LIFE MarshMeadows: Integrēta mitrzemju atjaunošana Latvijā un Lietuvā

Projekta pase
Projekta norises laiks
01.10.2021.-30.09.2027.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri

SIA «FRIEDRICH HAASE»
SIA «M.M.P Vest»
SIA "Sita Nature park"
SIA "Tīravoti"
Baltijas Vides forums (LT)
Pievu pauksciai (LT)

Finansētāji
ES LIFE programma Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Norises vieta

Latvija, Lietuva

Projekta vadītājs
Jānis Ķuze
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
+37167830999
E-pasts
Adrese
Blaumaņa iela 32-8, Rīga LV 1007
Mājas lapa

Projekta mērķis ir atjaunot ekosistēmas funkcijas trīs Natura 2000 teritorijās Latvijā un Lietuvā.

 • Lubāna mitrājs
 • Sitas un Pededzes paliene
 • Baltosios Vokės šlapžemės (Baltoji Voke Wetland Complex)

Uzdevumi:

 1. Atjaunot hidroloģisko režīmu (790 ha: 160 ha LV un 630 ha LT), kas radītu labvēlīgus apstākļus ES nozīmes biotopu un sugu saglabāšanai un apsaimniekošanai.
 2. Atjaunot ES nozīmes biotopus (palieņu zālājus, kaļķainus zāļu purvus, pārejas purvus un slīkšņas, minerālvielām bagātus avotus un avoksnājus, sugām bagātas ganības un ganītas pļavas) kopumā 1080 ha platībā.
 3. Izveidot ilgtermiņa ganību apsaimniekošanas sistēmu visās atjaunotajās teritorijās (1324 ha)
 4. Biotopu atjaunošanas rezultātā, uzlabot un atjaunot ķikutam, ormanītim, sarkanvēdera ugunskrupim un lielajam tritonam piemērotās ligzdošanas un barošanās vietas.
 5. Demonstrēt pilnībā funkcionējošu dabisko ekosistēmu nozīmi uzņēmējdarbībā trīs dažādās Natura 2000 teritorijās.
 6. Izmēģināt un iegūt zināšanas par dažādu ganību režīmu ietekmi uz mērķa sugām un biotopiem un dalīties ar šīm zināšanām boreālā un ES līmenī.
 7. Veicināt ekstensīvo noganīšanu kā efektīvu un ilgtspējīgu dabas aizsardzības modeli Natura 2000 teritorijās.
 8. Attīstīt projekta teritorijas kā dabas tūrisma galamērķus un dažādot Natura 2000 teritoriju izmantošanu.
 9. Paaugstināt izpratni par Natura 2000 nozīmi un vērtībām, sniedzot ieguldījumu reģionālā līmenī.

1. Atjaunots dabiskais hidroloģiskais režīms 790 ha platībā.
2. Latvijā atjaunoti un apsaimniekoti 580 ha palieņu zālāju divās Natura 2000 teritorijās – Lubāna mitrājā, Sitas un Pededzes palienē.
3. Lietuvā,  Natura 2000 teritorijā Baltoji Voke mitrājā ir no jauna radīti un apsaimniekoti 500 ha ES nozīmes biotopi.
4. Kopā 1460 ha mitrzemju ir piemērotas sugām, kas ir atkarīgas no mitrājiem.
5. Ieviešot ganību sistēmu projektu, tiks ilgtspējīgi un ekonomiski izdevīgi apsaimniekoti 1324 ha zālāju.