Eiropas Savienībā, tai skaitā Latvijā, dabas vērtības netiek sargātas pietiekami

25.04.2018

Eiropas vides birojs (European Environmental Bureau) šodien publiskojis novērtējumu par aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 tīkla ieviešanu Eiropas Savienībā (ES) – tas ir galvenais rādītājs dabas aizsardzības īstenošanai ES un Dabas direktīvu ieviešanai. Novērtējums rāda – nepieciešams labāk ieviest dabas aizsardzības likumdošanu, jo šobrīd visas 18 valstis nepietiekami sargā Eiropas nozīmīgākās dabas vērtības.

Kopumā ES ir apmierinoša situācija attiecībā uz Dabas direktīvu prasību pārnesi ES dalībvalstu likumdošanā, kamēr pārējie Natura 2000 tīkla īstenošanai nepieciešamie aspekti tiek īstenoti nepietiekami. Vairāk nekā puse no ES dalībvalstīm nav nodrošinājušas dabas teritoriju tīkla savienojamību (konektivitāti), arī sugu aizsardzība nav pietiekama. Vissliktāk novērtētais kritērijs visā ES ir sadarbība – dažādu interešu saskaņošana un dabas aizsardzības integrēšana citās nozarēs.

Latvijai zemākais novērtējums sniegts trīs kategorijās: “teritoriju apsaimniekošana”, “finansējums un kapacitāte” un “atbalsts pētījumiem”.

Kā norāda Latvijas Dabas fonda padomes priekšsēdētāja Inga Račinska, “šāds novērtējums nepārsteidz, zinot, cik zema prioritāte mūsu valstī ir dabas aizsardzības nozarei. Kamēr mēs nebeigsim skatīties uz dabas sargāšanu kā “piekto riteni”, kurš nepieciešams tikai tāpēc ka “Eiropa prasa”, situācija neuzlabosies. Vides pārvaldes institūcijām hroniski pietrūks līdzekļu, pie katras budžeta mazināšanas tiek “optimizēta” kāda valsts pārvaldes vides institūcija, vides inspektori kļūst par retumu, vecie meži tiek izcirsti un zālāji – uzarti.”

“Es aicinu katru no mums, un īpaši jau politikas veidotājus, apdomāt, vai vēlamies piedzīvot pasauli bez dabas un tās daudzveidības. Daba ir visas mūsu valsts ekonomikas un labklājības pamatā, tā ir resurss, kuru nepamanām un nenovērtējam, kamēr nav par vēlu. Uzskaitīšu tikai dažus no ekosistēmu pakalpojumiem: bites un apputeksnēšana, palienes un plūdu regulēšana, mežu nekoksnes vērtība, pļavas kā dabiskā aptieciņa,” turpina Račinska.

Jau 2013. gadā Eiropas Savienības Natura 2000 tīkla ekosistēmu pakalpojumu kopums tika novērtēts uz 200-300 miljardiem eiro gadā (Eiropas Komisijas ziņojums, 2013). Latvijas Dabas fonds aicina saglabāt šo dabas kapitālu, būvējot pasauli, kurā mēs nedzīvojam uz nākamo paaudžu rēķina.

Lai uzlabotu Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanu un dabas aizsardzības nozares veiktspēju Latvijā, Latvijas Dabas fonds aicina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju aktīvāk izmantot iespējas iesaistīt šajā darbā nevalstiskās organizācijas un privāto sektoru, kā arī stingri iestāties par vides pārvaldes valsts institūciju kapacitātes palielināšanu.

Eiropas Vides biroja izvērtējums 

Eiropas Komisijas ziņojums