Vides organizācijas aicina Ministru prezidentu korekti atspoguļot situāciju attiecībā uz regulējumu par koku ciršanu un meža atjaunošanu

02.03.2020

Vides organizācijas – Pasaules Dabas fonds, Latvijas Dabas fonds un Latvijas Ornitoloģijas biedrība – pauž neizpratni par Ministru prezidenta K. Kariņa ikgadējā ziņojumā Saeimai par Ministru kabineta paveikto iekļauto informāciju par regulējumu par koku ciršanu un meža atjaunošanu.

Ziņojumā teikts, ka “Izstrādāts un atkārtoti izdiskutēts Valsts sekretāru sanāksmē regulējums par koku ciršanu un meža atjaunošanu, lai veicinātu meža ekonomisku, ekoloģisku un sociāli ilgtspējīgu apsaimniekošanu un izmantošanu. Minētais regulējums izstrādāts pārdomāti, līdzsvarojot koku ciršanu ar produktīvu mežu atjaunošanu, kas sekmēs gan intensīvāku oglekļa piesaisti ilgtermiņā, gan veidos uzņēmējdarbības attīstības prognozējamību mežsaimniecībai.”

Organizācijas norāda, ka šī informācija nekorekti atspoguļo situāciju attiecībā uz grozījumiem noteikumos par koku ciršanu mežā, un uzsver, ka nav pamata apgalvot, ka regulējums izstrādāts, lai “lai veicinātu meža ekoloģisku un sociāli ilgtspējīgu apsaimniekošanu un izmantošanu.”, un ka tas veikts “pārdomāti”.

Vides NVO jau vairākkārt norādījušas, ka grozījumi, kas paredz tievāku koku un attiecīgi – jaunāku mežu – nociršanu kailcirtē nav paredzēti Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnēs 2015.–2020. gadam un tiem nav veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums.

Organizācijas, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija arī pēc apspriedēm dažādās sanāksmēs turpina uzturēt iebildumus, jo riski, ko šie grozījumi rada dabas daudzveidībai, nav objektīvi izvērtēti un nav paredzēti kompensējošie pasākumi, kas līdzsvarotu ekonomiskās intereses intensīvāk apsaimniekot mežu ar vajadzībām saglabāt mežu ekoloģisko un sociālo vērtību.

Tāpat nav pamata apgalvot, ka minētais regulējums veidos uzņēmējdarbības attīstības prognozējamību mežsaimniecībai, jo uzņēmējdarbības attīstība ar meža izmantošanu saistītās nozarēs līdz šim ir prognozēta un arī turpmāk var tikt prognozēta atbilstoši pašlaik spēkā esošajiem “Noteikumiem par koku ciršanu mežā”.

Ņemot vērā iepriekš minēto, NVO ir nosūtījušas vēstuli Kariņam, aicinot ziņojumā Saeimai informāciju par izstrādāto regulējumu par koku ciršanu un meža atjaunošanu atspoguļot pilnīgi un korekti, iekļaujot arī informāciju par dažādo pušu paustajiem nopietnajiem iebildumiem pret grozījumiem.

Vides organizāciju vēstule Ministru prezidentam.