdzšinēji sagatavotie un apstiprinātie politikas plānošanas dokumenti, piemēram, stratēģija “No lauka līdz galdam”, ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģija, ES Meža stratēģija  un tiesiskie regulējumi šajās jomās ir izstrādāti, ņemot vērā vides, dabas un klimata izaicinājumus reģionā un pasaulē un sabalansējot tos ar sociālajām un ekonomiskajām interesēm.

To interpretācijā un piemērošanā Latvijas situācijai lūdzam balstīties uz starptautiski atzītu zinātnieku atziņām un secinājumiem (piemēram, IPCC ziņojums).

Finansējumu aicinām rast, efektivizējot un attiecīgi mērķtiecīgāk plānojot, pārskatot un izmantojot ES finanšu instrumentus, nacionālo publisko finansējumu, veidojot privāto – publisko partnerību, reformējot fiskālo sistēmu un izmantojot citus finanšu mehānismus.

Jo īpaši vēlamies akcentēt šādus mērķus:

Klimata pārmaiņas
Konsekventi atbalstīt Latvijas virzību uz Zaļo kursu, īstenojot klimata pārmaiņas mazinošus pasākumus dažādos sektoros, nenonākot pretrunās ar dabas un vides mērķiem, un samazinot emisiju daudzumu par vismaz 55% līdz 2030. gadam un sasniedzot nulles emisijas līdz 2050. gadam.

Enerģētika
Veicināt dabai un videi draudzīgu atjaunīgo enerģijas resursu ražošanu un izmantošanu, īpaši prioritizējot vēja un saules enerģiju.
Vēja enerģijas parku būvniecībā stingri ievērot dabas aizsardzības prasības, prioritizējot parku izvietošanu ārpus vecu mežu teritorijām un piemērojot stingras dabas aizsardzības prasības vēja ģeneratoru vietu izvēlē un darbības nodrošināšanā.
Paātrināt privāto un publisko ēku energoefektivitātes pasākumu īstenošanu.
• Aktīvi iestāties pret kūdras, atkritumu un atomenerģijas izmantošanu enerģijas ražošanai Latvijā. 

Aprites ekonomika
• Veicināt publiskās un privātās investīcijas resursefektīvu tehnoloģiju, zināšanu un uzņēmumu attīstībā.
• Atbalstīt resursefektīvu publisko iepirkumu un valsts izdevumus, nosakot stingrus resursu efektivitātes un ilgtspējības standartus par valsts budžeta līdzekļiem iepirktajām precēm un pakalpojumiem.
• Attīstīt resursefektīvu produktu un pakalpojumu atbalstošu likumisko ietvaru.
• Pilnveidot depozītsistēmu, iekļaujot tajā plašāku nododamo vienību sortimentu un palielinot stikla taras atkārtotu izmantošanu, kā arī optimizējot savākšanu un pārstrādi.
• Samazināt nepārstrādājamu atkritumu īpatsvaru, nosakot tiem arvien lielāku dabas resursu nodokli.

Dabas resursu pārvaldība
• Īstenot ilgtspējīgu mežsaimniecības politiku: (i) aizliedzot mežizstrādi putnu ligzdošanas laikā; (ii) pakāpeniski pārejot no kailcirtēm uz izlases cirtēm; (iii) stiprinot dabas aizsardzības prasības meža apsaimniekošanā, (iv) novirzot pietiekamus līdzekļus kompensācijām saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar dabas vērtību saglabāšanu.
• Atbalstīt ilgtspējīgu lauku attīstību: (i) samazinot sintētisko pesticīdu lietojumu lauksaimniecībā (par 50% līdz 2030. gadam) un (ii) palielinot bioloģiskās lauksaimniecības īpatsvaru (vismaz 30%  līdz 2030. gadam).

Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana
• Apturēt dabas daudzveidības samazināšanos, veicināt tās atjaunošanās pasākumu īstenošanu Latvijā, īstenojot ilgtspējīgu lauku attīstības politiku, meža politiku, citu dabas resursu pārvaldības politikas.
• Saglabāt daudzveidīgus un dabas vērtībām bagātus mežus, pļavas, purvus, upes un ezerus un citas ekosistēmas Latvijā, ievērojot principu: 30% Latvijas teritorijā bioloģiskās daudzveidības mērķa teritorijas, kas ietver 10% stingri aizsargājamas teritorijas.