Četru īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde

Projekta pase
Projekta norises laiks
01.03.2015. - 29.02.2016.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri
Finansētāji
Dabas aizsardzības pārvalde no Norvēģijas finanšu instrumenta programmas 2009.-2014. gada periodam projekta „Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā”
Norises vieta

Latvijas Republika

Projekta vadītājs
Baiba Strazdiņa, Valda Baroniņa
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010
Mājas lapa

Izstrādāt dabas aizsardzības plānus četrām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām – dabas parkam „Bernāti” un dabas liegumiem „Ziemupe”, „Zvārde”, „Ukru gārša”, lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzības un apsaimniekošanas režīmu teritoriju dabas vērtībām, veicinātu sabiedrības izglītošanu un saskaņotu vietējās sabiedrības, zemes īpašnieku un tūrisma attīstības intereses ar dabas aizsardzības interesēm, kā arī veicināt dabas aizsardzības plānu integrēšanu vietējo pašvaldību teritoriju plānojumos.

Uzdevumi:

1. Veikt dabas parka “Bernāti” un dabas liegumu „Ziemupe”, „Zvārde”, „Ukru gārša” dabas aizsardzības plānu izstrādi, tajā skaitā:
1.1. inventarizēt un kartēt Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamos biotopus, novērtējot un atzīmējot anketā katras biotopu atradnes struktūru, funkcijas, atjaunošanās potenciālu, raksturojošās sugas un meža biotopu gadījumā atbilstību dabiskajam meža biotopam;
1.2. inventarizēt Latvijas un Eiropas Savienības īpaši aizsargājamo putnu, augu, bezmugurkaulnieku un zīdītāju sugas;
1.3. plānot sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības stāvokļa nodrošināšanai nepieciešamos aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus;

1.4. balstoties uz iegūto informāciju, plānot teritorijas funkcionālo zonējumu;
1.5. sagatavot kartogrāfisko materiālu integrēšanai dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols”;
1.6. sagatavot individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektus katrai teritorijai;

1.7. izvērtēt rekreācijas un izziņas tūrisma iespējas teritorijās;

1.8. aktualizēt un papildināt katras teritorijas kā Natura 2000 vietas Standarta datu formas informāciju.

2. Veicināt dabas aizsardzības plānu integrāciju vietējo pašvaldību teritoriju plānojumos.

Dabas aizsardzības pārvaldē nodoti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā apstiprināti dabas aizsardzības plāni dabas parkam „Bernāti” un dabas liegumiem „Ziemupe”, „Zvārde”, „Ukru gārša”.

Dabas lieguma "Zvārde" dabas aizsardzības plāns

 
 
 

1. pielikums. Zemes lietojumu veidi dabas liegumā "Ukru gārša"
2. pielikums. Īpašumu veidi dabas liegumā "Ukru gārša"
3. pielikums. D
abas lieguma "Ukru gārša" mežaudžu plāns
4. pielikums. ES biotopu direktīvas I pielikuma un Latvijas īpaši aizsargājamie biotopi 
dabas liegumā "Ukru gārša"
5.pielikums. Īpaši aizsargājamās putnu sugas dabas liegumā "Ukru gārša"
6. pielikums. Īpaši aizsargājamās vaskulāro augu, sūnu, ķērpju un sēņu 
sugas dabas liegumā "Ukru gārša"
7. pielikums. Īpaši aizsargājamās bezmugurkaulnieku un zīdītāju sugas dabas liegumā "Ukru gārša"
8. pielikums. 
Dabas lieguma "Ukru gārša" plānotais funkcionālais zonējums un teritorijas paplašinājums
9. pielikums. Apsaimniekošanas pasākumu vietas 
dabas liegumā "Ukru gārša"
10.pielikums. Tūrisma infrastruktūra 
dabas liegumā "Ukru gārša"
11. pielikums. Dabiskie meža biotopi un potenciālie dabiskie meža biotopi
 dabas liegumā "Ukru gārša"

Dabas parka "Bernāti" dabas aizsardzības plāna izstrādes procesa uzraudzības grupu sanāksmes

Dabas lieguma "Ziemupe" dabas aizsardzības plāna izstrādes procesa uzraudzības grupu sanāksmes

18.03.2016. Notiks dabas lieguma “Ziemupe” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana

18.03.2016. Notiks dabas parka “Bernāti” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana

04.12.2016. Notiks dabas lieguma "Zvārde" dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana

26.11.2015. Notiks dabas lieguma "Ukru gārša" dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apsriešana

23.07.2015. notikusi dabas lieguma “Zvārde” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme

23.07.2015. notikusi dabas lieguma “Ukru gārša” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme

22.07.2015. notikusi dabas parka “Bernāti” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme

21.07.2015. notikusi dabas lieguma “Ziemupe” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme

Pirmā dabas parka „Bernāti” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme notiks š.g. 22.jūlijā plkst. 14:00 Nīcas tūrisma informācijas centrā, savukārt dabas lieguma „Ziemupe” uzraudzības grupas sanāksme notiks š.g. 21.jūlijā plkst. 14:00 Vērgales tautas namā.

30.04.2015. Ziemupes kultūras namā notika Dabas parka Ziemupe dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas informatīvā sanāksme. Sanāksmes laikā rādītās prezentācijas un sanāksmes.

Dabas aizsardzības plāna izstrāde Dabas liegumam Ziemupe

Dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūra un plāna iespējamā integrācija pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentos

29.04.2015. Nīcas kultūras namā notika Dabas parka Bernāti dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas informatīvā sanāksme. Sanāksmes laikā rādītās prezentācijas un sanāksmes.