Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmas aktualizācija un dabas aizsardzības institūciju personāla apmācība

Projekta pase
Projekta norises laiks
02.10.2013.-09.12.2013.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri
Finansētāji
Dabas aizsardzības pārvalde
Norises vieta

Latvija

Projekta vadītājs
Inese Gmizo-Lārmane
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
Mājas lapa

Projekta mērķis: Aktualizēta Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programma (BDMP) un noorganizēta dabas aizsardzības institūciju personāla apmācība.

Projekta uzdevumi:

1. Izvērtēt BDMP atbilstoši datu piegādei A17 ziņojumam un A12 ziņojumam konstatētajiem BDMP trūkumiem;

2. Izvērtēt BDMP atbilstoši vajadzībām, ko nosaka Eiropas Komisijas vadlīnijas A17 un A12 ziņojumu sagatavošanai;

3. Izstrādāt Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmas Fona monitoringa pasākumu sarakstu;

4. Aktualizēt atsevišķas BDMP metodikas:
4.1. aktualizēt Natura 2000 monitoringa metodikas putnu, sikspārņu, bezmugurkaulnieku, abinieku un rāpuļu monitoringam;
4.2. aktualizēt fona monitoringa metodikas putnu, sikspārņu (ziemojošie sikspārņi, t.sk. metodes aprobācija, detektoru uzskaites, migrējošo sikspārņu uzskaites Papes stacionārā), abinieku un rāpuļu monitoringam;
4.3. aktualizēt Natura 2000, Fona un Speciālā monitoringa metodikas šādām zīdītājdzīvnieku sugām: Lepus timidus, Castor fiber, Canis lupus, Ursus arctos, Lutra lutra, Martes martes, Lynx lynx, Mustela putorius;

5. Veikt Dabas aizsardzības institūciju darbinieku (40-45 darbinieku) apmācību BDMP ieviešanas jautājumos:

6. Sastādīt BDMP izpildes kalendāro pārskatu;

7. Sastādīt BDMP izpildei piesaistāmo darbaspēku un izmaksu (sadaļām, kurām ir izstrādātas metodikas) pārskatu;

8. Sagatavot aprakstu par A17, A12 ziņojumu sasaisti ar citiem monitoringiem;

9. Sagatavot BDMP trūkumu izvērtējumu un nepieciešamo labojumu ieteikumus atbilstoši Natura 2000 teritoriju datu formu atjaunošanas vajadzībām;

10. Aktualizēt Natura 2000 monitoringā paredzēto biotopu platību monitoringa aprakstu un sagatavot izvērtējumu par biotopu platību monitoringa iespējamu iekļaušanu augu un biotopu fona monitoringā;

11. Sagatavot aprakstu par monitoringa veicēju kvalifikācijas uzturēšanas procesu.