Dabas aizsardzības plānu pasākumu efektivitātes novērtējums

Projekta pase
Projekta norises laiks
04.05.2013. - 31.12.2013.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri
Finansētāji
LVAFA
Norises vieta

Latvija

Projekta vadītājs
Liene Auniņa
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Dzirnavu 73-2, Rīga LV-1011, Latvija
Mājas lapa
Projekta mērķis ir novērtēt veikto īpaši aizsargājamo biotopu apsaimniekošanas pasākumu efektivitāti, to ietekmi uz EP Biotopu direktīvas I pielikuma biotopiem dabas liegumos „Sakas grīņi”, „Čužu purvs” un aizsargājamo ainavu apvidū „Ādaži”, kā arī īstenot vairākus dabas aizsardzības plānā minētos pasākumus dabas liegumā „Čužu purvs”. Visas trīs īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ir Natura 2000 teritorijas un tām ir spēkā esoši dabas aizsardzības plāni.
 
Projekta uzdevumi:
I Apsaimniekošanas pasākumu efektivitātes novērtējums;
II Biotopu apsaimniekošanas pasākumu izvērtējuma rezultātu publicēšana;
III Sabiedrības iesaistīšana, informēšana un izglītošana