Pieņemts jauns Rīcības plāns ES dabas aizsardzības direktīvu labākai ieviešanai

03.05.2017

Pagājušajā nedēļā Eiropas Komisija pieņēma jaunu Rīcības plānu ES dabas aizsardzības direktīvu labākas ieviešanas nodrošināšanai “Rīcības plāns dabai, cilvēkam un ekonomikai”. Eiropas un Latvijas nevalstiskās organizācijas uzskata, ka tas ir svarīgs solis pareizajā virzienā, tomēr plāns nebūs pietiekams, lai apturētu bioloģiskās daudzveidības samazināšanos Eiropas Savienībā. Tāpēc ir jāīsteno konkrētas darbības, kas samazinās būtiskāko apdraudējumu savvaļas dabai un dzīvotnēm.

Inga Račinska, Latvijas Dabas fonda padomes locekle: “Latvijas Dabas fonds atbalsta Eiropas Komisijas izstrādāto “Rīcības plānu dabai, cilvēkam un ekonomikai”, taču gribam vēlreiz norādīt uz  nepieciešamību uzlabot Dabas aizsardzības direktīvu ieviešanu, kas palīdzētu saglabāt mūsu dabas vērtības. Mēs jau tagad aktīvi darbojamies vairāku Rīcības plānā paredzēto darbību īstenošanai un aicinām gan valsts, gan nevalstiskās institūcijas apzināt savas iespējas un atbalstīt “Rīcības plānu dabai, cilvēkam un ekonomikai”.

“Par aktuālāko rīcību Latvijas kontekstā uzskatām nepieciešamību veicināt sinerģiju ar citām nozarēm, īpaši lauku attīstības politiku. Tikpat svarīgi ir atbalstīt “Natura 2000” teritoriju tīkla labāku ieviešanu un apsaimniekošanu,” saka Račinska.

Dabas aizsardzības direktīvu Rīcības Plāna ietvaros Eiropas komisija paredz virkni darbību, kas attiecas uz visām ES dalībvalstīm, tai skaitā Latviju. EK Plānā ietvertas 15 konkrētas darbības, kas vērstas šo uz četru galveno mērķu sasniegšanu:

1. Pilnveidot norādes un zināšanas, uzlabot saskaņotību ar plašākiem sociālekonomiskiem mērķiem.
2. Vairot politisko atbildību un stiprināt noteikumu ievērošanu.
3. Stiprināt investīcijas Natura 2000 tīklā un uzlabot sinerģiju ar ES finansēšanas instrumentiem.
4. Uzlabot saziņu un informēšanu, iesaistīt iedzīvotājus, ieinteresētās personas un kopienas.

27. aprīlī publicētais “Rīcības plāns dabai, cilvēkam un ekonomikai” ir nākamais solis pēc Komisijas pagājušā gada decembra lēmuma nemainīt un nevājināt ES galvenos dabas likumus – Putnu un Dzīvotņu direktīvas. Tas bija nozīmīgs lēmums, jo izbeidza divus gadus ilgušo neskaidrību par dabas direktīvu nākotni. Tajā paredzētās darbības ir izšķirīgi svarīgas, lai labotu direktīvu ieviešanas nepilnības, un dalībvalstīm, vietējām pašvaldībām un dabas teritoriju apsaimniekotājiem noteikti ir jākļūst par nozīmīgu daļu plāna īstenošanā.

Informācijai

> Rīcības plāns ir noslēdzošais solis ES Dabas aizsardzības direktīvu padziļinātajā izvērtējumā, kurā tika secināts, ka direktīvas ir mērķim atbilstošas, bet arī identificēja nepieciešamību būtiski uzlabot to ieviešanu.

> ES dabas aizsardzības direktīvas ir Eiropas dabas aizsardzības pamatlikumi, kas nodrošina, ka tiek aizsargātas vairāk kā 1400 apdraudētās sugas un viens miljons kvadrātkilomteru dabisko dzīvotņu Eiropā. Dabas direktīvām ir spēcīgs zinātnieku, sabiedrības, uzņēmēju, Eiropas parlamenta un nacionālo valdību atbalsts. Pusmiljona cilvēku aicināja Eiropas komisiju saglabāt un īstenot šos likumus #NatureAlert kampaņas ietvaros.