ES nozīmes aizsargājamo biotopu inventarizācija Latvijā

Projekta pase
Projekta norises laiks
01.05.2017. - 30.06.2020.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri

SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”

Finansētāji
Dabas aizsardzības pārvalde no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem
Norises vieta

Latvija

Projekta vadītājs
Ģirts Strazdiņš
Projekta koordinators
Valda Baroniņa
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV 1010
Mājas lapa

Dabas skaitīšanas mērķis ir iegūt objektīvu informāciju par Eiropas Savienības nozīmes biotopu izplatību un stāvokli valstī kopumā, kā arī retām un aizsargājamām sugām un citām dabas vērtībām.

Projekta izpratnē dabas vērtības ir dabas ainavas ar zālājiem, mežiem, purviem, jūras piekrasti un kāpām, upēm, ezeriem, iežu atsegumiem un sugu daudzveidību tajās. Dabas skaitīšanas projekta uzdevums ir noskaidrot, cik un kādi dabas vērtību veidi sastopami Latvijā.

Aktivitātes: 

ES nozīmes biotopu apsekošana notiek pēc vienotas metodikas – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apstiprināta un Zemkopības ministrijas saskaņota “ES nozīmes biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas un darbu organizācijas metodika”. Biotopu apsekošanu veic eksperti, kuri dabā apseko teritoriju, aizpilda speciālu apsekojuma anketu un kartē iezīmē precīzu konstatētā biotopa robežu. Katram ekspertam apsekojuma laikā līdzi jābūt globālās pozicionēšanas sistēmai (GPS), kas fiksē arī eksperta pārvietošanās maršrutu, lai šaubu gadījumā būtu iespējams veikt kvalitātes pārbaudi.

Gan pašvaldībām, gan zemju īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem) katru gadu pirms biotopu kartēšanas uzsākšanas uz viņu deklarētajām adresēm tiks izsūtītas vēstules, lai informētu par ekspertu apmeklējumu un eksperta atpazīšanas zīmēm. Vēstules tiks izsūtītas tiem īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), kuru īpašumos obligāti paredzēta eksperta vizīte.

Eksperti pārbaudīs tikai tās teritorijas, kurās potenciāli iespējama īpašu dabas vērtību esamība – lielākoties esošajās, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos un citviet, kur šobrīd nenotiek aktīva saimnieciskā darbība. Dabas aizsardzības pārvalde ir noteikusi platības, kur ekspertiem nav nepieciešams izvērtēt dabas vērtību esamību, piemēram:

• intensīvi apsaimniekotās lauksaimniecības zemēs;
• apdzīvotās vietās, izņemot konkrētas teritorijas, kas noteiktas kā obligāti apsekojamas, piemēram, kāpu zona pilsētā;
• teritorijās, kurās pēdējo 3 gadu laikā jau ir veikti izpētes darbi un izsniegti saskaņojumi un atļaujas dažādu darbību veikšanai (karjeri, kūdras ieguves platības u.c.).

Ja teritorijas apsekojama laikā tiks atrasts ES nozīmes biotops, zemes īpašnieks (tiesiskais valdītājs) tiks rakstiski informēts. Informāciju par savā īpašumā esošajām dabas vērtībām zemes īpašnieks varēs iegūt arī dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols”.

Ja īpašumā tiks konstatēts bioloģiski vērtīgs zālājs, informācija tiks nodota Lauku atbalsta dienestam un būs pieejama arī Lauku atbalsta dienesta lauku informācijas sistēmā.

Apsekojamās teritorijas sadalītas pa kvadrātiem, un katru gadu paredzēts apsekot noteiktu kvadrātu skaitu.

1. Pēc dabas vērtību apzināšanas tiks iegūta informācija par Latvijā sastopamajām dabas vērtībām (ES nozīmes biotopiem), to stāvokli un daudzumu valstī.

2. Daudzos gadījumos zemju īpašniekiem nevajadzēs tērēt privātos līdzekļus ekspertīzēm, lai pieteiktos atbalsta/kompensāciju maksājumiem, saņemtu būvatļaujas vai tehniskos noteikumus.

3. Projektā  īstenotās aktivitātes palīdzēs samazināt administratīvo slogu un laika resursu patēriņu dažādu atļauju sagatavošanā un izsniegšanā, jo ievadītie dati dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols” būs savietoti ar citām valsts informācijas sistēmām, piemēram, www.geolatvija.lv. Izmantojot datu bāzēs iekļauto informāciju, būs iespējams mērķtiecīgāk plānot uzņēmējdarbību, rēķinoties ar īpaši aizsargājamo sugu un biotopu izplatību.

4. Projekta ietvaros iegūtie dati palīdzēs daudz efektīvāk sabalansēt dabas aizsardzības un tautsaimniecības attīstību, kā arī apzināt konkrētās teritorijas unikalitāti, kā arī būs atbalsts teritorijas plānojumam un no tā izrietošajiem ekonomiskajiem ieguvumiem.

Projekta jaunumus var uzzināt šeit. 

2017. gads
Pirms darba uzsākšanas notika ekspertu apmācību un kalibrācijas semināri. Kopumā 2017. gadā no 1. maija līdz 2. jūlijam notika 7 teorijas un 30 lauka mācību dienas.
Kartēšanas darbu varēja uzsākt tikai ap Jāņiem, un 1. sezonā eksperti apsekojuši gandrīz 230 tūkstošus hektārus. No tiem 176800 ha meži un 52700 ha zālāji. Latvijas Dabas fonda ekspertu ieguldījums šajā darbā – nokartēti vairāk nekā 130 tūkstoši hektāri.

Eksperti lauka mācībās. Foto: Laura Auliciema

Eksperti lauka mācībās. Mācības vada Valda Baroniņa. Foto: Laura Auliciema