Eiropas Komisija rosinājusi pārkāpuma procedūras pret vairākām Eiropas Savienības dalībvalstīm, arī Latviju

11.10.2021
  • Eiropas Komisija (EK) šogad ierosinājusi vairākas pārkāpumu procedūras saistībā ar dabas direktīvu neievērošanu, kā arī turpinājusi jau uzsāktās pārkāpuma procedūras pret vairākām Eiropas Savienības dalībvalstīm, tai skaitā Latviju.
  • Igaunijā - pārkāpuma procedūra saistībā ar mežistrādi Natura 2000 teritorijās.
  • Argumentēts atzinums Latvijai par nepareizu Natura 2000 teritoriju noteikšanu.

Eiropas Komisija turpina divas pārkāpuma procedūras, nosūtot argumentētus atzinumus Latvijai un Maltai. Latvija nav veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu un apsaimniekotu savas Natura 2000 teritorijas un tādējādi ievērotu Biotopu direktīvā noteiktos pienākumus, tāpat Latvija nav pareizi noteikusi visas Natura 2000 teritorijas, turklāt papildus tam Latvija nav noteikusi visām Natura 2000 teritorijām specifiskus saglabāšanas mērķus un nepieciešamos saglabāšanas pasākumus, lai nodrošinātu efektīvu Natura 2000 aizsardzību un atjaunošanu. Latvijai pēc argumentēta atzinuma saņemšanas  divu mēnešu laikā ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai uzlabotu situāciju, pretējā gadījumā EK var lemt par lietas nodošanu Eiropas Savienības Tiesai. Savukārt Maltu EK aicinājusi pārtraukt žubīšu ķeršanu slazdos, tostarp pētniecības nolūkos.

EK ir uzsākusi pārkāpuma procedūras pret Poliju, Kipru, Slovēniju, Itāliju, Igauniju un vēl citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Polija un Kipra nav noteikušas īpašu aizsardzības statusu visām tās teritorijā esošajām Kopienai nozīmīgajām teritorijām, kā arī nav noteikusi specifiskus aizsardzības mērķus un pasākumus katrai no šajās valstī izveidotajām Natura 2000 teritorijām.  Itālijas Natura 2000 tīkls nepietiekami aptver dažādus biotopu veidus un sugas, kurām nepieciešama aizsardzība, īpaši attiecībā uz jūras teritorijām. Slovēnijai nepieciešams pareizi piemērot Putnu direktīvu un novērst atlikušās nepilnības jūras aizsargājamo teritoriju noteikšanā, ar kurām tiek aizsargātas jūras putniem svarīgas vairošanās, barošanās vai migrācijas teritorijas. EK ir nosūtījusi oficiālo brīdinājuma vēstuli Latvijai un vēl 17 ES dalībvalstīm, aicinot tās  īstenot regulas 1143/2014 noteikumus par invazīvu svešzemju sugu ieviešanas un izplatības novēršanu un pārvaldību. Neviena no 18 dalībvalstīm nav spējusi izveidot, ieviest un informēt EK par rīcības plānu vai rīcības plānu kopumu, lai pārvaldītu invazīvo svešzemju sugu neapzinātas ieviešanas un izplatīšanas ceļus.

EK ir uzsākusi pārkāpuma procedūru pret Igauniju, norādot, ka tās nacionālie tiesību akti ir pretrunā Biotopu direktīvas un Eiropas parlamenta un padomes 2001. gada 27. jūnija direktīvas 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmi uz vidi novērtējumu prasībām, īpaši attiecībā uz mežistrādi Natura 2000 teritorijās. Biotopu direktīva pieprasa, lai visām darbībām, kurām varētu būt būtiska ietekme uz Natura 2000 teritoriju, būtu jāveic atbilstošs novērtējums un tās būtu atļautas tiktāl, ciktāl tās būtiski neietekmēs attiecīgo teritoriju.  Igaunijas tiesību sistēma nespēj pilnībā īstenot ES tiesību aktos noteiktās vides novērtēšanas prasības, jo saimnieciskās darbības, kas var negatīvi ietekmēt Natura 2000 teritoriju, piemēram, mežizstrāde, saskaņā ar Igaunijas tiesību aktiem nav pakļautas atbilstošam novērtējumam. Igaunijas Natura 2000 teritoriju aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos bieži ir iekļauti noteikumi par mežizstrādi un citām saimnieciskām darbībām, kas var nelabvēlīgi ietekmēt aizsargājamo teritoriju. EK ir konstatējusi, ka Igaunijā 217 teritorijām individuālie aizsardzības noteikumi ir pieņemti bez atbilstoša ietekmes uz vides novērtējuma.  Saskaņā ar Biotopu direktīvas prasībām, ir nepieciešams izvērtēt jebkuru darbību, kas var negatīvi ietekmēt Natura 2000 teritoriju. Līdz šim Igaunija ir pieļāvusi plašas kailcirtes Natura 2000 teritorijās, neveicot attiecīgu ietekmes uz vidi novērtējumu. Saskaņā ar Igaunijas Dabas fonda mājaslapā pausto informāciju, cirsmas Natura 2000 teritorijās Igaunijā kļūst arvien biežākas un mežizstrādes spiediens uz Biotopu direktīvas I pielikumā uzskaitītajiem meža biotopiem ir liels, ko apstiprina dažādi pētījumi. Saistībā ar uzsākto pārkāpuma procedūru Igaunijas Dabas fonds ir aicinājis atbildīgās iestādes apturēt ciršanas atļauju izdošanu mežizstrādei Natura 2000 teritorijās.

Jāatzīmē, ka Latvijas tiesiskajā regulējumā situācija ir līdzīga, jo mežizstrāde ir atļauta noteiktās Natura 2000 teritorijas daļās atbilstoši zonējumam, kas ir paredzēts vispārīgajos un individuālajos īpaši aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumos. Latvijā, līdzīgi kā Igaunijā, normatīvajos aktos nav tieši noteikts atsevišķs izvērtējums par mežsaimnieciskās darbības ietekmi uz Natura 2000 teritoriju pirms ciršanas atļauju izdošanas, un tas ir pretrunā Biotopu direktīvas prasībām.