Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja

Projekta pase
Projekta norises laiks
07.04.2014. - 31.03.2015.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri
Finansētāji
Latvijas Vides aizsardzības fonds, Priekules novada pašvaldība
Norises vieta

Dabas liegums un Natura 2000 teritorija "Ruņupes ieleja"

Projekta vadītājs
Ilze Priedniece
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
67830999, 26562163
E-pasts
Adrese
Dzirnavu iela 73-2 Rīga, LV-1011
Mājas lapa

Projekta mērķis:
Izstrādāt dabas aizsardzības plānu dabas liegumam „Ruņupes ieleja”, lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzības un apsaimniekošanas režīmu teritorijas dabas vērtībām, veicinātu sabiedrības izglītošanu un saskaņotu vietējās sabiedrības, zemes īpašnieku un tūrisma attīstības intereses ar dabas aizsardzības interesēm, kā arī uzsākt atsevišķu plānā paredzēto pasākumu ieviešanu.

Projekta uzdevumi un galvenie pasākumi: 
1. Veikt dabas lieguma “Ruņupes ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādi, tajā skaitā:
1.1. inventarizēt un kartēt Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamos biotopus, novērtējot un atzīmējot anketā katras biotopu atradnes struktūru, funkcijas, atjaunošanās potenciālu, raksturojošās sugas un meža biotopu gadījumā atbilstību dabiskajam meža biotopam;
1.2. inventarizēt Latvijas un Eiropas Savienības mērogā īpaši aizsargājamo augu, bezmugurkaulnieku, zivju, abinieku, rāpuļu, putnu un zīdītāju sugas;
1.3. plānot sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības stāvokļa nodrošināšanai nepieciešamos aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus;
1.4. sagatavot kartogrāfisko materiālu;
1.5. izvērtēt priekšlikumus teritorijas zonējumam un individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un iestrādāt tos dabas aizsardzības plānā.
2. Izgatavot un izvietot teritorijas robežzīmes.
3. Izgatavot un izvietot divus informācijas stendus.
4. Sagatavot un ievietot Priekules novada mājas lapā informāciju par teritorijas dabas vērtībām.

Projekta uzdevumi un galvenie pasākumi: 
1. Veikt dabas lieguma “Ruņupes ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādi, tajā skaitā:
1.1. inventarizēt un kartēt Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamos biotopus, novērtējot un atzīmējot anketā katras biotopu atradnes struktūru, funkcijas, atjaunošanās potenciālu, raksturojošās sugas un meža biotopu gadījumā atbilstību dabiskajam meža biotopam;
1.2. inventarizēt Latvijas un Eiropas Savienības mērogā īpaši aizsargājamo augu, bezmugurkaulnieku, zivju, abinieku, rāpuļu, putnu un zīdītāju sugas;
1.3. plānot sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības stāvokļa nodrošināšanai nepieciešamos aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus;
1.4. sagatavot kartogrāfisko materiālu;
1.5. izvērtēt priekšlikumus teritorijas zonējumam un individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un iestrādāt tos dabas aizsardzības plānā.
2. Izgatavot un izvietot teritorijas robežzīmes.
3. Izgatavot un izvietot divus informācijas stendus.
4. Sagatavot un ievietot Priekules novada mājas lapā informāciju par teritorijas dabas vērtībām.