BVZ saimniecību pieteikšanās pagarināta līdz 31.maijam

16.05.2016

Šobrīd Latvijas Dabas fonds apzina iespējas īstenot bioloģiski vērtīgo zālāju (BVZ) atjaunošanas projektu un meklē saimniecības, kuras vēlētos līdzdarboties šāda projekta īstenošanā. Aicinām pieteikties saimniecības, kuras dabas teritorijās apsaimnieko BVZ un vēlas tos paplašināt vai uzlabot to bioloģisko daudzveidību.

Foto: V.Baroniņa

Lai pieteiktos, saimniecībām nepieciešams aizpildīt un atsūtīt anketu. Anketā jānorāda informācija par šobrīd apsaimniekotajiem bioloģiski vērtīgajiem zālājiem saimniecībā, kā arī tās plāniem zālāju platību palielināšanai vai to bioloģiskās daudzveidības uzlabošanai.

Pieteikuma anketa jāaizpilda un jānosūta Latvijas Dabas fondam līdz 2016.gada 31.maijam! Pēc pieteikšanās termiņa beigām anketas tiks izvērtētas un atbilde tiks sniegta visiem anketas iesniedzējiem ne vēlāk kā līdz šī gada 30. jūlijam.
Projektā varēsim iesaistīt ierobežotu skaitu saimniecību.

Aizpildītās anketas jāsūta uz e-pastu ldf@ldf.lv vai uz pasta adresi: Latvijas Dabas fonds, Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010.

Īss plānotā projekta apraksts

Projekta mērķis ir palielināt apsaimniekotu dabisko zālāju platības īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā, kā arī uzlabot to bioloģisko daudzveidību. Lai noskaidrotu teritorijas, kurās projekts varētu tikt īstenots, vēršamies pie šobrīd aktīviem BVZ apsaimniekotājiem. Iesaiste projektā dos iespēju tā ietvaros palielināt apsaimniekojamo zālāju platību, tādējādi veicinot gan sociāli ekonomisko aktivitāti reģionos, gan Latvijas lauku ainavas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu nākotnei.

Atkarībā no ieinteresēto saimniecību vajadzībām, projektā plānojam veikt šādas zālāju atjaunošanas darbības:

  • Novākt krūmus/kokus aizaugušajās zālāju platībās un atjaunot zālājus;
  • Uzlabot piekļuvi tiem bioloģiski vērtīgajiem zālājiem, kurus saimnieki būtu gatavi apsaimniekot, taču pēdējā laikā to nedara, jo zālāji ir grūti pieejami (nepieciešams ieguldījums infrastruktūras uzlabošanā – piemēram, jāierīko caurtekas, jāuzlabo ceļu segums vai jāveic citi, nelieli infrastruktūras uzlabojumi);
  • Palielināt savvaļas augu sugu daudzveidību zālājos;
  • Izveidot ganības un ganību infrastruktūru;
  • Atjaunot ar krūmiem aizaugušas parkveida pļavas/ganības  (atbrīvot kokos un krūmos ieaugušus ozolus u.c. lapu kokus kas kādreiz auguši klajākos, parkveidīgos apstākļos);
  • Atbrīvot zālājus no gārsas, suņuburkšķa, nātrēm u.c. ekspansīvajām sugām;
  • Sagatavot zālājus regulārai apsaimniekošanai (ciņu līdzināšana, kūlas un sūnas likvidēšana, u.t.t.).

Plānojam, ka projekta izpildes laiks varētu būt 2017.-2020. gads un saimniecībā zālāju atjaunošanas darbi varētu notikt 3 gadus pēc kārtas (ja nepieciešams).

 

Papildu informācija:

Latvijas Dabas fonds
Vīlandes iela 3 - 7, Rīga, LV – 1010
+371 67830999
ldf@ldf.lv
www.ldf.lv