Iespējams pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus

30.03.2015

Līdz šā gada 15. maijam Dabas aizsardzības pārvalde no zemju īpašniekiem pieņem pieteikumus zālāju apsekošanai, lai novērtētu to atbilstību bioloģiski vērtīga zālāja (BVZ) statusam. Pārbaudei iespējams pieteikt zālājus, kuru atbilstība šim statusam iepriekš nav pārbaudīta.

Zālāju īpašnieki tiek aicināti pieteikt kartēšanai tikai tādus zālājus, kas pēc īpašnieka domām atbilst vismaz vienai no turpmāk uzskaitītajām pazīmēm:

- zālājs izmantots ekstensīvi kā pļava vai ganība un nav uzarts vismaz 30 - 40 gadus, ticis pļauts ar siena novākšanu un/vai ganīts, nav katru gadu lietoti minerālmēsli ar slāpekļa devu, kas lielāka par 50 kg/ha;

- zālāja zelmeni veido liels skaits dažādu savvaļas ziedaugu sugu un tajā nedominē viena vai vairākas no uzskaitītajām sugām: ložņu vārpata, dziedniecības pienene, pļavas timotiņš, parastā kamolzāle, lielā nātre, podagras gārsa, meža suņburkšķis, daudzgadīgā airene;

- visā zālāja platībā bieži sastopamas vismaz piecas dabisko zālāju indikatorsugas. Pazīstamākās no tām ir gaiļbiksīte, dzirkstelīte jeb savvaļas neļķīte, parastais vizulis jeb blusiņsmilga, Eiropas saulpurene, ziepenīte, spradzene, vidējā ceļteka u. c.

Pārbaudes netiks veiktas zālājos, kas bija pieteikti BVZ noteikšanai 2013.gadā, bet netika atzīti par bioloģiski vērtīgiem.

Ekspertis obligāti apmeklēs tos zālājus, kas ir noteikti kā bioloģiski vērtīgie zālāji līdz 2013. gadam (2013. un 2014.gadā pārbaudītie zālāji netiks apmeklēti). Pārējās zālāju platības eksperti apmeklēs izlases veidā, ņemot vērā zālāja novietojumu reljefā un ja pēc dažādu kartogrāfisko materiālu analīzes pastāvēs liela varbūtība, ka zālājs varētu būt bioloģiski vērtīgs.

Apsekošanas rezultāti tiks apkopoti un paziņoti pakāpeniski atbilstoši paveiktajiem darbiem 2016., 2017. un 2018. gadā. Informāciju par lauku bloku kartēs iezīmētajiem bioloģiski vērtīgajiem zālājiem varēs iegūt Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās pārvaldēs un dabas datu pārvaldības sistēmā "Ozols".

Papildus informācija, pieteikuma anketa un paraugs pievienojamai kartei atrodami Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv => Aktualitātes => BVZ pārbaude.

Brošūra "Bioloģiski vērtīgo zālāju indikatorsugas"

Foto: Dzirkstelīte jeb savvaļas neļķīte - viena no BVZ indikatorsugām. Valdas Baroniņas foto.